Jan Dop

partner

Jan is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

jan.dop@russell.nl
+31 20 301 55 55

Personeel: Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Publicatiedatum 26 november 2015

U loopt vanaf 1 januari 2016 minder risico op hoge (ziekte)kosten wanneer u ervaren werknemers ook na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst houdt of aanneemt. Dit is geregeld in de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ die dan in werking treedt. Welke belemmeringen worden in deze wet opgeheven?

beveiligers-schiphol

Minder verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid

De wet verkort de loondoorbetalingsverplichting voor arbeidsongeschikte werknemers die de AOW-gerechtigd zijn. De werkgever is verplicht om het loon van de arbeidsongeschikte AOW-gerechtigde werknemer gedurende 6 weken door te betalen (i.p.v. de normale periode van 104 weken). Wanneer de werknemer bij of na het bereiken van de AOW-leeftijd arbeidsongeschikt raakt en de arbeidsovereenkomst eindigt voordat de periode van 6weken is verstreken, dan heeft de werknemer voor de resterende periode recht op een Ziektewetuitkering. Deze Ziektewetuitkering wordt in beginsel direct verhaald op de werkgever.

Het opzegverbod bij ziekte wordt verkort naar 6 weken.

Daarnaast beperkt de wet de re-integratieverplichtingen. Zo hoeven de werkgever en de AOW-gerechtigde werknemer geen plan van aanpak meer op te stellen. Ook hoeft de werkgever niet meer op zoek te gaan naar werk bij een andere werkgever, wanneer blijkt dat binnen het bedrijf van de eigen werkgever geen passende arbeid beschikbaar is (de zogenaamde re-integratie ‘tweede spoor’). Voor werknemers die vóór 1 januari 2016 arbeidsongeschikt zijn geworden en vóór 1 juli 2016 de AOW-leeftijd bereiken, geldt een overgangsregeling waardoor zij langer recht hebben op loondoorbetaling en ook het opzegverbod langer geldt.

Kortere opzegtermijn

Voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer gaat een standaard opzegtermijn van 1 maand gelden. Ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst. Zonder deze wijziging zou de gebruikelijke opzegtermijn gelden, die kan oplopen tot wel 4 maanden.

Meer en langere tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogelijk

De wet versoepelt de ketenregeling voor AOW-gerechtigde werknemers. Pas na 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten (i.p.v. 3) óf een periode van 4 jaar (i.p.v. 2 jaar) is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit maakt het dus mogelijk om meer en langere tijdelijke arbeidsovereenkomsten te sluiten met een AOW-gerechtigde werknemer.

Beëindigen van arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd met AOW-gerechtigde

De manier waarop de werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een AOW-gerechtigde kan beëindigen, hangt af van het tijdstip van aanvang van de arbeidsovereenkomst: vóór of na het bereiken van de AOW-leeftijd. Sinds 1 juli 2015 kan een arbeidsovereenkomst die vóór het bereiken van de AOW-leeftijd is aangegaan, door de werkgever bij of na het bereiken van de AOW-leeftijd worden opgezegd zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. De arbeidsovereenkomst eindigt automatisch wanneer daarin een pensioenontslagbeding is opgenomen.

Is de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan na het bereiken van de AOW-leeftijd, dan geldt het normale ontslagrecht. Dit betekent dat toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter nodig is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Ongeacht de datum waarop de arbeidsovereenkomst is aangegaan (vóór of na het bereiken van de AOW-leeftijd), is de werkgever bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde géén transitievergoeding verschuldigd.

Overige maatregelen

De ‘Wet flexibel werken’ wordt niet van toepassing op AOW-gerechtigde werknemers. Sinds 1 juli 2015 is de ‘Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag’ wel van toepassing op AOW-gerechtigde werknemers en kunnen zij dus aanspraak maken op het wettelijk minimumloon.

Actie

 • Onderneem actie wanneer u AOW-gerechtigde werknemers in dienst wilt nemen of houden.
 • Controleer of u nog aanvullende maatregelen moet nemen wanneer een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en u deze niet langer in dienst wenst te houden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om een werknemer in dienst te houden of juist aan te nemen na het bereiken van de AOW-leeftijd? Of heeft u andere vragen over arbeidsrecht? Dan kunt u contact opnemen met mr. Jan Dop (jan.dop@russell.nl).

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Wettelijk minimumuurloon

  De hoogte van het wettelijk minimumuurloon verandert ieder half jaar. Wat zijn de nieuwe bedragen per 1 juli 2024?

  Lees meer

  Statutair bestuurder: the good, the bad and the other leaver

  Bij vertrek van een statutair bestuurder/aandeelhouder moet ook een eventuele participatie in de onderneming worden afgewikkeld. Dan kan discussie ontstaan over de waarde van deze participatie, afhankelijk van de vraag of de bestuurder geldt als good leaver of bad leaver. Waar moeten bedrijven en bestuurders op letten bij de uitleg van een leaverregeling?

  Lees meer

  De ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst

  Een werkgever kan in de arbeidsovereenkomst een ontbindende voorwaarde opnemen. Dit kan echter slechts bij uitzondering. Aan welke eisen moet een ontbindende voorwaarde voldoen? Heeft de werknemer recht op een transitievergoeding als de ontbindende voorwaarde intreedt?

  Lees meer

  Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding

  De regering heeft haar plannen voor de aanscherping van het concurrentiebeding uitgewerkt in een wetsvoorstel. Wat zijn de voorgestelde voorwaarden voor een geldig beroep op een concurrentiebeding? Welke gevolgen heeft het voorstel voor bestaande bedingen?

  Lees meer

  Jaarlijkse checklist: zet jouw ondernemingsraad alle 10 vinkjes?

  Hoe verloopt het OR-werk dit jaar? Hebben jullie als ondernemingsraad veel advies- en instemmingsaanvragen? Vinden de wettelijk verplichte overlegvergaderingen met de ondernemer plaats? Kijk met onze korte checklist naar jullie samenwerking met de ondernemer.

  Lees meer

  Rechtspraak statutair bestuurder tweede helft 2023

  Geschillen tussen statutair bestuurders en hun werkgever komen geregeld voor de rechter. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal relevante uitspraken over de rechtspositie van de statutair bestuurder in de periode juli-december 2023.

  Lees meer