Disclaimer

Alle diensten en/of (andere) werkzaamheden worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Russell Advocaten B.V., handelend onder de naam Russell Advocaten. Jegens een ieder zijn toepasselijk de Algemene Voorwaarden van Russell Advocaten B.V., waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen welke tevens van toepassing is op rechtsverhoudingen met derden. Deze voorwaarden zijn op 28 december 2007 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 184/2007. De voorwaarden zullen u op schriftelijk verzoek kosteloos worden toegezonden en zijn tevens hier te raadplegen. Russell Advocaten B.V. is ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nummer 34287943.

Deze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie zijn eigendom van Russell Advocaten B.V. Russell Advocaten B.V. behoudt alle rechten op alle informatie (waaronder tekst, afbeeldingen en logo’s) die aangeboden wordt op deze website.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Russell Advocaten B.V. garandeert echter niet dat deze website te allen tijde foutloos of ononderbroken functioneert. Ook staat Russell Advocaten B.V. niet in voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Russell Advocaten B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Er kan geen enkel recht worden ontleend aan de gegevens en/of informatie gepubliceerd op deze website. Russell Advocaten B.V. kan wijzigingen en aanvullingen op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging of toestemming aanbrengen. Russell Advocaten B.V. is tevens op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar deze website verwijst.

Het is niet toegestaan informatie van deze website te downloaden, te kopiëren, op enigerlei wijze openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Russell Advocaten B.V. of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. De informatie op deze website mag wel gedownload en/of afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik.

Russell Advocaten B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Russell Advocaten ontvangt graag uw e-mails, contactformulieren, telefoontjes en brieven. Door contact op te nemen met Russell Advocaten ontstaat geen advocaat-cliëntrelatie. De algemene informatie op deze website is niet bedoeld als juridisch advies, en voor uw specifieke situatie dient u een advocaat te raadplegen. Hoewel Russell Advocaten ernaar streeft dat alle informatie op deze website correct en actueel is, aanvaardt Russell Advocaten geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten of onvolledigheden op deze website.

De disclaimer in de Nederlandse taal prevaleert in het geval er interpretatieverschillen zijn met de Engelstalige versie.