Personeel: Ontslagvergoeding

Publicatiedatum 2 januari 2020
Bij ontslag van een werknemer moet de werkgever voortaan standaard een vergoeding betalen: de transitievergoeding. Deze is wel lager dan de oude ontbindingsvergoeding. Bij ernstige verwijtbaarheid van de werkgever moet deze bovendien een billijke vergoeding betalen.

ontslag statutair bestuurder - weblijst

Per 1 juli 2015 is een nieuw soort ontslagvergoeding ingevoerd: de zogenaamde ‘transitievergoeding’. Deze vergoeding komt in de plaats van de ontbindingsvergoeding op basis van de kantonrechtersformule.

Transitievergoeding

Verschuldigd bij ontslag op initiatief van de werkgever

Wanneer de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd (opzegging, ontbinding of van rechtswege), is de werkgever – in tegenstelling tot wat het geval was – een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd, tenzij één van de hierna besproken uitzonderingen zich voordoet. Dit geldt zowel voor vaste als tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Ook wanneer de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer wordt beëindigd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband (1/3 van het maandsalaris per dienstjaar over de eerste 10 dienstjaren en vanaf de jaren na het 10e dienstjaar 1/2 maandsalaris per dienstjaar). De transitievergoeding is gemaximeerd tot EUR 75.000 of één jaarsalaris wanneer dat hoger is. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan de overheid bepalen dat de werkgever kosten die zijn gemaakt ter bevordering van het vinden van een andere baan op de transitievergoeding in mindering kan brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten voor scholing of een outplacementtraject.

N.B. Voor het bepalen van het aantal dienstjaren tellen ook voorafgaande tijdelijke contracten mee, mits de tijd tussen deze contracten 6 maanden of minder is. Contracten gesloten voor 1 juli 2012 tellen alleen mee wanneer zij zijn gesloten met een tussenruimte van ten hoogste 3 maanden.

Geen of lagere transitievergoeding verschuldigd

De werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt vóór het bereiken van de leeftijd van 18 jaar óf op of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook is er geen of een lagere transitievergoeding verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Daarnaast is de transitievergoeding niet verschuldigd wanneer de werkgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling aan hem is verleend of op hem de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is. Tot slot zal ook geen transitievergoeding verschuldigd zijn voor werknemers met een tijdelijk contract die de garantie krijgen dat zij een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgen die ten hoogste 6 maanden na het aflopen van hun contract ingaat.

Afwijken bij cao

Bij cao kan worden afgeweken van de wettelijke regeling voor de transitievergoeding. Dit geldt alleen voor ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Voorwaarde is dat de cao voorziet in een regeling op grond waarvan werknemers aanspraak kunnen maken op een voorziening die gericht is op het voorkomen van werkloosheid of het verkorten van de periode van werkloosheid. Een dergelijke voorziening kan uit geld of natura (of een combinatie daarvan) bestaan. Voor cao’s die voor 1 januari 2020 zijn ingegaan gold was afwijking in meer gevallen mogelijk. Wel gold de eis dat de voorziening gelijkwaardig moest zijn aan de transitievergoeding.

Billijke vergoeding

Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten

Is het ontslag toe te rekenen aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever? Dan kan de rechter bovenop de transitievergoeding een billijke vergoeding aan de werknemer toekennen. De kantonrechter is vrij in het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het nieuwe arbeidsrecht? Of heeft u andere vragen over het aannemen en het ontslag van personeel? Dan kunt u contact opnemen met ons:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  22 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  11 augustus 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Voorschriften aan het uiterlijk van werknemers in een bedrijfsreglement

  10 augustus 2021

  Werkgevers kunnen in een bedrijfsreglement voorschriften stellen aan werknemers ten aanzien van hun kleding en uiterlijke verzorging. Waarmee moet een werkgever hierbij rekening houden?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder