Arbeidsovereenkomst: 8 handige bedingen om op te nemen

Publicatiedatum 28 oktober 2020
Wat kunt u wel en niet opnemen in een arbeidsovereenkomst, wat houden verschillende bepalingen in en waar moet u op letten?

arbeidsovk - social media

In beginsel mag u – in overleg met uw werknemers – zelf bepalen wat er wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst. De wet stelt aan sommige bepalingen wel een aantal eisen. Welke bepalingen zijn handig om op te nemen in de arbeidsovereenkomst? Wat houden ze in en waar moet u op letten? In dit artikel bespreken wij verschillende bedingen die u kunt opnemen in de arbeidsovereenkomst, namelijk het:

Proeftijdbeding

Bij het aangaan van de overeenkomst kunt u met uw werknemer een periode overeenkomen waarin u beide op ieder moment en met onmiddellijke ingang kunt opzeggen: de proeftijd. Een proeftijdbeding mag echter niet worden opgenomen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor zes maanden of korter. Wanneer u een arbeidsovereenkomst afsluit voor langer dan zes maanden, dan kunt u hierbij een proeftijd van maximaal één maand overeenkomen. In arbeidsovereenkomsten met een duur van twee jaar of arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunt u een proeftijd van maximaal twee maanden opnemen. Een proeftijd is alleen geldig wanneer deze (1) schriftelijk is overeengekomen en (2) voor beide partijen gelijk is.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding beperkt de werknemer (tijdelijk) in zijn vrijheid om na het einde van zijn dienstverband op bepaalde wijze werkzaam te zijn, om te voorkomen dat de werknemer schade toebrengt aan uw bedrijf. In principe is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet toegestaan, tenzij schriftelijk gemotiveerd is aangegeven welke zwaarwegende bedrijfsbelangen een concurrentiebeding vereisen. Verder geldt dat u een concurrentiebeding schriftelijk moet overeenkomen en dat u een concurrentiebeding alleen kunt overeenkomen met een meerderjarige werknemer. In het beding dient u onder meer de duur en geografische reikwijdte vast te leggen.

Relatiebeding

Het relatiebeding is een bijzondere vorm van het concurrentiebeding, dat de werknemer(tijdelijk) verbiedt om na het einde van zijn dienstverband werkzaam te zijn voor relaties van zijn voormalig werkgever, zoals bijvoorbeeld klanten. Ook kan het relatiebeding een verbod inhouden op het onderhouden van contacten met relaties van de voormalig werkgever. U kunt een relatiebeding, net als een concurrentiebeding, alleen geldig in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opnemen wanneer aan de motiveringsplicht is voldaan.

Nevenwerkzaamhedenbeding

Een nevenwerkzaamhedenbeding houdt meestal in dat de werknemer naast de werkzaamheden bij zijn werkgever geen andere werkzaamheden mag verrichten, tenzij hij hiervoor toestemming heeft gekregen van zijn werkgever. Het verbod op nevenwerkzaamheden geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Met een nevenwerkzaamhedenbeding kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat een werknemer tijdens zijn dienstverband concurrerende werkzaamheden verricht of dat hij overbelast raakt door het hebben van meerdere banen.

Wijzigingsbeding

Wanneer in de overeenkomst een schriftelijk wijzigingsbeding is opgenomen, is het iets gemakkelijker voor de werkgever om eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van de werknemer te wijzigen. Werknemers worden door het arbeidsrecht beschermd, dus in principe kunnen arbeidsvoorwaarden alleen met instemming van de werknemer worden gewijzigd. Indien echter een eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen en de werkgever een zwaarwegend belang heeft, dan moet het belang van de werknemer om zijn arbeidsvoorwaarden te behouden daarvoor soms wijken.

Incorporatiebeding

Het incorporatiebeding is een beding in de arbeidsovereenkomst dat een cao en/of een personeelshandboek van toepassing verklaart op de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. De werknemer en werkgever zijn zodoende gehouden deze cao en/of het personeelshandboek – met de daarin overgekomen arbeidsvoorwaarden – na te leven.

Geheimhoudingsbeding

Tijdens het verrichten van werkzaamheden zullen werknemers bekend raken met vertrouwelijke informatie van de werkgever, klanten of andere zakenrelaties. Om ervoor te zorgen dat werknemers zorgvuldig omgaan met dergelijke informatie, kunt u een geheimhoudingsbeding opnemen in de arbeidsovereenkomst. In het geheimhoudingsbeding wordt bepaald dat de werknemer zowel tijdens als na zijn dienstverband de vertrouwelijke informatie geheim moet houden.

Boetebeding

In de arbeidsovereenkomst kunt u opnemen dat de werknemer een boete is verschuldigd wanneer hij de overeengekomen bedingen overtreedt. Er kan bijvoorbeeld worden bepaald dat de werknemer die de geheimhoudingsplicht overtreedt een boete van een bepaald bedrag moet betalen. De hoogte van de boete kan door de rechter worden gematigd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over arbeidsovereenkomsten? Heeft u hulp nodig bij het opstellen of beoordelen van een arbeidsovereenkomst? Of wilt u een arbeidsovereenkomst wijzigen? Neem dan contact op met Russell Advocaten. Wij helpen u graag!

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  22 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  11 augustus 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Voorschriften aan het uiterlijk van werknemers in een bedrijfsreglement

  10 augustus 2021

  Werkgevers kunnen in een bedrijfsreglement voorschriften stellen aan werknemers ten aanzien van hun kleding en uiterlijke verzorging. Waarmee moet een werkgever hierbij rekening houden?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder