Wet arbeidsmarkt in balans

Publicatiedatum 25 april 2018
Na de Wet werk en zekerheid komt de regering nu met het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans om een aantal ongewenste neveneffecten van de Wwz te corrigeren. Voorgestelde aanpassingen zijn onder andere de mogelijkheid om onvoldragen ontslaggronden te combineren, een 5 maanden proeftijd bij vaste contracten, ketenregeling gaat van 2 naar 3 jaar, transitievergoeding na 10e jaar wordt 1/3 maandsalaris, lagere ww-premie voor vaste krachten, betere bescherming oproepkrachten, etc.

rutte-iii - social media

Een van de doelstellingen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is om te voorkomen dat werknemers lang in onzekerheid verkeren over hun baan. Dit moet bereikt worden door het aantrekkelijker te maken voor werkgevers om vaste contracten af te sluiten en tegelijkertijd het lastiger te maken om langdurig tijdelijke contracten aan te bieden.

Verschillende maatregelen blijken in de praktijk echter anders uit te werken dan bedoeld. In plaats van gedaald, is de flexibele schil sinds de invoering van de Wwz namelijk alleen maar gegroeid.

Met het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans wil de regering een aantal problemen oplossen. Het voorstel is nog in een voorbereidende fase en tot 7 mei kan via internet commentaar worden gegeven op de plannen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste plannen. De meeste daarvan zijn ook al in het regeerakkoord gepresenteerd.

Maatregelen om vaste contracten aantrekkelijker te maken

 • Naast de huidige 8 ontslaggronden komt er de mogelijkheid om verschillende onvoldragen ontslaggronden samen te voegen tot een zogenaamde cumulatiegrond. Het was voor de invoering van de Wwz ook mogelijk om meerdere redenen voor ontslag te combineren. Bij toepassing van deze grond kan de werknemer 1,5 keer de transitievergoeding krijgen.
 • De transitievergoeding bij meer dan tien jaar dienstverband wordt gelijkgetrokken met die van de periode daarvoor. Dus niet langer  1/2 maandsalaris per dienstjaar na 10 jaar dienstverband, maar 1/3 maandsalaris per dienstjaarjaar ongeacht hoe lang het dienstverband is geweest.
 • Kleine werkgevers krijgen compensatie voor de transitievergoeding als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.
 • De maximale proeftijd voor vaste contracten wordt vijf maanden in plaats van twee. Dit geldt echter alleen als direct een vast contract wordt aangeboden.
 • Werkgevers hoeven minder ww-premie te betalen voor werknemers met een vaste baan dan voor werknemers met een tijdelijk contract. Deze regeling vervangt de bestaande waarbij de hoogte van de ww-premie afhankelijk is van de sector waarbinnen een bedrijf actief is.

Maatregelen om tijdelijke contracten minder aantrekkelijk te maken

 • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding) in plaats van pas na twee jaar. Dit recht geldt zelfs tijdens de proeftijd.

Overige maatregelen

 • De ketenregeling wordt verruimd. Hierdoor wordt het weer mogelijk om net als voor de Wwz voor in totaal drie jaar tijdelijke contracten aan te gaan. Nu is dat nog twee jaar. In de praktijk blijkt namelijk dat werkgevers na afloop van de twee jaar geen vast contract aanbieden. Dit vergroot de onzekerheid voor de werknemer eerder dan dat het deze verkleint.
 • De mogelijkheid om de tussenpauze in de ketenregeling bij seizoensarbeid te beperken tot 3 maanden in plaats van 6 wordt verruimd. Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.
 • Payrollers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Dit geldt niet voor de pensioenregeling.
 • De positie van oproepkrachten wordt verder beschermd. Een werknemer moet minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever en hoeft zich dus niet altijd beschikbaar te houden. De oproeptermijn kan in cao’s worden verkort tot 1 dag. Ook heeft de oproepkracht recht op loon als de werkgever de oproep afzegt. Tot slot moet de oproepkracht na 12 maanden een contract voor een vast aantal uren krijgen aangeboden.

Update 12 februari 2019

De Tweede Kamer heeft op 5 februari 2019 de Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen. In vergelijking met de hierboven vermelde hoofdlijnen zijn de volgende onderdelen veranderd:

 • De verlenging van de proeftijd tot maximaal vijf maanden is geschrapt.
 • Op de regeling voor oproepkrachten kan in geval van seizoensarbeid bij cao een uitzondering worden gemaakt.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen rond dit wetsvoorstel? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief. Wilt u meer weten over de eventuele gevolgen van de kabinetsplannen voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen: 6 belangrijke wijzigingen

  12 juni 2019

  Op 28 mei 2019 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Deze wet treedt per 1 januari 2020 in werking. Wat zijn de zes belangrijkste veranderingen?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslaan: voor of na 1 januari 2020?

  24 juli 2019

  Per 1 januari 2020 wijzigt de berekening van de transitievergoeding. Het kan daardoor voor werkgevers veel uitmaken of zij deze vergoeding voor of na 1 januari 2020 moeten betalen. Wat zijn de wijzigingen?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  9 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder