Ondernemingsraad

Russell Advocaten helpt u om inspraak te hebben, ook als het juridisch ingewikkeld wordt

Als ondernemingsraad speelt u een belangrijke rol in de medezeggenschap bij de besluitvorming die grote gevolgen heeft voor werknemers. Daarbij kunnen ingewikkelde juridische kwesties spelen. Dan is het goed om deskundige ondersteuning in te schakelen. Onze advocaten kunnen u die deskundige ondersteuning geven.

Heeft u als ondernemingsraad juridisch advies nodig?

Neem dan contact met ons op via +31 20 301 55 55 of per e-mail.

Veelgestelde vragen

Onze cliënten stellen vaak de volgende vragen. Heeft u andere vragen of wilt u een geschil aan ons voorleggen? Neem dan contact met ons op via +31 20 301 55 55 of per e-mail.

 • Andere rechten

  • Wat houdt het initiatiefrecht van de OR in?

   De OR hoeft niet alleen te reageren op advies- en instemmingsvragen van de bestuurder, maar mag ook zelf initiatief nemen. De OR kan zowel tijdens als buiten overlegvergaderingen onderwerpen die de onderneming betreffen bij de bestuurder aan de orde stellen om hierover overleg te hebben. De bestuurder is dan verplicht om hierover met de OR te overleggen.

   Heeft de OR het onderwerp buiten de overlegvergadering aan de orde gesteld, dan moet de bestuurder de OR zo snel mogelijk en gemotiveerd informeren over wat de bestuurder naar aanleiding van het initiatief gaat doen. Dit nog weinig gebruikte recht is een goed middel om als OR een actieve rol te spelen.

  • Wanneer en op welke informatie heeft de OR recht?

   Allereerst heeft de OR een passief informatierecht. Dit houdt in dat de ondernemer bepaalde informatie op eigen initiatief moet geven. Zo dient de bestuurder jaarlijks het jaarverslag aan de OR te verstrekken.

   Verder moet de bestuurder de OR van informatie voorzien bij het indienen een advies- of instemmingsaanvraag. Dit betreft in ieder geval:

   • de motieven voor het besluit;
   • de te verwachten gevolgen van het besluit voor het personeel;
   • de maatregelen die de bestuurder in verband met die gevolgen denkt te nemen.

   De OR mag de bestuurder zelf ook om informatie vragen die hij redelijkerwijze nodig heeft voor de vervulling van zijn taak. Dit wordt het actief informatierecht genoemd. Daarbij is de hoofdregel dat de OR, en niet de bestuurder, bepaalt welke informatie noodzakelijk is. De bestuurder kan zich niet verschuilen achter het argument dat de informatie vertrouwelijk is, want juist om die reden kan de bestuurder een geheimhoudingsplicht opleggen aan de OR.

   Geeft de bestuurder onvoldoende informatie en is hij ook niet bereid om meer informatie te geven? Dan kan de OR om die redenen een negatief advies uitbrengen. Hierdoor wordt de gang naar de Ondernemingskamer veiliggesteld en kan de OR in beroep gaan als de bestuurder in zijn besluit afwijkt van het advies van de OR.

  • Op welke faciliteiten heeft de ondernemingsraad recht?

   Om als OR goed te kunnen functioneren, zijn faciliteiten belangrijk. De OR-leden en commissieleden hebben minimaal recht op het volgende:

   • Al aanwezige zaken binnen de onderneming, zoals een vergaderruimte, computer, archiefkast, kopieerapparaat, telefoon, etc.;
   • Een secretariaat, als dit redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van OR-taken;
   • Raadpleging van de achterban;
   • Raadpleging van deskundigen;
   • Minimaal 60 uur per jaar aan doorbetaalde tijd, onder werktijd, voor OR-werkzaamheden;
   • Minimaal 5 dagen per jaar aan doorbetaalde tijd, onder werktijd, voor scholing. (Let op: voor commissieleden is dit aantal anders.)

   Let op: kosten voor opleiding/cursussen en raadpleging van deskundigen kunnen gebonden zijn aan een jaarlijks budget.

