Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Lisanne Meijerhof

advocaat

Lisanne is advocaat voor corporate litigation, AVG en contracten

lisanne.meijerhof@russell.nl
+31 20 301 55 55

Retail: Nieuwe gedragscode voor franchisegever en franchisenemers

Publicatiedatum 26 april 2016

Bij franchising heeft met name de franchisegever een sterke positie. Zo bepaalt hij onder meer de franchiseformule, de (prijs van de) producten en heeft hij het overzicht van de resultaten van alle franchisenemers. Hoe blijven de verhoudingen tussen partijen gezond? Wat mogen franchisenemers en franchisegever van elkaar verwachten?

franchise-logos

Om meer evenwicht te brengen in de relatie van de franchisegever en franchisenemers heeft de franchisebranche de Nederlandse Franchise Code (‘NFC’) opgesteld. De NFC geeft richtlijnen voor de periode voorafgaand aan, tijdens en na beëindiging van een franchiserelatie. Aanleiding hiervoor is de negatieve berichtgeving over de vele rechtszaken tussen franchisegevers en franchisenemers. Deze gingen over onder meer te positieve exploitatieprognoses en te hoge inkooptarieven die een aantal franchisegevers hanteerden. De code sluit aan bij de Europese Erecode Inzake Franchising.

De gedragscode is niet bindend, maar dient vrijwillig worden toegepast door franchisegevers en franchisenemers. Dit kan bijvoorbeeld door de NFC in een franchiseovereenkomst van toepassing te verklaren. Per 1 januari 2021 is de Wet franchise van kracht geworden. In tegenstelling tot de Nederlandse Franchise Code is deze wet wel bindend.

De Nederlandse Franchise Code

De belangrijkste onderdelen van de code zijn:

1. Rechten en plichten van de franchisegever en franchisenemers

Franchisegevers en franchisenemers hebben ieder hun eigen rechten en plichten. Zo dient een franchisegever te zorgen voor de commerciële, operationele en logistieke invulling van de franchiseformule. Daarbij mag hij de franchisenemer alleen verplichtingen opleggen die verband houden met de franchiseformule. De franchisenemer dient de reputatie van de formule te waarborgen en de franchisegever op verzoek inzage te geven in de bedrijfsadministratie. Ook moet de franchisenemer meewerken aan het updaten van de franchiseformule.

2. Onderling overleg

In de franchiserelatie gaat het collectieve belang van de franchiseformule in beginsel boven het individuele belang van een franchisenemer. Om goede verhoudingen tussen partijen te houden dient er een overlegstructuur te zijn. Hierbij moeten ook de belangen van de franchisenemers tot hun recht kunnen komen. Franchisenemers dienen in ieder geval een instemmingsrecht te hebben bij onderwerpen die inhoudelijk van invloed zijn op de bedrijfsvoering van alle franchisenemers. Ook voor andere onderwerpen kunnen partijen een advies- of instemmingsrecht afspreken.

3. De franchiseovereenkomst: totstandkoming en inhoud

Daarnaast regelt de NFC zaken als werving en selectie van franchisenemers. In het bijzonder benoemt de code welke informatie de franchisegever moet verstrekken aan (potentiële) franchisenemers, zoals:

 • de financiële positie van de franchisegever,
 • de franchiseformule,
 • informatie over andere franchisenemers,
 • onderbouwde exploitatieprognoses, en
 • distributiekanalen van de franchisegever.

De franchiseovereenkomst moet helder de rechten en plichten van franchisenemers en de franchisegever verwoorden. Dit geldt met name voor de vergoedingen die de franchisegever hanteert. De rechten van de franchisegever mogen daarnaast niet verder strekken dan nodig is om (met name) de intellectuele eigendom te beschermen.

4. Geschillencommissie

De NFC introduceert een geschillencommissie die geschillen over zowel de wet, de franchiseovereenkomst als de NFC kan beslechten. Deze geschillencommissie moet nog worden opgericht.

5. Pas toe of leg uit

Ook de NFC werkt op basis van het – voor gedragscodes welbekende – ‘pas toe of leg uit’-principe. Afwijken van de NFC is dan ook mogelijk, mits dit gemotiveerd wordt gemeld.

Niet zonder slag of stoot

De huidige code is de tweede versie nadat een eerder concept veel kritiek had gekregen. Al bij de presentatie van de NFC bleek dat nog niet de gehele branche deze accepteert. Vooral franchisegevers hebben terughoudend gereageerd op de verplichtingen die de code hen oplegt, zoals het ‘pas toe of leg uit’-principe. Daarnaast blijft de NFC op onderdelen algemeen en laat zij veel ruimte voor interpretatie. Zo wordt bijvoorbeeld over webwinkels alleen vastgelegd dat hierover tussen franchisegever en franchisenemer afspraken dienen te worden gemaakt.

Actie

 • Controleer of laat controleren of uw franchiseovereenkomst aan de Wet franchise voldoet.
 • Maak heldere afspraken over advies- en instemmingsrechten van franchisenemers.

Meer informatie

Heeft u vragen wat de Nederlandse Franchise Code voor uw franchiseovereenkomst betekent of voor uw relatie met franchisenemers of de franchisegever? Dan kunt u contact opnemen met ons:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  1 januari 2024: Volledig digitaal oprichten bedrijf wordt mogelijk

  Het wordt nog makkelijker om in Nederland een bedrijf te starten. Vanaf 1 januari 2024 kan het oprichten van een bv geheel online. Wat verandert er?

  Lees meer

  Wat betekent de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voor schuldeisers?

  De WHOA maakt het makkelijker voor een bedrijf dat failliet dreigt te gaan om een faillissement te voorkomen. Dat kan door een bindend akkoord met alle schuldeisers, ook als zij niet allemaal met het akkoord instemmen. Welke rechten hebben schuldeisers in de WHOA-procedure?

  Lees meer

  Nieuwe Europese Verordening Productveiligheid

  Op 12 juni 2023 is de nieuwe Verordening Productveiligheid in werking getreden. Per 13 december 2024 moeten producten aan deze verordening voldoen. Welke gevolgen heeft de nieuwe productveiligheidsverordening? En welke ondernemers moeten nu al maatregelen gaan nemen?

  Lees meer

  Vastgoed: 3 verschillen tussen renovatie en onderhoud bij huur

  Gebouwen kunnen tijdloos zijn, maar eens in de zoveel tijd zullen er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om verval te voorkomen. Huurder en verhuurder hebben verschillende rechten en plichten al naar gelang de werkzaamheden zijn aan te merken als renovatie of (dringend) onderhoud.

  Lees meer

  Fraud prevention in the company

  Fraud causes billions in damages each year. Companies face, for example, fraudulent contracting parties, directors and employees. The management and supervisory board might play the most important role in a company when it comes to fraud prevention. In this newsletter we will give them some legal tools to prevent fraud.

  Lees meer

  Huur bedrijfsruimte: huurtermijnen

  Het grootste verschil tussen 230a- en 290-bedrijfsruimte is de minimale termijn van de huurovereenkomst. De langere huurtermijn voor 290-bedrijfsruimte geeft detailhandel en horeca meer tijd om hun investeringen terug te verdienen. Wat zijn de huurtermijnen voor de verschillende soorten bedrijfsruimte?

  Lees meer