Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Vernietiging ontslag bestuurder heeft ook arbeidsrechtelijke werking

Publicatiedatum 26 juli 2018
De dubbele rechtsbetrekking van een bestuurder brengt met zich mee dat een vennootschapsrechtelijk ontslag automatisch ook een arbeidsrechtelijk ontslag betekent. Omgekeerd geldt, zo oordeelde rechtbank Midden-Nederland, dat als een vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit nietig is, het daaruit voortvloeiende arbeidsrechtelijk ontslag ook nietig dan wel non-existent is.

ontslag

Een bestuurder van een vennootschap is doorgaans ook werknemer van de vennootschap. Een bestuurder heeft dan een “dubbele rechtsbetrekking” met de vennootschap, namelijk een arbeidsovereenkomst en een vennootschapsrechtelijke rechtsbetrekking. Wanneer een bestuurder wordt ontslagen, zal dit ook een arbeidsrechtelijk ontslag betekenen, tenzij er een opzegverbod van toepassing is of als partijen iets anders zijn overeengekomen. Welke regels moeten worden gevolgd bij de ontslagprocedure? En wat zijn de gevolgen indien een vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit wordt vernietigd? De rechtbank Midden-Nederland behandelde deze vragen in een uitspraak van 24 mei 2018.

Ontslag bestuurder

Bestuurders worden in beginsel benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Bij structuurvennootschappen ligt deze bevoegdheid bij de Raad van Commissarissen (RvC). Voor het ontslag van een bestuurder moeten alle vennootschapsrechtelijke regels worden nagelopen. Dit betekent dat de AVA volgens de regeling in de statuten moet worden bijeengeroepen. Ook moet de bestuurder in de gelegenheid worden gesteld om tijdens de vergadering gehoord te worden en advies te geven over het voorgenomen besluit hem te ontslaan. Tevens komt hem een raadgevende stem toe. Worden deze regels niet gevolgd, dan kan dit leiden tot nietigheid of vernietigbaarheid van het ontslagbesluit.

Het vennootschapsrechtelijke ontslag van een bestuurder heeft in beginsel ook het arbeidsrechtelijk ontslag tot gevolg. Dit houdt in dat met het besluit tot ontslag van een bestuurder door de AVA, automatisch ook de arbeidsovereenkomst geacht wordt te zijn opgezegd. Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de bestuurder is immers geen ontslagvergunning van UWV vereist, die bij een normaal arbeidsrechtelijk ontslag wel vereist is. Verder dient er voor het arbeidsrechtelijk ontslag een redelijke grond te zijn en dienen de wettelijke en contractuele opzegtermijnen in acht te worden genomen. Bovendien is een transitievergoeding verschuldigd.

Regeling in de wet en de statuten

Bij het nemen van een ontslagbesluit moeten wel de wettelijke en statutaire regels gevolgd worden, zo blijkt uit het oordeel van de rechtbank Midden-Nederland. Dat was hier niet gebeurd. Zo bevatte de uitnodiging voor de AVA bevatte als onderwerp “het ontslag”, waardoor het leek alsof het besluit al genomen was, kreeg de bestuurder niet de kans zich tegen het ontslag te verweren of een raadgevende stem uit te brengen en was de voorzitter van de AVA niet bevoegd om de vergadering te leiden. Vanwege deze gebreken vernietigde de rechtbank het ontslagbesluit.

Nu het vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit geen stand hield, moest de rechtbank beoordelen of er nog een arbeidsovereenkomst bestond tussen de bestuurder en de vennootschap. Dat was het geval. Als een vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit nietig is, is ook het daaruit voortvloeiende arbeidsrechtelijk ontslag nietig dan wel non-existent. De arbeidsovereenkomst duurde nog steeds voort en de bestuurder had recht op doorbetaling van loon. Een vordering van de bestuurder om zijn schorsing op te heffen en weer aan het werk te mogen gaan werd echter afgewezen. Datzelfde lot trof het voorwaardelijk ontbindingsverzoek van de vennootschap.

Ons advies

Let bij het ontslaan van een bestuurder goed op de wettelijke verplichting de bestuurder te horen en op de (statutaire) verplichtingen rond de bijeenroeping van en besluitvorming in de AVA. Een ontslagbesluit in strijd met wettelijke op statutaire verplichtingen kan een nietig of vernietigbaar besluit tot gevolg hebben.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het ontslag van een bestuurder of werknemer? Of heeft u andere vragen met betrekking tot het ondernemings- of arbeidsrecht? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  4 tips om extra kosten bij ontslag van statutair bestuurder te voorkomen

  14 mei 2019

  Het ontslag van een statutair bestuurder kan de werkgever duur komen te staan. Hoe voorkomt u dit?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag statutair bestuurder: vergeet de ontslaggrond niet!

  3 december 2019

  Een statutair directeur is eenvoudig te ontslaan. Maar als hij ook werknemer is, geldt wel het gewone ontslagrecht. Waar moet u als werkgever op letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

  28 juni 2021

  Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder