Personeel: aanscherping ketenregeling

Publicatiedatum 29 januari 2015
De komende periode zal er veel veranderen in het arbeidsrecht. Russell Advocaten zal u door middel van een reeks nieuwsflitsen hierover informeren. Deze keer: de aanscherping van de ketenregeling.

keten

Sneller vaste arbeidsovereenkomst voor flexwerkers

De zogenaamde ketenregeling voor werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst is aangescherpt. Daardoor hebben zij eerder recht op een vaste arbeidsovereenkomst. Dat is het geval bij het 4e contract of na 3 jaar. De keten kan worden doorbroken door een periode van 6 maanden (nu 3) tussen de contracten.

Beperking mogelijkheid tot afwijking bij cao

De mogelijkheid om bij cao af te wijken van de ketenregeling is beperkt. Bij cao kunnen partijen slechts afwijken ten aanzien van uitzendovereenkomsten of wanneer de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist (het mag daarbij niet gaan om normale schommelingen in de bedrijfsvoering als gevolg van economische omstandigheden). Afwijken kan slechts tot ten hoogste 6 contracten in een periode van ten hoogste 4 jaar. Het is niet toegestaan om van de tussenperiode van 6 maanden af te wijken.

Ruimere mogelijkheid tot afwijking specifieke groepen werknemers

Voor een aantal specifieke groepen werknemers zullen ruimere afwijkingsmogelijkheden gaan gelden. Zo kan ten aanzien van bestuurders van rechtspersonen bij schriftelijke overeenkomst en voor arbeidsovereenkomsten die overwegend zijn aangegaan vanwege de educatie van de werknemer bij cao worden afgeweken van de termijn van 3 jaar. Van het maximale aantal contracten is geen afwijking toegestaan. De ketenregeling kan geheel worden uitgesloten ten aanzien van functies binnen bepaalde bedrijfstakken die daartoe door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn aangewezen. Bijvoorbeeld omdat het voor die functies bestendig gebruik is en het vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering van die functies noodzakelijk is dat de arbeid uitsluitend wordt verricht op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Een voorbeeld is hiervan is de profvoetbalsector.

Ketenregeling niet van toepassing

De ketenregeling zal niet van toepassing zijn op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg. Daarnaast is de ketenregeling niet van toepassing op werknemers van jonger dan 18 jaar die gemiddeld maximaal 12 uur per week werken.

Sneller sprake van opvolgend werkgeverschap

Er zal ook sneller sprake zijn van opvolgend werkgeverschap. Hierdoor blijft de ketenregeling van toepassing op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten van dezelfde werknemer bij verschillende werkgevers. Bijvoorbeeld in geval van uitzendrelaties of een doorstart/overname na faillissement. In tegenstelling tot wat op grond van de vaste jurisprudentie geldt, is niet langer vereist dat de nieuwe werkgever inzicht heeft in de hoedanigheid en de geschiktheid van de werknemer. Het vereiste dat de werknemer bij de opvolgend werkgever vergelijkbare arbeid moet verrichten blijft echter wel bestaan. Net als nu het geval is, kan de toepasselijkheid van de ketenregeling bij opvolgend werkgeverschap bij cao worden uitgesloten.

Vast contract met beëindigingsovereenkomst niet langer mogelijk

Werkgevers sluiten soms gelijktijdig met het vierde contract (dat voor onbepaalde tijd geldt) een beëindigingsovereenkomst om zo de ketenregeling te omzeilen.

De Hoge Raad heeft op 9 januari 2015 geoordeeld dat deze constructie in strijd is met het recht. Hierdoor is het niet langer mogelijk om met een beëindigingsovereenkomst een extra contract voor bepaalde tijd te creëren.

Actie

 • Controleer de looptijd van uw tijdelijke contracten met werknemers.
 • Neem contact op met uw advocaat wanneer u met een werknemer een beëindigingsovereenkomst in het kader van een verlenging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft gesloten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het nieuwe arbeidsrecht? Of heeft u vragen over tijdelijke contracten, detachering en andere vormen van flexibel werken? Dan kunt u contact opnemen met:
mr. Jan Dop (jan.dop@russell.nl).

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  22 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  11 augustus 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Voorschriften aan het uiterlijk van werknemers in een bedrijfsreglement

  10 augustus 2021

  Werkgevers kunnen in een bedrijfsreglement voorschriften stellen aan werknemers ten aanzien van hun kleding en uiterlijke verzorging. Waarmee moet een werkgever hierbij rekening houden?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder