Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Wat betekenen de plannen van het nieuwe kabinet voor werkgevers?

Publicatiedatum 13 november 2017
Het kabinet-Rutte III heeft veel plannen. Wat gaat er veranderen bij ontslag, transitievergoeding, zzp’ers, enz.? Lees hier meer over de belangrijkste plannen op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en pensioenrecht.

rutte-iii - social media

Het kabinet-Rutte III heeft veel plannen. Hieronder zetten wij de belangrijkste op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en pensioenrecht op een rij. Zo kunt u waar mogelijk en nodig op deze plannen anticiperen. N.B. Op moment van schrijven zijn dit alleen nog maar plannen en dus geen geldend recht. Wij zullen u uiteraard via onze blog op de hoogte houden van het tijdstip waarop de plannen wet zullen worden.

Combinatie van ontslagredenen wordt mogelijk

Bij de invoering van de Wet werk en zekerheid zijn de redenen voor ontslag beperkt en moet ook elke reden op zich voldoende onderbouwing zijn voor ontslag. Een combinatie van “onvoldragen” redenen (bijv. disfunctioneren, misdragingen, onvoldoende vertrouwen) is niet meer mogelijk. Het nieuwe kabinet wil de combinatie of cumulatie van ontslaggronden weer mogelijk maken. Hier staat tegenover dat in deze gevallen de rechter de optie krijgt om anderhalf keer de transitievergoeding toe te kennen aan de werknemer.

Transitievergoeding

Voor alle werknemers

De transitievergoeding gaat gelden voor alle werknemers, dus ook voor werknemers die minder dan twee jaar gewerkt hebben. Omdat de hoogte van de transitievergoeding berekend wordt als 1/6 maandsalaris per half gewerkt jaar is nog niet duidelijk of werknemers die minder dan een half jaar in dienst zijn ook recht zullen krijgen op de transitievergoeding.

Geen invloed lengte dienstverband

Ook vanaf het tiende jaar geldt voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding 1/6 maandsalaris per half jaar en niet meer ¼ maandsalaris per half jaar. De overgangsregeling waarbij oudere werknemers tot 1 januari 2020 recht hebben op een hogere vergoeding blijft wel van kracht.

Scholingskosten

De kosten voor omscholing van een werknemer naar een andere functie binnen het bedrijf mogen voortaan in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. De kosten van scholing om de eigen functie te blijven vervullen mogen nog steeds niet worden afgetrokken.

Compensatie transitievergoeding

De plannen om de werkgevers te compenseren voor de kosten van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte of wegens bedrijfseconomische omstandigheden worden doorgezet. Ook zullen meer werkgevers een beroep kunnen doen op de tot 1 januari 2020 geldende overbruggingsregeling voor het MKB.

Tijdelijke contracten

Bij opvolgende contracten met tussenpozen van minder dan zes maanden zal pas na drie jaar een vast dienstverband ontstaan. Dit is nu nog twee jaar. Ook zullen meer sectoren gebruik mogen maken van de uitzondering op de ketenregeling, zoals die geldt voor seizoensarbeid.

Proeftijd

Voor langdurige contracten mag een langere proeftijd worden afgesproken. Voor tijdelijke contracten van meer dan twee jaar is dit maximaal drie maanden, voor contracten voor onbepaalde tijd wordt dit maximaal vijf maanden. Voor kortere contracten blijft de huidige regeling bestaan.

Payrolling

Het kabinet wil payrolling beperken tot het “ontzorgen” van de werkgever. Dit betekent dat payrolling niet langer zal vallen onder de regeling voor uitzendkrachten en dat payrollers dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als de andere werknemers bij de inlener.

Nulurencontracten

Het kabinet wil voorkomen dat werknemers met een nulurencontract permanent beschikbaar moeten zijn, waardoor zij geen andere baan kunnen aannemen. Het hebben van ander werk wordt daarom een geldige reden voor de werknemer om een oproep te weigeren. Bij afzegging door de werkgever krijgt de werknemer recht op loon.

Ziekte en re-integratie

Kleine werkgevers hoeven voortaan nog maar één jaar het loon van de zieke werknemer door te betalen. Ook neemt UWV in het tweede ziektejaar een aantal re-integratieverplichtingen over. Het loon van de zieke werknemer in het tweede jaar zal worden betaald uit een speciale premie voor kleine werkgevers.

Het hebben van zieke werknemers zal nog maar vijf jaar in plaats van tien jaar gevolgen hebben voor de hoogte van de WGA-premie. Ook zullen maatregelen worden genomen om meer duidelijkheid te geven over loonsancties, re-integratie in het tweede spoor en het vragen van een tussentijds oordeel over de geleverde re-integratie-inspanningen.

Zzp’ers

De wet DBA wordt ingetrokken. Het vermijden van schijnzelfstandigheid blijft echter een belangrijk aandachtspunt. Daarom zal er vanuit worden gegaan dat zzp’ers die minder dan 125% van het wettelijk minimumloon verdienen en langer dan drie maanden voor dezelfde opdrachtgever werken een arbeidsovereenkomst hebben en geen overeenkomst van opdracht.

Voor zzp’ers die meer dan 125% van het wettelijk minimumloon verdienen komt er een ‘opdrachtgeversverklaring’ die vooraf zekerheid geeft over de vraag of loonbelasting en sociale premies verschuldigd zijn. Deze verklaring moet door de opdrachtgever worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Hiervoor wordt een speciale module ontwikkeld.

Verlof

Kraamverlof

Partners krijgen per 1 januari 2019 vijf dagen verlof na de bevalling, die moeten worden opgenomen in de eerste twee maanden na de bevalling. De werkgever moet het loon gedurende dit verlof volledig doorbetalen. Daarnaast komen per 1 juli 2020 vijf weken aanvullend kraamverlof die in het eerste jaar na de bevalling kunnen worden opgenomen. De werkgever hoeft tijdens dit aanvullend kraamverlof het loon niet door te betalen. In plaats daarvan krijgt de werknemer een vergoeding van UWV ter hoogte van 70% van het loon tot maximaal 70% van het maximum dagloon.

Adoptieverlof

Het adoptieverlof wordt uitgebreid van 4 naar 6 weken. Deze uitbreiding geldt ook voor het pleegouderverlof.

Scholing

Om “levenslang leren” te stimuleren wil het kabinet de fiscale aftrek van scholingskosten vervangen door een individuele leerrekening voor iedere Nederlander. Ook zal er met name meer geïnvesteerd in de scholing van oudere werknemers, zodat zij langer actief kunnen blijven.

Pensioen

Het kabinet wil het pensioenstelsel grondig gaan hervormen. Wat dit voor de praktijk zal gaan betekenen is nog niet bekend.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de plannen van het nieuwe kabinet? Of heeft u andere vragen over arbeidsrecht, bijvoorbeeld over ontslag, transitievergoeding, ziekte en re-integratie, neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen: 6 belangrijke wijzigingen

  12 juni 2019

  Op 28 mei 2019 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Deze wet treedt per 1 januari 2020 in werking. Wat zijn de zes belangrijkste veranderingen?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Kabinet wil kosten werkgevers beperken bij ontslag in geval van langdurige ziekte en bedrijfseconomische omstandigheden

  10 november 2016

  In een recent gepubliceerd concept wetsvoorstel zijn regelingen opgenomen voor de transitievergoeding bij langdurige ziekte en bij bedrijfseconomisch ontslag. Wat houden deze regelingen in en wanneer kunt u als werkgever hier gebruik van maken?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder