Algemene Voorwaarden

Russell Advocaten hanteert Algemene Voorwaarden voor al haar werkzaamheden

Algemene Voorwaarden Russell Advocaten

Download Algemene Voorwaarden (PDF)

De Algemene Voorwaarden waaronder door of vanwege de besloten vennootschap naar Nederlands recht, Russell Advocaten B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna “Russell Advocaten” te noemen, diensten of werkzaamheden worden verleend.

1. De verhouding tussen Opdrachtgever en of andere derden en Russell Advocaten wordt ten volle beheerst door en is onderworpen aan het Nederlandse recht.

2. Alle opdrachten van Opdrachtgevers en/of cliënten worden geacht te zijn neergelegd in een overeenkomst van opdracht met Russell Advocaten. Een overeenkomst met Russell Advocaten komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding ervan door een van de partners/vennoten en nadat betaling van de verlangde voorschotstorting en een door Opdrachtgever getekende overeenkomst door Russell Advocaten is ontvangen. Derden kunnen aan de overeenkomst, de verrichte werkzaamheden of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Uitsluitend Russell Advocaten geldt tegenover Opdrachtgever als Opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing. De persoon die direct of indirect aandeelhouder is van Russell Advocaten en die professionele werkzaamheden verricht ten behoeve van Russell Advocaten zal door of vanwege Russell Advocaten kunnen worden aangeduid als “partner” of “vennoot”, zulks in overeenstemming met het algemeen gebruik in de professionele praktijk. De als zodanig aangeduide persoon handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van Russell Advocaten.

3a. Russell Advocaten is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Russell Advocaten staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

3b. Russell Advocaten is te allen tijde gerechtigd om de perso(o)n(en) aan te wijzen die de werkzaamheden voor Opdrachtgever zullen verrichten. Dit geldt ook in de gevallen waarbij een opdracht is verleend met het oogmerk die door een specifieke persoon te laten uitvoeren. In geen geval kan de Opdrachtgever een ander dan Russell Advocaten tot nakoming van de overeengekomen werkzaamheden aanspreken.

4. Onder de handelsnaam Russell Advocaten is tevens werkzaam een aantal natuurlijke personen en/of rechtspersonen waarmee Russell Advocaten een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan. Bij de uitvoering van een opdracht mag Russell Advocaten mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Russell Advocaten zijn verbonden. Een tekortschieten van zulk een persoon kan alleen aan Russell Advocaten worden toegerekend, indien Opdrachtgever aantoont dat de keuze van Russell Advocaten van deze persoon niet zorgvuldig is geweest. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van Opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Russell Advocaten gaat ervan uit, en bedingt bij dezen, dat alle haar gegeven opdrachten van Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die Opdrachtgever te aanvaarden.

5. Opdrachtgever staat toe dat Russell Advocaten en de door of vanwege Russell Advocaten bij de uitvoering van een opdracht betrokken personen op de Opdrachtgever en een opdracht van haar betrekking hebbende gegevens delen met andere aan Russell Advocaten verbonden personen, voor zover dat nodig of nuttig kan zijn voor het relatiebeheer/dossier.

6.1. Voor de door Opdrachtgever in totaal geleden schade, die rechtens een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor Russell Advocaten rechtens aansprakelijk is, heeft Opdrachtgever recht op een vergoeding:

a. indien Russell Advocaten voor die schade enige dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk aan de door Russell Advocaten te verkrijgen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van Russell Advocaten onder die verzekering:
b. indien Russell Advocaten voor die schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk aan de door Opdrachtgever aan Russell Advocaten betaalde declaraties in die kwestie, tot een maximum van € 450.000,–.

6.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop de aanspraken betrekking hebben, dan wel waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Russell Advocaten aansprakelijk is.

6.3. Het in artikel 6.1 en 6.2 bepaalde geldt eveneens, indien Opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht.

