Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Franchise: Wet franchise geeft regels voor franchiseovereenkomst

Publicatiedatum 7 juli 2020

De Wet franchise geeft voor het eerst een wettelijke regeling voor het sluiten van een franchiseovereenkomst. Hiermee moet de franchisenemer in Nederland worden beschermd. Zo schrijft de wet voor welke informatie de franchisegever vooraf moet overleggen. Ook regelt de wet dat de franchisenemer instemmingsrecht heeft als de franchiseformule in zijn nadeel wordt gewijzigd.

franchise-logos

De Wet franchise geeft voor het eerst een wettelijke regeling voor het sluiten van een franchiseovereenkomst. Dit moet de franchisenemer in Nederland beschermen. Zo schrijft de wet voor welke informatie de franchisegever vooraf moet overleggen. Ook regelt de wet dat de franchisenemer instemmingsrecht heeft als de franchiseformule in zijn nadeel wordt gewijzigd.

Veel bekende winkelketens als Blokker, Hema, Albert Heijn, McDonald’s, Gamma, etc. maken gebruik van een franchiseformule. Steeds vaker zijn er problemen tussen de franchisegever (de merkhouder) en de franchisenemer (de winkelier). Bijvoorbeeld als de omzet van de winkel tegenvalt of als de franchisegever tussentijds verplicht tot het doen van extra investeringen om het merk beter in de markt te zetten.

Omdat voor de franchiseovereenkomst geen wettelijke voorschriften golden, was er behoefte aan meer duidelijkheid. Pogingen tot zelfregulering als de Nederlandse Franchise Code en de Europese Erecode inzake Franchising waren volgens de regering onvoldoende effectief. Dit betrof met name de bescherming van franchisenemers. Daarom is de Wet franchise ingediend en op 30 juni 2020 aangenomen door de Eerste Kamer. Voor wie geldt de wet, wat houdt deze in en wanneer wordt zij van kracht?

Voor wie geldt de Wet franchise?

De wet bevat regels van dwingendrechtelijke aard ter bescherming van in Nederland gevestigde franchisenemers. Partijen mogen dus niet ten nadele van de franchisenemer afwijken van de wettelijke voorschriften. Indien de franchisegever in Nederland en de franchisenemer buiten Nederland is gevestigd mogen partijen contractueel van deze bepalingen afwijken. Dat geldt zelfs als partijen in de franchiseovereenkomst een rechtskeuze hebben gemaakt voor Nederlands recht. Is de franchisegever buiten Nederland gevestigd en de franchisenemer in Nederland, dan mag niet van de wet worden afgeweken.

De belangrijkste onderdelen van de Wet franchise

Informatieplicht

Voorafgaand het sluiten van de franchiseovereenkomst heeft de franchisegever een informatieplicht. Hij dient de franchisenemer van voldoende gegevens te voorzien zodat deze in staat is om voldoende te kunnen overzien waarmee hij instemt. Het overleggen van een omzetprognose is niet verplicht. Ook tijdens de looptijd van de overeenkomst moet de franchisegever regelmatig informatie geven over bijvoorbeeld de wijze waarop hij de franchisevergoeding gebruikt.

Bedenktijd

De franchisegever moet informatie tenminste vier weken voor het sluiten van de franchiseovereenkomst aan de franchisenemer verstrekken. Dit geeft de franchisenemer de tijd om zelf onderzoek te doen. Het is niet toegestaan om de overeenkomst te sluiten voordat deze bedenktijd is verstreken.

Goodwill

De franchiseovereenkomst moet in ieder geval een goodwill-bepaling bevatten, waarin is opgenomen:

 • op welke wijze de goodwill wordt vastgesteld,
 • of goodwill aanwezig is in de onderneming van de franchisenemer en zo ja, welke omvang deze heeft,
 • en in welke mate deze goodwill aan de franchisegever is toe te rekenen.

Non-concurrentiebeding

Ook bepaalt de wet wanneer een non-concurrentiebeding geldig is. Partijen moeten het beding schriftelijk overeenkomen, het mag niet langer dan een jaar gelden en moet beperkt blijven tot de goederen, diensten en gebied waarin de franchisenemer actief was.

Instemmingsregeling bij wijziging franchiseformule

Verder vereist de wet de instemming van de franchisenemers als de franchisegever de franchiseformule in hun nadeel wijzigt. Instemming is ook nodig wanneer de franchisegever een daarvan afgeleide franchiseformule wil gaan exploiteren. Het is echter mogelijk voor de franchisegever om overeen te komen dat als het nadeel onder een bepaalde drempelwaarde blijft er geen instemming nodig is.

Inwerkingtreding

De Wet franchise is op 1 januari 2021 in werking getreden. Franchiseovereenkomsten die na inwerkingtreding van de wet worden gesloten, moeten dus voldoen aan de dwingendrechtelijke bepalingen uit de Wet franchise zijn. Voor franchiseovereenkomsten die voor de inwerkingtreding zijn gesloten, geldt voor enkele onderdelen uit de wet een overgangsperiode van twee jaar.

Aandachtspunten

 • Controleer of uw bestaande franchiseovereenkomst aan de wettelijke eisen voldoet en pas deze zo nodig tijdig aan.
 • Zorg dat u tijdig te verplichte informatie verstrekt in de fase voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst en tijdens de looptijd van de overeenkomst.
 • Houd rekening met de standstill-periode.
 • Let op de verplicht op te nemen bepalingen en de voorwaarden waaraan deze moeten voldoen met betrekking tot onder andere goodwill en non-concurrentie.

Meer informatie

Wilt u weten of uw franchiseovereenkomst aan de nieuwe wetgeving voldoet? Of heeft u een geschil over een franchise-, distributie- of agentuurovereenkomst? Onze specialisten beschikken over jarenlange ervaring en zijn u graag van dienst. Neem contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Franchise: Aansprakelijkheid franchisegevers bij onjuiste prognoses

  Moet de franchisegever een schadevergoeding betalen aan de franchisenemer, als hij hem ondeugdelijke omzet- en winstprognoses heeft verstrekt?

  Lees meer

  Geoblocking: Gevolgen voor agentuur, distributie en franchise

  Vanaf 3 december 2018 geldt binnen de EU een verbod op geoblocking door websites. Wat betekent dit voor de agentuur, distributie- en franchisebranche?

  Lees meer

  Franchisegever aansprakelijk voor gevolgen van zijn beleid (Europese Erecode)

  In de franchiserelatie speelt de franchisegever een centrale rol. Zo kan hij vaak bepalen hoe de winkel eruit ziet, welke producten er worden aangeboden en op welke plekken de winkels gevestigd zijn. Kan de franchisenemer de franchisegever aansprakelijk stellen voor de negatieve gevolgen van dit beleid voor zijn eigen onderneming? Hoe kan de franchisegever zijn aansprakelijkheid beperken?

  Lees meer

  1 januari 2024: Volledig digitaal oprichten bedrijf wordt mogelijk

  Het wordt nog makkelijker om in Nederland een bedrijf te starten. Vanaf 1 januari 2024 kan het oprichten van een bv geheel online. Wat verandert er?

  Lees meer

  Wat betekent de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voor schuldeisers?

  De WHOA maakt het makkelijker voor een bedrijf dat failliet dreigt te gaan om een faillissement te voorkomen. Dat kan door een bindend akkoord met alle schuldeisers, ook als zij niet allemaal met het akkoord instemmen. Welke rechten hebben schuldeisers in de WHOA-procedure?

  Lees meer

  Nieuwe Europese Verordening Productveiligheid

  Op 12 juni 2023 is de nieuwe Verordening Productveiligheid in werking getreden. Per 13 december 2024 moeten producten aan deze verordening voldoen. Welke gevolgen heeft de nieuwe productveiligheidsverordening? En welke ondernemers moeten nu al maatregelen gaan nemen?

  Lees meer