Jan Dop

partner

Jan is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

jan.dop@russell.nl
+31 20 301 55 55

Wat betekenen de plannen van het nieuwe kabinet voor werkgevers?

Publicatiedatum 13 november 2017

Het kabinet-Rutte III heeft veel plannen. Wat gaat er veranderen bij ontslag, transitievergoeding, zzp’ers, enz.? Lees hier meer over de belangrijkste plannen op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en pensioenrecht.

rutte-iii - social media

Het kabinet-Rutte III heeft veel plannen. Hieronder zetten wij de belangrijkste op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en pensioenrecht op een rij. Zo kunt u waar mogelijk en nodig op deze plannen anticiperen. N.B. Op moment van schrijven zijn dit alleen nog maar plannen en dus geen geldend recht. Wij zullen u uiteraard via onze blog op de hoogte houden van het tijdstip waarop de plannen wet zullen worden.

Combinatie van ontslagredenen wordt mogelijk

Bij de invoering van de Wet werk en zekerheid zijn de redenen voor ontslag beperkt en moet ook elke reden op zich voldoende onderbouwing zijn voor ontslag. Een combinatie van “onvoldragen” redenen (bijv. disfunctioneren, misdragingen, onvoldoende vertrouwen) is niet meer mogelijk. Het nieuwe kabinet wil de combinatie of cumulatie van ontslaggronden weer mogelijk maken. Hier staat tegenover dat in deze gevallen de rechter de optie krijgt om anderhalf keer de transitievergoeding toe te kennen aan de werknemer.

Transitievergoeding

Voor alle werknemers

De transitievergoeding gaat gelden voor alle werknemers, dus ook voor werknemers die minder dan twee jaar gewerkt hebben. Omdat de hoogte van de transitievergoeding berekend wordt als 1/6 maandsalaris per half gewerkt jaar is nog niet duidelijk of werknemers die minder dan een half jaar in dienst zijn ook recht zullen krijgen op de transitievergoeding.

Geen invloed lengte dienstverband

Ook vanaf het tiende jaar geldt voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding 1/6 maandsalaris per half jaar en niet meer ¼ maandsalaris per half jaar. De overgangsregeling waarbij oudere werknemers tot 1 januari 2020 recht hebben op een hogere vergoeding blijft wel van kracht.

Scholingskosten

De kosten voor omscholing van een werknemer naar een andere functie binnen het bedrijf mogen voortaan in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Werkgevers mogen de kosten van scholing om de eigen functie te blijven vervullen nog steeds niet aftrekken.

Compensatie transitievergoeding

De plannen om de werkgevers te compenseren voor de kosten van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte of wegens bedrijfseconomische omstandigheden worden doorgezet. Ook zullen meer werkgevers een beroep kunnen doen op de tot 1 januari 2020 geldende overbruggingsregeling voor het MKB.

Tijdelijke contracten

Bij opvolgende contracten met tussenpozen van minder dan zes maanden zal pas na drie jaar een vast dienstverband ontstaan. Dit is nu nog twee jaar. Ook zullen meer sectoren gebruik mogen maken van de uitzondering op de ketenregeling, zoals die geldt voor seizoensarbeid.

Proeftijd

U mag voor langdurige contracten een langere proeftijd afspreken. Voor tijdelijke contracten van meer dan twee jaar is dit maximaal drie maanden, voor contracten voor onbepaalde tijd wordt dit maximaal vijf maanden. Voor kortere contracten blijft de huidige regeling bestaan.

Payrolling

Het kabinet wil payrolling beperken tot het “ontzorgen” van de werkgever. Dit betekent dat payrolling niet langer zal vallen onder de regeling voor uitzendkrachten en dat payrollers dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als de andere werknemers bij de inlener.

Nulurencontracten

Het kabinet wil voorkomen dat werknemers met een nulurencontract permanent beschikbaar moeten zijn, waardoor zij geen andere baan kunnen aannemen. Het hebben van ander werk wordt daarom een geldige reden voor de werknemer om een oproep te weigeren. Bij afzegging door de werkgever krijgt de werknemer recht op loon.

Ziekte en re-integratie

Kleine werkgevers hoeven voortaan nog maar één jaar het loon van de zieke werknemer door te betalen. Ook neemt UWV in het tweede ziektejaar een aantal re-integratieverplichtingen over. Het loon van de zieke werknemer in het tweede jaar zal worden betaald uit een speciale premie voor kleine werkgevers.

Het hebben van zieke werknemers zal nog maar vijf jaar in plaats van tien jaar gevolgen hebben voor de hoogte van de WGA-premie. Ook zullen maatregelen worden genomen om meer duidelijkheid te geven over loonsancties, re-integratie in het tweede spoor en het vragen van een tussentijds oordeel over de geleverde re-integratie-inspanningen.

Zzp’ers

De wet DBA wordt ingetrokken. Het vermijden van schijnzelfstandigheid blijft echter een belangrijk aandachtspunt. Daarom zal ervan uit worden gegaan dat zzp’ers die minder dan 125% van het wettelijk minimumloon verdienen en langer dan drie maanden voor dezelfde opdrachtgever werken een arbeidsovereenkomst hebben en geen overeenkomst van opdracht.

Voor zzp’ers die meer dan 125% van het wettelijk minimumloon verdienen komt er een ‘opdrachtgeversverklaring’ die vooraf zekerheid geeft over de vraag of loonbelasting en sociale premies verschuldigd zijn. Deze verklaring moet door de opdrachtgever worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Hiervoor wordt een speciale module ontwikkeld.

Verlof

Kraamverlof

Partners krijgen per 1 januari 2019 vijf dagen verlof na de bevalling, die moeten worden opgenomen in de eerste twee maanden na de bevalling. De werkgever moet het loon gedurende dit verlof volledig doorbetalen. Daarnaast komen per 1 juli 2020 vijf weken aanvullend kraamverlof die in het eerste jaar na de bevalling kunnen worden opgenomen. De werkgever hoeft tijdens dit aanvullend kraamverlof het loon niet door te betalen. In plaats daarvan krijgt de werknemer een vergoeding van UWV ter hoogte van 70% van het loon tot maximaal 70% van het maximum dagloon.

Adoptieverlof

Het adoptieverlof wordt uitgebreid van 4 naar 6 weken. Deze uitbreiding geldt ook voor het pleegouderverlof.

Scholing

Om “levenslang leren” te stimuleren wil het kabinet de fiscale aftrek van scholingskosten vervangen door een individuele leerrekening voor iedere Nederlander. Ook zal er met name meer geïnvesteerd in de scholing van oudere werknemers, zodat zij langer actief kunnen blijven.

Pensioen

Het kabinet wil het pensioenstelsel grondig gaan hervormen. Wat dit voor de praktijk zal gaan betekenen is nog niet bekend.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de plannen van het nieuwe kabinet? Of heeft u andere vragen over arbeidsrecht, bijvoorbeeld over ontslag, transitievergoeding, ziekte en re-integratie, neem dan contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen: 6 belangrijke wijzigingen

  Op 28 mei 2019 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Deze wet treedt per 1 januari 2020 in werking. Wat zijn de zes belangrijkste veranderingen?

  Lees meer

  Personeel: Kabinet wil kosten werkgevers beperken bij ontslag in geval van langdurige ziekte en bedrijfseconomische omstandigheden

  In een recent gepubliceerd concept wetsvoorstel zijn regelingen opgenomen voor de transitievergoeding bij langdurige ziekte en bij bedrijfseconomisch ontslag. Wat houden deze regelingen in en wanneer kunt u als werkgever hier gebruik van maken?

  Lees meer

  30%-regeling expats versoberd

  Per 1 januari 2024 wordt de 30%-regeling, de belastingvrijstelling voor expats, verminderd, zowel wat betreft de duur als de hoogte ervan. Hoe ziet de nieuwe regeling eruit? En wat betekent de wijziging voor expats die nu al in Nederland zijn?

  Lees meer

  Moet je als werkgever een ‘workation’ toestaan?

  Moet je werknemers toestaan te werken vanuit een ander land? Deze vraag legde Jolein de Rooij voor de NRC voor aan Jan Dop en Farhana Mahabali van Russell Advocaten.

  Lees meer

  1 januari 2024: wettelijk minimumloon wordt wettelijk minimumuurloon

  Per 1 januari 2024 verandert de hoogte van het wettelijk minimumloon en het minimum jeugdloon. Ook wordt het minimumloon vervangen door het wettelijk minimumuurloon, dat niet langer afhankelijk is van de omvang van het voltijds dienstverband. In deze blog vindt u de nieuwe bedragen.

  Lees meer

  Grenzen aan het concurrentiebeding

  Een op de drie werkgevers in Nederland bindt werknemers aan een concurrentiebeding. Dat is echter lang niet altijd nodig en belemmert werknemers in hun vrijheid om een nieuwe werkkring te kiezen. De regering wil daarom dat het concurrentiebeding aan strengere eisen voldoet. Wat betekent dit voor werkgevers? Onder welke voorwaarden blijft een concurrentiebeding geldig?

  Lees meer