Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Goed bestuur: Het beroepsrecht van de ondernemingsraad

Publicatiedatum 26 mei 2016
Wat kan de ondernemingsraad doen als het bestuur het advies van de ondernemingsraad niet (geheel) overneemt of geen advies heeft ingewonnen? De OR kan dan haar beroepsrecht gebruiken en beroep instellen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Hoe gaat dit in de praktijk?

works-councils

De ondernemingsraad heeft – in aanvulling op het adviesrecht en het instemmingsrecht – een beroepsrecht als het bestuur het advies van de ondernemingsraad niet (geheel) overneemt of geen advies heeft ingewonnen.

Beroepsrecht ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) kan beroep instellen tegen een besluit van het bestuur als bedoeld in artikel 25 Wet op de Ondernemingsraden (WOR) wanneer:

 • Het advies van de OR door het bestuur niet of niet geheel is gevolgd;
 • Het bestuur heeft nagelaten advies te vragen aan de OR, of de OR geen advies heeft kunnen uitbrengen (bijv. als de OR te weinig informatie is gegeven);
 • Er na het advies van de OR feiten en omstandigheden bekend zijn geworden, die mogelijk tot een ander advies van de OR zouden hebben geleid.

De OR kan gedurende een maand beroep instellen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tegen het besluit. De termijn begint te lopen op het moment dat de OR schriftelijk in kennis is gesteld van het besluit. Tijdens deze termijn dient het bestuur de uitvoering van het besluit op te schorten.

Het beroep wordt ingesteld door het indienen van een verzoekschrift door een advocaat. De OR dient het bestuur van het ingestelde beroep in kennis te stellen, zodat het bestuur in de gelegenheid wordt gesteld een verweerschrift in te dienen.

Behandeling

De Ondernemingskamer behandelt het verzoek met de meeste spoed. De mondelinge behandeling van het beroep vindt in het algemeen ongeveer zes weken na de indiening van het verzoekschrift plaats. Deze zitting is openbaar.

Redelijke afweging van de betrokken belangen

De OR zal zich op het standpunt moeten stellen dat het bestuur “bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen” (art. 26 lid 2 WOR). Daarbij worden de volgende hoofdlijnen door de Ondernemingskamer in acht genomen:

 1. Levert het voorbijgaan aan het advies in het algemeen een kennelijke onredelijke beslissing op?
 2. Heeft het bestuur rekening heeft gehouden met de procedurele voorschriften uit de WOR?
 3. Heeft het bestuur het belang van de werknemers voldoende duidelijk afgewogen tegen andere belangen?
 4. Zijn er toezeggingen gedaan door het bestuur?

Vonnis en voorzieningen

Indien de Ondernemingskamer het beroep gegrond bevindt, verklaart zij dat het bestuur bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid niet tot het besluit had kunnen komen. Dit is een zogenaamd declaratoir vonnis, dat wil zeggen dat het in feite niet meer betekenis toekomt dan een morele sanctie. Het bestuur wordt daardoor in de uitvoering van het besluit niet gehinderd.

Wil de OR maatregelen getroffen zien die ertoe strekken dat het besluit (voorlopig) niet uitgevoerd wordt, dan moet de OR in het verzoekschrift de Ondernemingskamer vragen om voorzieningen te treffen. Dit kunnen zijn:

 • Het opleggen van de verplichting aan het bestuur om het besluit (geheel of gedeeltelijk) in te trekken;
 • Bepaalde gevolgen van het besluit ongedaan maken;
 • Het opleggen van een verbod aan het bestuur om handelingen te (doen) verrichten ter uitvoering van (onderdelen) van het besluit.

Actie

 • Win juridisch advies in wanneer de OR beroep heeft ingesteld bij de Ondernemingskamer of voornemens is dat te doen;
 • Probeer een onnodige en vertragende procedure bij de Ondernemingskamer te vermijden;
 • Laat u bijstaan door een advocaat in de procedure bij de Ondernemingskamer.

Meer informatie

Heeft u vragen over het beroepsrecht en de andere bevoegdheden van de ondernemingsraad, of andere vragen over ondernemingsrecht en medezeggenschap, dan kunt u contact opnemen met ons:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

  28 juni 2021

  Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder