Wanneer mag ik een werknemer niet ontslaan?

Publicatiedatum 18 december 2019
Het is niet toegestaan een werknemer te ontslaan als deze ziek is, tijdens zwangerschap en bevallingsverlof en als de werknemer lid is van een ondernemingsraad. Deze opzegverboden gelden niet als de werknemer instemt met het ontslag, er reden is voor ontslag op staande voet of als de functie van de werknemer vervalt.

vertrekregeling

Voor het ontslag van een werknemer is altijd een wettelijke reden nodig. Maar soms mag u, zelfs als die er is, de werknemer toch niet ontslaan. De belangrijkste opzegverboden zijn tijdens ziekte, zwangerschap en het lidmaatschap van de ondernemingsraad. Daarnaast zijn er een aantal personeelsleden die u in principe niet mag ontslaan. Tot slot zijn er een aantal redenen op grond waarvan u werknemers niet mag ontslaan.

Geen ontslag tijdens ziekte

Het is niet toegestaan een werknemer tijdens de eerste twee jaar van ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid te ontslaan. Dit verbod geldt niet als de werknemer ondanks aanmaningen weigert te voldoen aan zijn re-integratieverplichtingen. Ook geldt dit verbod niet als de reden voor ontslag is het vervallen van de functie van de werknemer.

Een werknemer kan een ontslag niet blokkeren door zich ziek te melden. Alleen als de ziekmelding is gedaan voordat de ontslagvergunning is aangevraagd bij het UWV of het ontbindingsverzoek is ingediend bij de kantonrechter geldt het opzegverbod.

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid mag de werknemer worden ontslagen. Deze twee jaar hoeven geen aaneengesloten periode te zijn. De onderbreking mag echter niet langer zijn dan vier weken. Zwangerschaps- en bevallingsverlof tellen niet mee voor het bepalen van de duur van de arbeidsongeschiktheid.

Geen ontslag tijdens zwangerschap en bevallingsverlof

Tijdens zwangerschap en bevallingsverlof mag de werkneemster niet worden ontslagen. Wanneer de werkneemster zwangerschapsverlof of bevallingsverlof heeft, geldt het opzegverbod zelfs als het bedrijf wordt gesloten of de functie komt te vervallen.

Geen ontslag tijdens lidmaatschap van de ondernemingsraad

Leden van de ondernemingsraad, commissies daarvan, of van een andere vorm van personeelsvertegenwoordiging mogen niet worden ontslagen. Dit geldt ook voor werknemers die kandidaat staan voor de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging of die minder dan twee jaar voordien lid daarvan waren. Onder dit verbod vallen ook de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad en leden van een commissie ter voorbereiding van een ondernemingsraad.

Welke werknemers mag u niet ontslaan?

Er geldt een ontslagverbod voor de volgende werknemers:

 1. preventiemedewerker,
 2. bedrijfsarts en
 3. privacyfunctionaris.

De wetgever vindt het belangrijk dat zij hun werkzaamheden onafhankelijk en zonder gevaar voor ontslag kunnen doen.

Wanneer geldt het opzegverbod niet?

De opzegverboden tijdens en voor de drie genoemde functies zijn niet van toepassing als:

 1. de werknemer instemt met de opzegging. Hierbij geldt voor de werknemer de wettelijke bedenktijd van 14 dagen;
 2. de werknemer nog in de proeftijd zit;
 3. er reden is voor ontslag op staande voet;
 4. het bedrijf beëindigd wordt of de functie om bedrijfseconomische redenen komt te vervallen. In dat geval blijft het opzegverbod tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof wel van kracht;
 5. de werknemer met pensioen gaat.

Om welke redenen mag u een werknemer niet ontslaan?

Tot slot zijn er een aantal ontslagredenen die niet zijn toegestaan:

 1. lidmaatschap van een vakbond,
 2. lidmaatschap van een politiek orgaan (Eerste Kamer, gemeenteraad, wethouder, Provinciale en Gedeputeerde Staten) of waterschap,
 3. het willen opnemen van ouderschapsverlof,
 4. overgang van onderneming, en
 5. weigering op zondag te werken.

Deze redenen kan de werkgever dan ook niet aanvoeren als onderbouwing voor een wel toegestane ontslaggrond. Te denken valt bijvoorbeeld aan de werknemer die weigert om te werken op het tijdstip dat hij een gemeenteraadsvergadering heeft.

Hiernaast is het ook verboden om een werknemer te ontslaan op gronden die in strijd zijn met een discriminatieverbod:

 1. onderscheid tussen mannen en vrouwen,
 2. leeftijdsdiscriminatie,
 3. chronische ziekte of handicap,
 4. contract voor bepaalde of onbepaalde tijd,
 5. arbeidsduur
 6. en het algemene verbod om onderscheid te maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.

De discriminatieverboden gelden ook voor opzegging tijdens de proeftijd.

Meer informatie

Heeft u advies nodig over het ontslag van een werknemer of wilt u juist een arbeidsovereenkomst aangaan. Wij zijn u graag van dienst. Neem contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  9 redenen om een werknemer te ontslaan

  30 oktober 2019

  Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst van een werknemer alleen opzeggen, indien hij daar een redelijke grond voor heeft. De wet geeft negen toegestane ontslaggronden. Welke zijn dit?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag op staande voet

  13 september 2017

  Wilt u een werknemer op staande voet ontslaan? Bekijk dan ons handige overzicht en weet binnen een paar minuten wat u moet doen en waar u op moet letten.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  9 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder