Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

1 april 2020: werkgevers krijgen compensatie voor transitievergoeding bij slapend dienstverband

Publicatiedatum 31 maart 2020
Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen voor de vergoeding die zij betaald hebben bij beëindiging van een slapend dienstverband met een werknemer die twee jaar of langer ziek of arbeidsongeschikt is. De regeling geldt voor transitievergoedingen die zijn betaald vanaf 1 juli 2015. Een verzoek om compensatie kan worden ingediend bij UWV.

ontslag statutair bestuurder - social media

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen als zij een vergoeding betaald hebben bij beëindiging van het dienstverband met een werknemer die langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt is. De regeling geldt met terugwerkende kracht voor transitievergoedingen die zijn betaald vanaf 1 juli 2015. Een verzoek om compensatie kan worden ingediend bij UWV. Met deze regeling moet een einde komen aan het slapend dienstverband van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Wat moeten werkgevers doen om hiervan gebruik te kunnen maken? Krijgen zij alles gecompenseerd?

Voorwaarden voor compensatie

De compensatieregeling geldt alleen als:

 • de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer,
 • de werknemer recht had op een transitievergoeding, en
 • de vergoeding is betaald.

Was de werknemer al voor 1 juli 2015 twee jaar ziek dan heeft deze geen recht op transitievergoeding en de werkgever geen recht op compensatie.

De volgende vergoedingen vallen onder de regeling:

 • transitievergoeding bij opzegging met toestemming van UWV;
 • transitievergoeding bij ontbinding door de rechter;
 • vergoeding die is betaald bij beëindiging met wederzijds goedvinden.

Indien de vergoeding in termijnen wordt betaald, kan pas na betaling van de laatste termijn om compensatie worden gevraagd. De regeling geldt ook als de werknemer vanwege arbeidsongeschiktheid tenminste 20% minder gaat werken.

Beëindiging slapend dienstverband

Vanwege de compensatiewet is de werkgever verplicht om op verzoek van de zieke werknemer de arbeidsovereenkomst na twee jaar te beëindigen en de transitievergoeding te betalen. Doet de werkgever dat niet, dan heeft de werknemer recht op een schadevergoeding. Deze schadevergoeding is gelijk aan de hoogte van de transitievergoeding die de werkgever zou hebben moeten betalen bij beëindiging op de dag nadat de twee jaar wachttijd bij ziekte is verstreken.

Hoogte compensatie

De compensatie is maximaal de transitievergoeding die betaald zou moeten worden bij beëindiging op de dag nadat de twee jaar wachttijd bij ziekte is verstreken. Er wordt nooit meer vergoed dan de werkgever daadwerkelijk heeft betaald. Het kan zijn dat de werkgever een lagere transitievergoeding heeft betaald omdat hij gemaakte kosten mocht aftrekken. Deze kosten vallen ook onder de compensatieregeling.

Per 1 januari 2020 is de berekening van de transitievergoeding gewijzigd. Werknemers met een dienstverband van meer dan tien jaar en bij werknemers van vijftig jaar en ouder hebben hierdoor geen recht meer op een hogere transitievergoeding. Is de wachttijd van twee jaar voor 1 januari 2020 afgelopen en was de procedure tot beëindiging voor die datum gestart dan komt de werkgever voor compensatie volgens de oude berekening in aanmerking. In alle andere gevallen geldt voor de berekening van de compensatie de nieuwe berekeningswijze, ook al is voor de berekening van de transitievergoeding de oude berekeningswijze gebruikt.

In de wettekst staat dat als het totaal aan betaald loon aan de werknemer tijdens de twee jaar ziekte lager is dan de transitievergoeding, maximaal het bedrag van het loon wordt gecompenseerd. Die regel geldt voorlopig nog niet. Men had over het hoofd gezien dat dit ook het geval kan zijn als de werkgever gebruik maakt van een regeling voor het in dienst nemen of houden van arbeidsgehandicapten.

Aanvraagtermijn compensatie

Let op: de compensatie moet tijdig worden aangevraagd. Heeft u voor 1 april 2020 een vergoeding betaald aan een langdurig zieke werknemer? Dan moet u uiterlijk 30 september 2020 uw aanvraag voor compensatie indienen bij UWV. Betaalt u de transitievergoeding op 1 april of later dan moet u binnen zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding het compensatieverzoek indienen. Betaalt u de vergoeding in termijnen, dan gaat de aanvraagtermijn lopen op de datum waarop de laatste termijn wordt betaald.

Beslistermijn UWV

UWV heeft bij nieuwe gevallen acht weken de tijd om een beslissing te nemen. Bij oude gevallen is dit zes maanden. Onder de oude gevallen valt ook de situatie waarin voor 1 april 2020 opgezegd had kunnen worden, maar pas op 1 april of later de transitievergoeding is betaald. Heeft UWV besloten dat u recht heeft op de compensatie, dan wordt het geld binnen vijf werkdagen op uw rekening gestort.

Wat als u het niet eens met de beslissing van UWV?

Tegen de beslissing van UWV kunt u een bezwaar indienen. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter en vervolgens nog bij de Centrale Raad van Beroep.

Meer informatie

Heeft u vragen over de compensatieregeling? Wilt u bijvoorbeeld weten hoe deze in de situatie van uw werknemer zal uitpakken? Wij zijn u graag van dienst. Ook staan wij u graag bij in kwesties rondom de re-integratie van zieke werknemers of het beëindigen van arbeidsovereenkomst. Neem contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Schadevergoeding bij slapend dienstverband: wat zijn de gevolgen voor werkgevers?

  3 februari 2020

  Werknemers met een slapend dienstverband hebben geen recht op transitievergoeding, maar zij hebben wel recht op schadevergoeding. Hiervoor gelden andere regels dan voor het toekennen van de transitievergoeding. Welke gevolgen heeft dit voor werkgevers? Mr. Jan Dop beantwoordt deze vraag in zijn noot voor het jurisprudentietijdschrift JAR.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Nooit meer slapen?

  27 mei 2020

  Slapende dienstverbanden staan volop in de belangstelling. Met de Regeling Compensatie Transitievergoeding, art. 673e BW en de Xella-beschikking zijn nieuwe lijnen uitgezet. Is er nu een ‘ontslagplicht’? Wat betekent dit voor de opties die werkgevers en werknemers hebben? Mr. Jan Dop behandelt deze en andere vragen in zijn artikel voor het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk (TAP).

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Slapend dienstverband na twee jaar ziekte verplicht beëindigd

  8 november 2019

  Werkgevers mogen het dienstverband met een werknemer die meer dan twee jaar ziek zijn niet langer “slapend” houden om zo de transitievergoeding te vermijden. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. Wat betekent dit voor werkgevers?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder