Boete én schadevergoeding door werknemer?

Publicatiedatum 15 januari 2019
Een boetebeding in een arbeidsovereenkomst heeft tot doel om ervoor te zorgen dat de werknemer zijn verplichtingen nakomt en daarnaast om compensatie te krijgen bij niet-nakoming. Een boetebeding dient schriftelijk overeen te zijn gekomen. In de arbeidsovereenkomst moet duidelijk zijn omschreven bij welke overtredingen de werkgever de boete mag innen. Het is niet mogelijk om zowel een boete te heffen als schadevergoeding te krijgen.

boetebeding

Boetebeding

Een boetebeding is een bepaling in een contract waarbij partijen overeenkomen dat als een van hen bepaalde afspraken, verplichtingen of voorschriften niet nakomt, deze een geldbedrag moet betalen. Hierbij kan worden gedacht aan overtreding van gedragsvoorschriften, concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhoudingsbeding, enzovoort.

Voorwaarden boetebeding

Aan een boetebeding zijn enkele voorwaarden verbonden. Een boetebeding moet altijd:

 • Schriftelijk worden overeengekomen.
 • Verwijzen naar in de arbeidsovereenkomst omschreven gevallen waarin een boete betaald moet worden.

Bij werknemers die het minimumloon verdienen gelden daarnaast nog bijzondere voorwaarden:

 • De bestemming van de boete moet worden vermeld.
 • Een vast bedrag moet worden opgenomen in dezelfde valuta als het loon.
 • Binnen een week mag een werknemer geen hoger bedrag aan boetes opgelegd krijgen dan diens loon voor een halve dag.

Verdient de werknemer meer dan het minimumloon, dan kan van deze voorwaarden worden afgeweken. Elk beding in strijd met een van deze voorwaarden is nietig.

Bestemming

Er moet worden bepaald wat er met de boete wordt gedaan. Hierbij mag de werkgever (of degene die de boete int) geen onmiddellijk of middellijk persoonlijk voordeel genieten. De boete mag wel ten goede komen van een goed doel, zoals een fonds of de personeelspot. Hiervan mag worden afgeweken indien de werknemer meer verdient dan het minimumloon.

Hoogte boete

De werkgever is vrij om de hoogte van de boete te bepalen, maar de rechter kan deze matigen, hetzij op verzoek, hetzij op eigen initiatief. Als het boetebeding voldoet aan de voorwaarden voor werknemers met het minimumloon, is er voor de rechter geen ruimte om de boete te matigen.

Hoe int u de boete?

Veelal is in een boeteclausule bepaald dat er geen nadere ingebrekestelling nodig is voor het innen van de boete. In de praktijk is het vaak zo dat de werknemer wordt gewezen op zijn inbreuk en dat daarom aanspraak wordt gemaakt op betaling van de boete.

Als de werknemer de boete niet betaalt, kunt u de boete innen op de manier die contractueel is afgesproken, bijvoorbeeld door inhouding op het loon. Is de werknemer het niet eens met de boete dan kan deze naar de rechter stappen. Is de werknemer uit dienst en weigert deze te betalen, dan zal de werkgever naar de rechter moeten gaan.

Geen boete én schadevergoeding

De werkgever kan bij overtreding van het boetebeding kiezen voor het innen van een boete of kan schadevergoeding vorderen wegens het schenden van het beding (indien er schade is). De werkgever mag niet voor overtreding van hetzelfde feit zowel een boete als schadevergoeding vorderen. Bedingen die hiermee in strijd zijn, zijn ongeldig.

Wat is wel mogelijk?

Het is mogelijk om in de overeenkomst zowel een boete als een plicht tot schadevergoeding op te nemen. Daarbij moet wel duidelijk worden geformuleerd dat het beding moet worden gelezen als boete óf schadevergoeding en niet als boete én schadevergoeding. De werkgever heeft bij overtreding dus de keuze om te kiezen voor het eisen van een boete of – wanneer de geleden schade hoger is dan de boete – te kiezen voor het vorderen van schadevergoeding.

De rechter is ook bevoegd om op verzoek van schuldeisers naast een boete aanvullende schadevergoeding toe te kennen. Dit kan als de geleden schade hoger is dan de boete.

Het kan voor de werkgever aantrekkelijker zijn om een boete te innen. Deze hoeft dan niet te bewijzen dat hij schade heeft geleden en hoe hoog die schade is. Vooral bij schending van concurrentie- en relatiebedingen zal het lastig zijn om precies te kunnen vaststellen hoe hoog de geleden schade is.

Ons advies

 • Neem altijd een boetebeding op in uw arbeidsovereenkomst.
 • Zorg ervoor dat elk boetebeding voldoet aan de wettelijke voorwaarden.
 • Laat u adviseren over de mogelijkheid om in plaats van een boete schadevergoeding te vorderen indien de geleden schade hoger is dan het boetebedrag.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over boetes en schadevergoeding door werknemers? Wilt u dat Russell Advocaten een boetebeding of een arbeidsovereenkomst voor u opstelt? Neem dan contact op met ons:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Het belang van een nevenwerkzaamhedenbeding mét boete

  14 oktober 2019

  Dankzij een nevenwerkzaamhedenbeding en boetebeding hoefde een werkgever geen bonus van een ton te betalen, maar kon hij € 750.000,- aan boetes incasseren.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  9 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder