Ingebrekestelling nodig voor intreden verzuim?

Publicatiedatum 5 juli 2018
U kunt pas een juridische vordering tegen een wederpartij indienen als deze in verzuim is. Daarvoor is nodig dat u haar eerst in gebreke stelt. U moet haar schriftelijk aanmanen om te betalen of de overeenkomst uit te voeren. Indien echter al duidelijk is dat de wederpartij niet kan nakomen óf uit haar houding blijkt dat een aanmaning nutteloos zou zijn, is een schriftelijke mededeling voldoende voor de ingebrekestelling. U kunt dan de vordering indienen zonder schriftelijke aanmaning.

termijn

Indien uw wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, kunt u verschillende vorderingen instellen. Zo kunt u de overeenkomst ontbinden of nakoming en/of schadevergoeding vorderen. Voor u een van deze vorderingen instelt, moet de wederpartij wel officieel in verzuim zijn. Wanneer is dat het geval?

Ingebrekestelling

In principe kan de wederpartij pas in verzuim zijn als zij eerst in gebreke is gesteld. Dit houdt in dat u aan de wederpartij meldt dat zij haar verplichtingen niet is nagekomen en nog een kans krijgt om deze na te komen binnen een redelijke termijn. In beginsel dient u dit door middel van een schriftelijke aanmaning te doen. Indien de wederpartij na een ingebrekestelling haar verplichtingen nog steeds niet nakomt, treedt verzuim in.

Indien echter is gebleken dat de wederpartij niet kan nakomen óf uit haar houding blijkt dat een aanmaning nutteloos zal zijn, kan de ingebrekestelling ook door middel van een schriftelijke mededeling plaatsvinden. Uit deze mededeling hoeft slechts te blijken dat u de wederpartij aansprakelijk stelt voor het uitblijven van de nakoming. Deze mededeling hoeft dus niet de vorm te hebben van een schriftelijke aanmaning en u hoeft evenmin een redelijke termijn voor nakoming te stellen. Het verzuim treedt in na het doen van de mededeling.

Wanneer is een ingebrekestelling niet nodig?

Een ingebrekestelling is niet altijd vereist voor de intreding van verzuim. Onder de volgende omstandigheden is een ingebrekestelling niet vereist:

 • De overeengekomen termijn voor nakoming is verstreken. Deze termijn wordt ook wel de ‘fatale termijn’ genoemd. In de overeenkomst moet zijn opgenomen dat binnen een bepaalde termijn dient te worden nagekomen. Er hoeft niet een bepaalde kalenderdatum worden afgesproken, maar duidelijk moet voor beide partijen zijn dat er een termijn is afgesproken. Een voorbeeld van een bepaling met een ‘fatale termijn’ is een termijn voor het ter beschikking stellen van een huurwoning of een betalingstermijn op een factuur. Het verzuim treedt in wanneer de termijn voor nakoming is verstreken, zonder dat de wederpartij is nagekomen.
 • De verplichting tot nakoming volgt uit een onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding ten opzichte van het niet-nakomen van een andere verbintenis. De verplichting tot nakoming uit een onrechtmatige daad kan bestaan uit het betalen van een schadevergoeding of het herstellen van een bepaalde situatie. Het moment dat de verbintenis niet direct wordt nagekomen, is het moment van intreding van verzuim.
 • Uit een mededeling van de wederpartij kan worden afgeleid dat zij in de nakoming zal tekortschieten. De wederpartij hoeft niet expliciet te verklaren dat zij niet zal nakomen, dit moet er alleen uit kunnen worden afgeleid. Een voorbeeld van een dergelijke mededeling is dat de wederpartij de verplichting tot nakoming ontkent of deze alleen zal nakomen op een bepaalde voorwaarde die niet is overeengekomen. De mededeling dient afkomstig te zijn van de wederpartij en te zijn gericht aan de andere partij bij de overeenkomst. Verzuim treedt in deze situatie in, zodra de mededeling wordt ontvangen.

Ons advies

In beginsel is een ingebrekestelling vereist voor de intreding van verzuim. Onder de hiervoor genoemde omstandigheden kan verzuim echter intreden zonder ingebrekestelling. Indien u twijfelt of één van deze omstandigheden zich voordoet in uw situatie, verdient het de voorkeur om uw wederpartij alsnog schriftelijk in gebreke te stellen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ingebrekestelling? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de nakoming van overeenkomsten? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Contracten

  Contracten: Wanbetaler laten opdraaien voor incassokosten? Gebruik de veertiendagenbrief!

  21 december 2016

  Heeft u incassokosten gemaakt om een vordering op een consument betaald te krijgen? Welke kosten dient de wanbetaler aan u te vergoeden? Wat moet u hiervoor doen?

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Contracten

  Contracten: Wat als uw klant niet betaalt?

  13 juni 2017

  Deze 5 stappen kunt u ondernemen als uw klant niet betaalt!

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Berekening huurprijsverlaging wegens lockdown

  16 september 2021

  Hoe berekent de rechter een lagere huurprijs vanwege de lockdown? Telt online omzet mee? Maakt het wat uit of sprake is van een grote of kleine huurder of verhuurder?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Pas op met vage bewoordingen in franchiseovereenkomsten

  24 juni 2021

  Het is belangrijk om in overeenkomsten duidelijke en ondubbelzinnige taal te gebruiken. Dat blijkt nog maar eens uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Door onduidelijkheden in de franchiseovereenkomsten hebben franchisenemers van Albert Heijn mogelijk miljoenen misgelopen.

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder