Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Statutair bestuurder of titulair bestuurder?

Publicatiedatum 25 juni 2020
Functiebenamingen als algemeen directeur, CEO, bestuurder en gevolmachtigde directeur komen veel voor. Juridisch gezien zijn er maar twee functies te onderscheiden: statutair en titulair bestuurder. De statutair bestuurder heeft meer bevoegdheden en mist ontslagbescherming. De titulair bestuurder heeft een expliciete volmacht nodig en is gewoon werknemer.

statutair directeur

De statutair bestuurder wordt benoemd door de aandeelhouders of de Raad van Commissarissen, terwijl de titulair bestuurder een werknemer is. Daarom heeft de titulair bestuurder een volmacht nodig om de vennootschap te vertegenwoordigen. Voor de titulair bestuurder gelden de gewone ontslagprocedures, terwijl ontslag als statutair bestuurder ook leidt tot het einde van de arbeidsovereenkomst.

Statutair bestuurder

Een statutair bestuurder wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of door de Raad van Commissarissen op grond van de wet of statuten benoemd. De statutair bestuurder hoeft geen natuurlijk persoon te zijn, maar kan ook een rechtspersoon zijn. Bijvoorbeeld een bv, die een persoon naar voren schuift die handelt als bestuurder. Deze bestuurder is bevoegd om de onderneming te vertegenwoordigen. Het kan ook zijn dat hij alleen samen met een andere bestuurder bevoegd is. Vaak is de statutair bestuurder naast zijn functie ook werknemer van de onderneming. De statutair bestuurder wordt ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het is mogelijk dat iemand statutair bestuurder is zonder schriftelijk benoemingsbesluit.

Titulair bestuurder

De aanstelling van een titulair bestuurder vindt plaats door de werkgever. In tegenstelling tot de statutair bestuurder is een titulair bestuurder een natuurlijk persoon en geen rechtspersoon. De titulair bestuurder is alleen een werknemer, dit betekent dat de ‘gewone’ ontslagregels op hem van toepassing zijn.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De titulair bestuurder is, in tegenstelling tot de statutair bestuurder, niet automatisch bevoegd tot het vertegenwoordigen van de onderneming. Toch kan hij namens de onderneming overeenkomsten sluiten indien hij gevolmachtigd is door een statutair bestuurder. Een dergelijke volmacht wordt ook vaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met opgave van de reikwijdte van de volmacht. Let op dat er sprake kan zijn van schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Het kan in bepaalde gevallen voorkomen dat de bestuurder niet vertegenwoordigingsbevoegd is, maar dat de vennootschap toch wordt gebonden.

Ontslag

Voor de bestuurder is het belangrijkste verschil tussen beide functies de wijze van ontslag. Voor het ontslag van een statutair bestuurder is geen ontslagvergunning van UWV of ontbinding door de kantonrechter nodig. Om een bestuurder rechtsgeldig te kunnen ontslaan in vennootschapsrechtelijke zin is niet meer nodig dan een rechtsgeldig besluit van de AvA of de Raad van Commissarissen. Er moet wel een redelijke grond voor ontslag zijn, anders kan de bestuurder een hoge billijke vergoeding eisen. Let op dat aan dit ontslag bepaalde formele eisen zitten zoals:

 • De AvA is rechtsgeldig opgeroepen.
 • De AvA is verplicht de bestuurder te horen voordat tot het ontslag wordt overgegaan.
 • De bestuurder moet de AvA kunnen adviseren over het ontslagbesluit.

Een geldig vennootschapsrechtelijk ontslag van een statutair bestuurder leidt tevens tot het einde van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast kan de bestuurder geen herstel van de arbeidsovereenkomst eisen, bijvoorbeeld bij het ontbreken van een redelijke grond. Ook geldt de bedenktermijn van 14 dagen niet, zoals een werknemer die heeft na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel:

 • Indien er een opzegverbod van toepassing is, bijvoorbeeld wanneer de bestuurder ontslagen wordt terwijl hij ziek is;
 • Indien partijen andere afspraken hebben gemaakt over de gevolgen van het ontslag. Bijvoorbeeld als er is overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst in stand blijft.

In theorie kan de bestuurder een poging doen het ontslagbesluit nietig te laten verklaren op basis van strijd met de wet, de statuten of de redelijkheid en billijkheid. Dit leidt zelden tot succes. Een beroep op een eventueel formeel gebrek van het ontslagbesluit heeft meer kans van slagen. Wordt het vennootschapsrechtelijk ontslag vernietigd, dan is ook het arbeidsrechtelijk ontslag nietig en dient onder andere het loon doorbetaald te worden.

Conclusie

Als u als statutair bestuurder ontslagen wordt, eindigt vaak uw gehele relatie met de onderneming. Dus ook de arbeidsrechtelijke band. Voor een bestuurder is het daarom van groot belang om te weten of een bepaalde functie u tot statutair bestuurder maakt. U verliest daarmee namelijk een belangrijk deel van uw ontslagbescherming.

Omdat een statutair bestuurder ook rechtspersoon mag zijn, kan het financieel interessant zijn om in plaats van een arbeidsovereenkomst een managementovereenkomst te sluiten. Dit is een overeenkomst van opdracht met de statutair bestuurder of diens bv. Graag vertellen wij u de voor- en nadelen hiervan en stellen een managementovereenkomst voor u op.

Meer informatie

Wilt u een ontslagbesluit door ons laten opstellen of beoordelen? Of heeft u advies nodig over de te volgen procedure? Wij helpen u graag! Ook kunnen wij een volmacht opstellen voor een titulair bestuurder en beoordelen of uw onderhandelingspartner wel bevoegd is. Neem contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Kun je statutair bestuurder zijn zonder een benoemingsbesluit?

  15 maart 2018

  Een statutair bestuurder wordt benoemd door middel van een benoemingsbesluit van het bevoegd orgaan. Wat zijn de gevolgen wanneer dit besluit niet is vastgelegd?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  4 tips om extra kosten bij ontslag van statutair bestuurder te voorkomen

  14 mei 2019

  Het ontslag van een statutair bestuurder kan de werkgever duur komen te staan. Hoe voorkomt u dit?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag statutair bestuurder: vergeet de ontslaggrond niet!

  3 december 2019

  Een statutair directeur is eenvoudig te ontslaan. Maar als hij ook werknemer is, geldt wel het gewone ontslagrecht. Waar moet u als werkgever op letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

  28 juni 2021

  Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder