Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Personeel: Ontslagvergoeding

Publicatiedatum 25 juni 2015
Bij ontslag van een werknemer moet voortaan standaard een vergoeding betaald worden: de transitievergoeding. Deze is wel lager dan de oude ontbindingsvergoeding. Bij ernstige verwijtbaarheid van de werkgever moet deze bovendien een billijke vergoeding betalen.

ontslag statutair bestuurder - weblijst

Per 1 juli 2015 is een nieuw soort ontslagvergoeding ingevoerd: de zogenaamde ‘transitievergoeding’. Deze vergoeding komt in de plaats van de ontbindingsvergoeding op basis van de kantonrechtersformule.

Transitievergoeding

Verschuldigd bij ontslag op initiatief van de werkgever

Wanneer de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd (opzegging, ontbinding of van rechtswege), is de werkgever – in tegenstelling tot wat het geval was – een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd, tenzij één van de hierna besproken uitzonderingen zich voordoet. Dit geldt zowel voor vaste als tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Ook wanneer de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer wordt beëindigd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband (1/3 van het maandsalaris per dienstjaar over de eerste 10 dienstjaren en vanaf de jaren na het 10e dienstjaar 1/2 maandsalaris per dienstjaar). De transitievergoeding is gemaximeerd tot EUR 75.000 of één jaarsalaris wanneer dat hoger is. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de kosten die zijn gemaakt ter bevordering van het vinden van een andere baan (bijvoorbeeld de kosten voor scholing of een outplacementtraject) op de transitievergoeding in mindering kunnen worden gebracht.

N.B. Voor het bepalen van het aantal dienstjaren worden ook voorafgaande tijdelijke contracten meegerekend, mits de tijd tussen deze contracten 6 maanden of minder is. Contracten gesloten voor 1 juli 2012 tellen alleen mee wanneer zij zijn gesloten met een tussenruimte van ten hoogste 3 maanden.

Geen of lagere transitievergoeding verschuldigd

De werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt vóór het bereiken van de leeftijd van 18 jaar óf op of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook is er geen (of een lagere) transitievergoeding verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Daarnaast is de transitievergoeding niet verschuldigd wanneer de werkgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling aan hem is verleend of op hem de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is. Tot slot zal ook geen transitievergoeding verschuldigd zijn voor werknemers met een tijdelijk contract die de garantie krijgen dat zij een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgen die ten hoogste 6 maanden na het aflopen van hun contract ingaat.

Uitzondering oudere werknemers

Tot 1 januari 2020 geldt er voor oudere werknemers een overgangsregeling waardoor zij recht hebben op een hogere transitievergoeding. Werknemers van 50 jaar of ouder met een arbeidsovereenkomst van 10 jaar of langer bij dezelfde (of opvolgend) werkgever, hebben over de periode na het bereiken van de 50-jarige leeftijd recht op 1 maandsalaris per dienstjaar (het maximum van EUR 75.000 blijft wel gelden). Deze overgangsregeling is niet van toepassing op werkgevers die minder dan 25 werknemers in dienst hebben.

Overbruggingsregeling kleine MKB-werkgevers

Tot 1 januari 2020 gaat er voor werkgevers met minder dan 25 werknemers een overbruggingsregeling gelden. Deze regeling houdt in dat wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens de slechte financiële omstandigheden van de werkgever, de dienstjaren vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst. Wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd wegens andere redenen, dan geldt de overbruggingsregeling niet en tellen dus de dienstjaren voor 1 mei 2013 wel mee bij de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst.

Afwijken bij cao

Bij cao kan worden afgeweken van de wettelijke regeling voor de transitievergoeding. Voorwaarde is dat de cao voorziet in een regeling op grond waarvan werknemers aanspraak kunnen maken op een voorziening die gericht is op het voorkomen van werkloosheid of het verkorten van de periode van werkloosheid. Een dergelijke voorziening kan uit geld of natura (of een combinatie daarvan) bestaan en moet gelijkwaardig zijn aan de transitievergoeding.

Billijke vergoeding

Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten

Wanneer het ontslag is toe te rekenen aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, kan de rechter bovenop de transitievergoeding een billijke vergoeding aan de werknemer toekennen. De kantonrechter is vrij in het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het nieuwe arbeidsrecht? Of heeft u andere vragen over het aannemen en het ontslag van personeel? Dan kunt u contact opnemen met ons:

  Deel op social media

  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag en vervaltermijnen

  8 april 2021

  Vervaltermijnen in het arbeidsrecht zijn strikt. Wie te laat is, kan niets meer doen tegen zijn ontslag en verspeelt het recht op vergoeding. Wat zijn de termijnen waar u op moet letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wettelijk minimumloon

  29 maart 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert ieder half jaar. Wat zijn de nieuwe bedragen per 1 juli 2021?

  lees verder