6.4. Indien één of meer derden van Russell Advocaten vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een door of vanwege Russell Advocaten aan Opdrachtgever verleende dienst of uitgevoerde werkzaamheden zal Opdrachtgever Russell Advocaten tegen die vordering of vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen en bijkomende kosten, waaronder kosten van verweer, vrijwaren, voor zover Russell Advocaten aan de derde of derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan Opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien Opdrachtgever zelf van Russell Advocaten vergoeding voor de door de derde of derden geleden schade zou hebben gevorderd, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Russell Advocaten lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.

6.5. Indien zowel de Opdrachtgever als een derde of derden schadevergoeding vorderen van Russell Advocaten in verband met een door of vanwege Russell Advocaten aan Opdrachtgever verleende dienst, komt de door Opdrachtgever zelf geleden schade niet voor vergoeding in aanmerking, voor zover het aan de Opdrachtgever te betalen schadebedrag reeds zelf , of na vermeerdering met het aan de derde of derden toekomende schadebedrag, uitgaat boven de in artikel 6.1 onder a dan wel onder b vermelde limieten.

7. Op de Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Russell Advocaten zijn betrokken.

8. De Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

9a. Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever aan Russell Advocaten honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Russell Advocaten worden vastgesteld. Naast het honorarium is de Opdrachtgever aan Russell Advocaten verschuldigd de verschotten die Russell Advocaten ten behoeve van de Opdrachtgever betaalt en ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti-, telefoon-, fax- en fotokopieerkosten e.d.) een percentage van 6% van het honorarium. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting (B.T.W.), tegen het alsdan geldende tarief. Tenzij anders overeengekomen factureert Russell Advocaten in principe iedere kalendermaand. Russell Advocaten kan voor de aanvang van de opdracht van de opdrachtgever een voorschotstorting verlangen of tijdens de behandeling een nader voorschot verlangen. Eerst na ontvangst van het (nader) voorschot zal Russell Advocaten de werkzaamheden dienen aan te vangen resp. voort te zetten. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

9b. De declaraties van Russell Advocaten moeten binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum worden betaald zonder opschorting of verrekening. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Russell Advocaten het recht rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de (15e) vijftiende dag na de factuurdatum en haar werkzaamheid voor Opdrachtgever per direct op te schorten en is de Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% van het declaratiebedrag per maand, alsmede de (buiten)gerechtelijke incassokosten, die tenminste 10% van het declaratiebedrag zijn.

10. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met (i), de door of namens Russell Advocaten verrichtte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of (ii) de rechtsverhouding met de cliënt of andere derde, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van en worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter te Haarlem, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.

11. De bepalingen en voorwaarden opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de bestuurders van die aandeelhouders en alle personen die voor Russell Advocaten werkzaam zijn of waren, hetzij als partner, werknemer, adviseur, derde opdrachtgever, hetzij in enige andere hoedanigheid.

12. Het door Russell Advocaten aangelegde dossier wordt maximaal tien jaar bewaard, waarna het Russell Advocaten vrij staat het dossier te doen vernietigen.

13. In het geval communicatie tussen de Opdrachtgever en Russell Advocaten geschiedt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorg dragen voor standaard virusprotectie. Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. De Opdrachtgever kan (tijdig) voor de verzending van enig specifiek bericht verzoeken gebruik te maken van bij Russell Advocaten aanwezige encryptiemogelijkheden.

14. Ieder der partijen kan slechts door schriftelijke opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De Opdrachtgever is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden conform artikel 9a en 9b hierboven.

15. De in de Nederlandse taal opgestelde Algemene Voorwaarden hebben gelding boven de in de Engelse of andere taal vertaalde Algemene Voorwaarden.

16. Deze Algemene Voorwaarden zijn op 28 december 2007 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam onder nummer 184/2007. De voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden en zijn tevens te raadplegen op de website www.russell.nl.

Click here for the English version of our General Conditions.