Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen: 6 belangrijke wijzigingen

Publicatiedatum 12 juni 2019
Per 1 januari 2020 gaat er veel veranderen in het arbeidsrecht. Zo komt er de mogelijkheid om verschillende ontslaggronden samen te voegen, wijzigt de berekening van de transitievergoeding en komen er nieuwe regels voor oproepkrachten. Ook mag een werkgever over langere tijd tijdelijke contracten sluiten en wijzigt de opbouw van de WW-premie.

rutte-iii - social media

Op 28 mei 2019 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Deze wet treedt per 1 januari 2020 in werking. Wat zijn de zes belangrijkste veranderingen?

1. Cumulatiegrond

Verschillende onvoldragen ontslaggronden mogen worden samengevoegd. Dit is de zogenaamde cumulatiegrond of “i-grond”. Nu moet de werkgever nog volledig voldoen aan een van de acht wettelijke ontslaggronden. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de werknemer maximaal 1,5 keer de transitievergoeding krijgen.

2. De transitievergoeding

De transitievergoeding wijzigt:

 • Werknemers krijgen vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding in plaats van pas na twee jaar, ook tijdens de proeftijd.
 • De opbouw van de transitievergoeding wordt voor iedereen gelijk. Ongeacht de duur van het dienstverband is deze een derde van het maandsalaris per dienstjaar. Dit betekent dat werknemers geen hogere transitievergoeding meer krijgen over het elfde dienstjaar en volgende dienstjaren.
 • Onvolledige dienstjaren worden naar rato verrekend. De transitievergoeding wordt dus niet meer afgerond op halve dienstjaren.
 • Kleine werkgevers krijgen een compensatie voor de transitievergoeding als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.

3. Verruiming van de ketenregeling

De ketenregeling wordt verruimd. Werkgevers mogen aansluitend drie tijdelijke contracten in drie jaar – in plaats van twee jaar – aangaan, zonder dat een werknemer recht heeft op een vast contract. Bij seizoensarbeid wordt het mogelijk om de periode tussen een keten van tijdelijke contracten bij cao te verkorten van zes naar drie maanden. Voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte komt er een uitzondering op de ketenregeling.

4. Oproepkrachten

Ten vierde dienen oproepkrachten per 1 januari 2020 minstens vier dagen van te voren te worden opgeroepen door de werkgever. Indien de werkgever een oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren afzegt, dan heeft de oproepkracht toch recht op loon. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag.

Daarnaast moet een oproepkracht na twaalf maanden een contract aangeboden krijgen voor het gemiddelde aantal uren dat hij in die twaalf maanden heeft gewerkt. Indien de werkgever dit contract niet aanbiedt, dan heeft de oproepkracht alsnog recht op loon over dit aantal uren.

5. Hoge en lage WW-premie

Ten vijfde komt er – in plaats van de sectorafhankelijke hoogte van de WW-premie – een lage WW-premie voor werknemers met een vaste baan en een hogere WW-premie voor werknemers met een tijdelijk contract. De hoge premie geldt niet bij flexcontracten met jongeren onder 21 jaar die maximaal 12 uur per week werken.

6. Arbeidsvoorwaarden payrollers

Ten zesde krijgen payrollers minimaal dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Tevens moet voor payrollers per 1 januari 2021 ook een pensioenregeling door het payrollbedrijf worden ingesteld als ze werken bij een inlener waar een pensioenregeling geldt voor werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de zes punten waarop de Wet arbeidsmarkt in balans het arbeidsrecht wijzigt? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslaan: voor of na 1 januari 2020?

  24 juli 2019

  Per 1 januari 2020 wijzigt de berekening van de transitievergoeding. Het kan daardoor voor werkgevers veel uitmaken of zij deze vergoeding voor of na 1 januari 2020 moeten betalen. Wat zijn de wijzigingen?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wet arbeidsmarkt in balans

  25 april 2018

  Na de Wet werk en zekerheid komt de regering nu met het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans om een aantal ongewenste neveneffecten van de Wwz te corrigeren. Wat zijn de plannen?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  22 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  11 augustus 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Voorschriften aan het uiterlijk van werknemers in een bedrijfsreglement

  10 augustus 2021

  Werkgevers kunnen in een bedrijfsreglement voorschriften stellen aan werknemers ten aanzien van hun kleding en uiterlijke verzorging. Waarmee moet een werkgever hierbij rekening houden?

  lees verder