Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Wanneer mag ik een werknemer niet ontslaan?

Publicatiedatum 18 december 2019
Het is niet toegestaan een werknemer te ontslaan als deze ziek is, tijdens zwangerschap en bevallingsverlof en als de werknemer lid is van een ondernemingsraad. Deze opzegverboden gelden niet als de werknemer instemt met het ontslag, er reden is voor ontslag op staande voet of als de functie van de werknemer vervalt.

vertrekregeling

Voor het ontslag van een werknemer is altijd een wettelijke reden nodig. Maar soms mag zelfs als die er is, de werknemer toch niet ontslagen worden. De belangrijkste opzegverboden zijn tijdens ziekte, zwangerschap en het lidmaatschap van de ondernemingsraad. Daarnaast zijn er een aantal personeelsleden die in principe niet ontslagen mogen worden. Tot slot zijn er een aantal redenen op grond waarvan werknemers niet mogen worden ontslagen.

Geen ontslag tijdens ziekte

Het is niet toegestaan een werknemer tijdens de eerste twee jaar van ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid te ontslaan. Dit verbod geldt niet als de werknemer ondanks aanmaningen weigert te voldoen aan zijn re-integratieverplichtingen. Ook geldt dit verbod niet als de reden voor ontslag is het vervallen van de functie van de werknemer.

Een werknemer kan een ontslag niet blokkeren door zich ziek te melden. Alleen als de ziekmelding is gedaan voordat de ontslagvergunning is aangevraagd bij het UWV of het ontbindingsverzoek is ingediend bij de kantonrechter geldt het opzegverbod.

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid mag de werknemer worden ontslagen. Deze twee jaar hoeven geen aaneengesloten periode te zijn. De onderbreking mag echter niet langer zijn dan vier weken. Zwangerschaps- en bevallingsverlof tellen niet mee voor het bepalen van de duur van de arbeidsongeschiktheid.

Geen ontslag tijdens zwangerschap en bevallingsverlof

Tijdens zwangerschap en bevallingsverlof mag de werkneemster niet worden ontslagen. Wanneer de werkneemster zwangerschapsverlof of bevallingsverlof heeft, geldt het opzegverbod zelfs als het bedrijf wordt gesloten of de functie komt te vervallen.

Geen ontslag tijdens lidmaatschap van de ondernemingsraad

Leden van de ondernemingsraad, commissies daarvan, of van een andere vorm van personeelsvertegenwoordiging mogen niet worden ontslagen. Dit geldt ook voor werknemers die kandidaat staan voor de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging of die minder dan twee jaar voordien lid daarvan waren. Onder dit verbod vallen ook de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad en leden van een commissie ter voorbereiding van een ondernemingsraad.

Welke werknemers mogen niet worden ontslagen?

Er geldt een ontslagverbod voor de volgende werknemers:

 1. preventiemedewerker,
 2. bedrijfsarts en
 3. privacyfunctionaris.

De wetgever vindt het belangrijk dat zij hun werkzaamheden onafhankelijk en zonder gevaar voor ontslag kunnen doen.

Wanneer geldt het opzegverbod niet?

De opzegverboden tijdens en voor de drie genoemde functies zijn niet van toepassing als:

 1. de werknemer instemt met de opzegging. Hierbij geldt voor de werknemer de wettelijke bedenktijd van 14 dagen;
 2. de werknemer nog in de proeftijd zit;
 3. er reden is voor ontslag op staande voet;
 4. het bedrijf beëindigd wordt of de functie om bedrijfseconomische redenen komt te vervallen. In dat geval blijft het opzegverbod tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof wel van kracht;
 5. de werknemer met pensioen gaat.

Om welke redenen mag een werknemer niet worden ontslagen?

Tot slot zijn er een aantal ontslagredenen die niet zijn toegestaan:

 1. lidmaatschap van een vakbond,
 2. lidmaatschap van een politiek orgaan (Eerste Kamer, gemeenteraad, wethouder, Provinciale en Gedeputeerde Staten) of waterschap,
 3. het willen opnemen van ouderschapsverlof,
 4. overgang van onderneming, en
 5. weigering op zondag te werken.

Deze redenen kan de werkgever dan ook niet aanvoeren als onderbouwing voor een wel toegestane ontslaggrond. Te denken valt bijvoorbeeld aan de werknemer die weigert om te werken op het tijdstip dat hij een gemeenteraadsvergadering heeft.

Hiernaast is het ook verboden om een werknemer te ontslaan op gronden die in strijd zijn met een discriminatieverbod:

 1. onderscheid tussen mannen en vrouwen,
 2. leeftijdsdiscriminatie,
 3. chronische ziekte of handicap,
 4. contract voor bepaalde of onbepaalde tijd,
 5. arbeidsduur
 6. en het algemene verbod om onderscheid te maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.

De discriminatieverboden gelden ook voor opzegging tijdens de proeftijd.

Meer informatie

Heeft u advies nodig over het ontslag van een werknemer of wilt u juist een arbeidsovereenkomst aangaan. Wij zijn u graag van dienst. Neem contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  9 redenen om een werknemer te ontslaan

  30 oktober 2019

  Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst van een werknemer alleen opzeggen, indien hij daar een redelijke grond voor heeft. De wet geeft negen toegestane ontslaggronden. Welke zijn dit?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag op staande voet

  13 september 2017

  Wilt u een werknemer op staande voet ontslaan? Bekijk dan ons handige overzicht en weet binnen een paar minuten wat u moet doen en waar u op moet letten.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder