Personeel: Kabinet wil kosten werkgevers beperken bij ontslag in geval van langdurige ziekte en bedrijfseconomische omstandigheden

Publicatiedatum 10 november 2016
In een recent gepubliceerd concept wetsvoorstel zijn regelingen opgenomen voor de transitievergoeding bij langdurige ziekte en bij bedrijfseconomisch ontslag. Wat houden deze regelingen in en wanneer kunt u als werkgever hier gebruik van maken?

compensatie-transitievergoeding-social-media.644ae1

De werkgever is een transitievergoeding verschuldigd als hij de arbeidsovereenkomst beëindigt of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengt. Daarnaast moet de arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar hebben bestaan. De werkgever moet de transitievergoeding ook betalen wanneer hij de werknemer ontslaat na twee jaar ziekte en bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Tegen deze regeling is met name van werkgeverszijde veel verzet gerezen. In het eerste geval moet de werkgever immers nogmaals een som geld betalen aan de werknemer terwijl er al twee jaar loon is doorbetaald, waar geen werk tegenover stond – en daarbij komen nog de eventuele kosten voor re-integratie -; in het tweede geval moet er betaald worden, terwijl de ontslagreden is dat er geen of onvoldoende geld is om de werknemer in dienst te houden. De vergoedingsplicht maakt het dan ook minder aantrekkelijk om werknemers in vaste dienst te nemen en heeft in de praktijk geleid tot constructies om onder betaling van de transitievergoeding uit te komen. Zo ontslaan werkgevers zieke werknemers niet na twee jaar, maar houden hun dienstverband “slapend” in stand.

Om aan de bezwaren tegemoet te komen is onlangs een concept wetsvoorstel gepubliceerd. In dit concept wetsvoorstel zijn regelingen opgenomen voor de transitievergoeding bij langdurige ziekte en bij bedrijfseconomisch ontslag.

Compensatie bij langdurige ziekte

In het concept wetsvoorstel wordt voorgesteld om de lasten van werkgevers te verlichten doordat zij recht krijgen op compensatie van de (in beginsel volledige) kosten van de transitievergoeding bij ontslag bij langdurige ziekte.

De werkgever heeft recht op compensatie als (1) de werknemer is ontslagen na twee jaar dienstverband, (2) omdat hij niet kan werken door ziekte en (3) de werkgever aan de werknemer een vergoeding heeft betaald in verband met het eindigen van de arbeidsovereenkomst.

De compensatieregeling geldt ook wanneer een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst van minimaal twee jaar ziek uit dienst treedt.

Wordt het dienstverband met een vaststellingsovereenkomst beëindigd en wordt er een vergoeding betaald? Ook dit bedrag komt in aanmerking voor compensatie.

De hoogte van de compensatie bedraagt:

 • maximaal de transitievergoeding die wettelijk verschuldigd is op het moment van het einde van de loondoorbetalingsplicht; of
 • maximaal het bedrag dat tijdens ziekte aan de werknemer is doorbetaald met uitzondering van een eventuele loonsanctie.

De compensatie is gelijk aan het laagste van de twee bovenstaande bedragen. Dat zal doorgaans de transitievergoeding zijn. Van vergoeding van het doorbetaalde loon zal sprake zijn wanneer de loondoorbetalingplicht tijdens ziekte beperkt is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bijna afgelopen tijdelijke arbeidsovereenkomsten of bij een huishoudelijke hulp die bij ziekte maar 6 weken hoeft te worden doorbetaald.

Het UWV zal de compensatie verstrekken vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Als gevolg hiervan zal de premie verhoogd worden.

Het recht op compensatie zal met terugwerkende kracht worden ingevoerd tot 1 juli 2015. Heeft u als werkgever een (transitie)vergoeding betaald naar aanleiding van beëindiging of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015 wegens langdurige ziekte? Dan kunt u in aanmerking komen voor compensatie.

Cao-regeling voor bedrijfseconomisch ontslag

Momenteel kunnen werkgevers in een cao voorzieningen treffen die in de plaats komen van de verschuldigde transitievergoeding, bijvoorbeeld een eigen vergoedingsregeling, scholingsfaciliteiten, outplacement of een bovenwettelijke WW-uitkering. De voorwaarde is dat de gekapitaliseerde waarde van de betreffende voorzieningen gelijkwaardig is aan wat een werknemer aan transitievergoeding zou ontvangen.

Het concept wetsvoorstel beperkt de mogelijkheid om een alternatieve voorziening te treffentot gevallen waarin de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Daarnaast vervalt de voorwaarde dat de voorziening gelijkwaardig moet zijn aan de transitievergoeding. Cao-partijen kunnen hierdoor zelf bepalen wat de inhoud en omvang van de cao-voorziening zal zijn en door wie een dergelijke voorziening verschuldigd is. Dit kan bijvoorbeeld een fonds zijn waar werkgevers een (jaarlijkse) bijdrage aan leveren in plaats van de individuele werkgever. Met name voor sectoren met veel kleine bedrijven is dit een aantrekkelijke optie. Deze wijzigingen gelden alleen voor nieuwe cao’s.

Per wanneer?

De beoogde datum van inwerkingtreding van de beide maatregelen is 1 januari 2019.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het recht op transitievergoeding na twee jaar ziekte of bedrijfseconomisch ontslag? Of heeft u vragen over de in dit artikel genoemde maatregelen? Neem dan contact op met Russell Advocaten:

 

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  22 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  11 augustus 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Voorschriften aan het uiterlijk van werknemers in een bedrijfsreglement

  10 augustus 2021

  Werkgevers kunnen in een bedrijfsreglement voorschriften stellen aan werknemers ten aanzien van hun kleding en uiterlijke verzorging. Waarmee moet een werkgever hierbij rekening houden?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder