Jan Dop

partner

Jan is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

jan.dop@russell.nl
+31 20 301 55 55

Priscilla de Leede

advocaat

Priscilla adviseert werkgevers en OR-leden over ontslag en medezeggenschap

priscilla.deleede@russell.nl
+31 20 301 55 55

Arbeidsovereenkomst: 8 handige bedingen om op te nemen

Publicatiedatum 29 augustus 2023

Wat kunt u wel en niet opnemen in een arbeidsovereenkomst, wat houden verschillende bepalingen in en waar moet u op letten?

arbeidsovk - social media

In beginsel mag u – in overleg met uw werknemers – zelf bepalen wat er wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst. De wet stelt aan sommige bepalingen wel een aantal eisen. Welke bepalingen zijn handig om op te nemen in de arbeidsovereenkomst? Wat houden ze in en waar moet u op letten? In dit artikel bespreken wij verschillende bedingen die u kunt opnemen in de arbeidsovereenkomst, namelijk het:

Proeftijdbeding

Bij het aangaan van de overeenkomst kunt u met uw werknemer een periode overeenkomen waarin u beide op ieder moment en met onmiddellijke ingang kunt opzeggen: de proeftijd. Een proeftijdbeding mag echter niet worden opgenomen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor zes maanden of korter. Wanneer u een arbeidsovereenkomst afsluit voor langer dan zes maanden, dan kunt u hierbij een proeftijd van maximaal één maand overeenkomen. In arbeidsovereenkomsten met een duur van twee jaar of arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunt u een proeftijd van maximaal twee maanden opnemen. Een proeftijd is alleen geldig wanneer deze (1) schriftelijk is overeengekomen en (2) voor beide partijen gelijk is.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding beperkt de werknemer (tijdelijk) in zijn vrijheid om na het einde van zijn dienstverband op bepaalde wijze werkzaam te zijn, om te voorkomen dat de werknemer schade toebrengt aan uw bedrijf. In principe is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet toegestaan, tenzij schriftelijk gemotiveerd is aangegeven welke zwaarwegende bedrijfsbelangen een concurrentiebeding vereisen. Verder geldt dat u een concurrentiebeding schriftelijk moet overeenkomen en dat u een concurrentiebeding alleen kunt overeenkomen met een meerderjarige werknemer. In het beding dient u onder meer de duur en geografische reikwijdte vast te leggen.

Relatiebeding

Het relatiebeding is een bijzondere vorm van het concurrentiebeding, dat de werknemer(tijdelijk) verbiedt om na het einde van zijn dienstverband werkzaam te zijn voor relaties van zijn voormalig werkgever, zoals bijvoorbeeld klanten. Ook kan het relatiebeding een verbod inhouden op het onderhouden van contacten met relaties van de voormalig werkgever. U kunt een relatiebeding, net als een concurrentiebeding, alleen geldig in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opnemen wanneer aan de motiveringsplicht is voldaan.

Nevenwerkzaamhedenbeding

Een nevenwerkzaamhedenbeding houdt meestal in dat de werknemer naast de werkzaamheden bij zijn werkgever geen andere werkzaamheden mag verrichten, tenzij hij hiervoor toestemming heeft gekregen van zijn werkgever. Het verbod op nevenwerkzaamheden geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Met een nevenwerkzaamhedenbeding kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat een werknemer tijdens zijn dienstverband concurrerende werkzaamheden verricht of dat hij overbelast raakt door het hebben van meerdere banen. Een verbod om nevenwerkzaamheden te verrichten is alleen geldig wanneer dit kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden.

Wijzigingsbeding

Wanneer in de overeenkomst een schriftelijk wijzigingsbeding is opgenomen, is het iets gemakkelijker voor de werkgever om eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van de werknemer te wijzigen. Werknemers worden door het arbeidsrecht beschermd, dus in principe kunnen arbeidsvoorwaarden alleen met instemming van de werknemer worden gewijzigd. Indien echter een eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen en de werkgever een zwaarwegend belang heeft, dan moet het belang van de werknemer om zijn arbeidsvoorwaarden te behouden daarvoor soms wijken.

Incorporatiebeding

Het incorporatiebeding is een beding in de arbeidsovereenkomst dat een cao en/of een personeelshandboek van toepassing verklaart op de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. De werknemer en werkgever zijn zodoende gehouden deze cao en/of het personeelshandboek – met de daarin overgekomen arbeidsvoorwaarden – na te leven.

Geheimhoudingsbeding

Tijdens het verrichten van werkzaamheden zullen werknemers bekend raken met vertrouwelijke informatie van de werkgever, klanten of andere zakenrelaties. Om ervoor te zorgen dat werknemers zorgvuldig omgaan met dergelijke informatie, kunt u een geheimhoudingsbeding opnemen in de arbeidsovereenkomst. In het geheimhoudingsbeding wordt bepaald dat de werknemer zowel tijdens als na zijn dienstverband de vertrouwelijke informatie geheim moet houden.

Boetebeding

In de arbeidsovereenkomst kunt u opnemen dat de werknemer een boete is verschuldigd wanneer hij de overeengekomen bedingen overtreedt. Er kan bijvoorbeeld worden bepaald dat de werknemer die de geheimhoudingsplicht overtreedt een boete van een bepaald bedrag moet betalen. De hoogte van de boete kan door de rechter worden gematigd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over arbeidsovereenkomsten? Heeft u hulp nodig bij het opstellen of beoordelen van een arbeidsovereenkomst? Of wilt u een arbeidsovereenkomst wijzigen? Neem dan contact op met Russell Advocaten. Wij helpen u graag!

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  30%-regeling expats versoberd

  Per 1 januari 2024 wordt de 30%-regeling, de belastingvrijstelling voor expats, verminderd, zowel wat betreft de duur als de hoogte ervan. Hoe ziet de nieuwe regeling eruit? En wat betekent de wijziging voor expats die nu al in Nederland zijn?

  Lees meer

  Moet je als werkgever een ‘workation’ toestaan?

  Moet je werknemers toestaan te werken vanuit een ander land? Deze vraag legde Jolein de Rooij voor de NRC voor aan Jan Dop en Farhana Mahabali van Russell Advocaten.

  Lees meer

  1 januari 2024: wettelijk minimumloon wordt wettelijk minimumuurloon

  Per 1 januari 2024 verandert de hoogte van het wettelijk minimumloon en het minimum jeugdloon. Ook wordt het minimumloon vervangen door het wettelijk minimumuurloon, dat niet langer afhankelijk is van de omvang van het voltijds dienstverband. In deze blog vindt u de nieuwe bedragen.

  Lees meer

  Grenzen aan het concurrentiebeding

  Een op de drie werkgevers in Nederland bindt werknemers aan een concurrentiebeding. Dat is echter lang niet altijd nodig en belemmert werknemers in hun vrijheid om een nieuwe werkkring te kiezen. De regering wil daarom dat het concurrentiebeding aan strengere eisen voldoet. Wat betekent dit voor werkgevers? Onder welke voorwaarden blijft een concurrentiebeding geldig?

  Lees meer

  Wet werken waar je wilt verworpen

  Het ‘Wetsvoorstel werken waar je wilt’ dat het recht van de werknemer om zijn werkplek te kiezen verstevigde, is op 26 september 2023 door de Eerste Kamer verworpen. Hoe moeten werkgevers nu omgaan met een verzoek tot thuiswerken?

  Lees meer

  Wet Arbeid en Zorg: Al het zorgverlof op een rij

  Op welke verloven heeft de werknemer recht? Zijn hier nog voorwaarden aan verbonden? Kunt u als werkgever weigeren dat verlof wordt opgenomen?

  Lees meer