   De bestuurder en de OR kunnen deze faciliteiten in overleg ook uitbreiden. Om zowel voor de OR als de bestuurder duidelijk te maken op welke faciliteiten de OR recht heeft, is het aan te bevelen om afspraken goed vast te leggen.

   Naast deze faciliteiten hebben OR-leden recht op arbeidsrechtelijke bescherming.

 • Diversen

  • Moet de OR de kosten voor inschakeling van een advocaat en procederen zelf dragen?

   De kosten van inschakeling van een advocaat en het voeren van een gerechtelijke procedure door de OR tegen de bestuurder kunnen ten laste van de bestuurder worden gebracht. De bestuurder moet voorafgaand wel van de kosten op de hoogte zijn gesteld. De bestuurder kan tegen de hoogte van de kosten bezwaar maken. Stem het daarom goed af. Let verder op of de OR gebonden is aan een jaarlijks budget voor inschakeling van deskundigen en/of het voeren van juridische procedures.

  • Wat is de rol van een OR(ondernemingsraad) bij een reorganisatie?

   De OR speelt een belangrijke rol bij reorganisaties. Tijdens reorganisaties heeft de OR een adviesrecht ten aanzien van één of meerdere onderdelen van de reorganisatie. Zo moet de OR om advies worden gevraagd bij het opstellen van een Sociaal Plan bij een collectief ontslag, ook als de werkgever hierover onderhandelt met de vakbonden.

   In sommige gevallen moet de OR ook om instemming worden gevraagd, bijvoorbeeld bij vaststelling, wijziging of intrekking van onder meer een belonings- of functiewaarderingssysteem en een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- en bevorderingsbeleid. Dit betreft dus beleidswijzigingen en niet de concrete maatregelen.

   Om uw rol als OR goed uit te kunnen oefenen, is het belangrijk dat u zo vroeg mogelijk bij de reorganisatie wordt betrokken. Vraag daarom tijdig om informatie en plan vergaderingen met de bestuurder, als deze u niet zelf bij de reorganisatieplannen betrekt.

  • Kunnen er extra bevoegdheden aan de OR worden gegeven?

   Ja, dit kan. De bevoegdheden van de OR staan in principe beschreven in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Het is echter mogelijk om daarnaast extra bevoegdheden aan de OR toe te kennen. Deze extra bevoegdheden moeten worden vastgelegd in een CAO of in een regeling van een overheidsorgaan. De bestuurder en de OR kunnen ook samen in een schriftelijke overeenkomst extra bevoegdheden voor de OR afspreken. Het is niet toegestaan om de wettelijke bevoegdheden van de OR in te perken.

  • Heeft de OR toestemming van de achterban nodig?

   Nee, de OR heeft geen toestemming van de achterban nodig om bijvoorbeeld adviezen of instemming te geven. Wel is de OR in sommige gevallen verplicht om de achterban te informeren. Zo moet de OR de achterban in kennis stellen van de agenda van de vergaderingen van de OR. Ook moeten de notulen van die vergaderingen en het jaarverslag van de OR bekend worden gemaakt.

   Natuurlijk is het wel verstandig om de achterban te betrekken. Een OR behartigt immers de belangen van de achterban. Hiertoe moet de bestuurder de OR ook in staat stellen. Let er wel goed op dat de OR verplicht is tot geheimhouding van zaken- en bedrijfsgeheimen. Ook kan de bestuurder de OR over bepaalde zaken een geheimhoudingsplicht op hebben gelegd. Niet alle informatie kan dus één op één worden doorgestuurd aan de achterban.

Onze advocaten voor ondernemingsraden

Maak kennis met onze specialisten in medezeggenschap

russell-advocaten-kantoor

Diensten

Het is belangrijk om op te komen voor de belangen van de werknemers, maar continuïteit van de organisatie is ook in hun belang. Omdat wij ook bestuurders adviseren, zijn wij goed bekend met hun wensen. Deze kennis zetten wij in om zaken effectief en strategisch aan te pakken.

Onze advocaten adviseren in het Nederlands, Engels en Duits. Ook als u bij een internationale onderneming werkzaam bent, bent u bij ons dus aan het goede adres.

Wij kunnen u helpen met strategisch advies, optreden in procedures en als mediator, bijvoorbeeld als het gaat om reorganisaties of wijzigingen van de pensioenregeling en andere arbeidsvoorwaarden. Ook verzorgen wij op maat gesneden trainingen voor ondernemingsraden, zowel bij u als op ons kantoor.

Meer over onze diensten voor ondernemingsraden

Kosten

Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen. Afhankelijk van uw vraag, sturen wij u eerst een vrijblijvende offerte en onze voorwaarden. Deze kunt u voorleggen aan de bestuurder. Onze kosten komen namelijk in principe altijd voor de rekening van de bestuurder.

Procederen

Ondernemingsraad actueel

Russell Advocaten organiseert geregeld seminars en workshops speciaal voor ondernemingsraden en ondernemers. Ook publiceren onze advocaten regelmatig blogs, nieuwsbrieven en artikelen over medezeggenschap van werknemers. Hieronder vindt u een overzicht daarvan.

 • Ondernemingsraad
 • Ondernemingsrecht

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

23 juni 2021

Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

lees verder
 • Retail
 • Arbeidsrecht en ontslag

17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

17 juni 2021

Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

lees verder
 • Ondernemingsraad
 • Arbeidsrecht en ontslag

Mag u een arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen?

15 december 2020

Mag de werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen? Niet zonder goede reden! Is de coronacrisis een voldoende zwaarwegend belang? Maakt het uit of u een eenzijdig wijzigingsbeding bent overeengekomen?

lees verder
 • Expats
 • Aansprakelijkheid

Q&A coronavirus voor ondernemers

15 september 2020

Volg onze coronablog. Vandaag onder andere: Ik heb geen werk meer voor mijn werknemers, wat houdt de nieuwe regeling in voor compensatie van hun loon? Kan ik huurverlaging krijgen als van de verhuurder de winkel dicht moet? Welke mogelijkheden voor krediet biedt de overheid?

lees verder
 • Ondernemingsraad

De ondernemingsraad in tijden van crisis

29 juni 2020

Het advies- en instemmingsrecht zijn bijzondere bevoegdheden van de ondernemingsraad. Deze bevoegdheden heeft de ondernemingsraad te allen tijde, dus ook in tijden van crisis. Wat betreft de coronacrisis: wat zijn de bevoegdheden van de ondernemingsraad? Wanneer moet de ondernemingsraad worden geraadpleegd?

lees verder
 • Ondernemingsraad
 • Arbeidsrecht en ontslag

Wanneer mag ik een werknemer niet ontslaan?

18 december 2019

In een aantal gevallen is het verboden een werknemer te ontslaan. Wanneer is dit het geval? Welke uitzonderingen zijn er op deze regeling?

lees verder
 • Ondernemingsraad
 • Arbeidsrecht en ontslag

Newsletter Rechten en plichten van de OR

16 december 2019

Waar moeten ondernemers en leden van de ondernemingsraad op letten? Vraag onze nieuwsbrief aan over de belangrijkste kenmerken van de OR: instelling en werkwijze, medezeggenschap en rechten en plichten van de OR.

lees verder
 • Ondernemingsraad
 • Arbeidsrecht en ontslag

Mag een werkgever in de mailboxen van ondernemingsraadleden kijken?

10 december 2019

Leden van de ondernemingsraad hebben het recht om niet benadeeld te worden als zij hun werk als OR-lid doen. Maar mag een werkgever wel in de mailboxen van de OR-leden kijken als hij vermoedt dat de geheimhoudingsplicht geschonden is?

lees verder

Het maakt niet uit met welke advocaat ik aan tafel zit, de kwaliteit van Russell Advocaten is altijd goed.

Geen enkel kantoor is zo goed ingevoerd.

Ik hoef nooit wakker te liggen van een rechtszaak, dat geeft rust.

Ze communiceren net zo makkelijk in het Engels als in het Nederlands.