Goed bestuur: Het beroepsrecht van de ondernemingsraad

Publicatiedatum 26 mei 2016
Wat kan de ondernemingsraad doen als het bestuur het advies van de ondernemingsraad niet (geheel) overneemt of geen advies heeft ingewonnen? De OR kan dan haar beroepsrecht gebruiken en beroep instellen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Hoe gaat dit in de praktijk?

works-councils

De ondernemingsraad heeft – in aanvulling op het adviesrecht en het instemmingsrecht – een beroepsrecht als het bestuur het advies van de ondernemingsraad niet (geheel) overneemt of geen advies heeft ingewonnen.

Beroepsrecht ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) kan beroep instellen tegen een besluit van het bestuur als bedoeld in artikel 25 Wet op de Ondernemingsraden (WOR) wanneer:

 • Het advies van de OR door het bestuur niet of niet geheel is gevolgd;
 • Het bestuur heeft nagelaten advies te vragen aan de OR, of de OR geen advies heeft kunnen uitbrengen (bijv. als de OR te weinig informatie is gegeven);
 • Er na het advies van de OR feiten en omstandigheden bekend zijn geworden, die mogelijk tot een ander advies van de OR zouden hebben geleid.

De OR kan gedurende een maand beroep instellen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tegen het besluit. De termijn begint te lopen op het moment dat de OR schriftelijk in kennis is gesteld van het besluit. Tijdens deze termijn dient het bestuur de uitvoering van het besluit op te schorten.

Het beroep wordt ingesteld door het indienen van een verzoekschrift door een advocaat. De OR dient het bestuur van het ingestelde beroep in kennis te stellen, zodat het bestuur in de gelegenheid wordt gesteld een verweerschrift in te dienen.

Behandeling

De Ondernemingskamer behandelt het verzoek met de meeste spoed. De mondelinge behandeling van het beroep vindt in het algemeen ongeveer zes weken na de indiening van het verzoekschrift plaats. Deze zitting is openbaar.

Redelijke afweging van de betrokken belangen

De OR zal zich op het standpunt moeten stellen dat het bestuur “bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen” (art. 26 lid 2 WOR). Daarbij worden de volgende hoofdlijnen door de Ondernemingskamer in acht genomen:

 1. Levert het voorbijgaan aan het advies in het algemeen een kennelijke onredelijke beslissing op?
 2. Heeft het bestuur rekening heeft gehouden met de procedurele voorschriften uit de WOR?
 3. Heeft het bestuur het belang van de werknemers voldoende duidelijk afgewogen tegen andere belangen?
 4. Zijn er toezeggingen gedaan door het bestuur?

Vonnis en voorzieningen

Indien de Ondernemingskamer het beroep gegrond bevindt, verklaart zij dat het bestuur bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid niet tot het besluit had kunnen komen. Dit is een zogenaamd declaratoir vonnis, dat wil zeggen dat het in feite niet meer betekenis toekomt dan een morele sanctie. Het bestuur wordt daardoor in de uitvoering van het besluit niet gehinderd.

Wil de OR maatregelen getroffen zien die ertoe strekken dat het besluit (voorlopig) niet uitgevoerd wordt, dan moet de OR in het verzoekschrift de Ondernemingskamer vragen om voorzieningen te treffen. Dit kunnen zijn:

 • Het opleggen van de verplichting aan het bestuur om het besluit (geheel of gedeeltelijk) in te trekken;
 • Bepaalde gevolgen van het besluit ongedaan maken;
 • Het opleggen van een verbod aan het bestuur om handelingen te (doen) verrichten ter uitvoering van (onderdelen) van het besluit.

Actie

 • Win juridisch advies in wanneer de OR beroep heeft ingesteld bij de Ondernemingskamer of voornemens is dat te doen;
 • Probeer een onnodige en vertragende procedure bij de Ondernemingskamer te vermijden;
 • Laat u bijstaan door een advocaat in de procedure bij de Ondernemingskamer.

Meer informatie

Heeft u vragen over het beroepsrecht en de andere bevoegdheden van de ondernemingsraad, of andere vragen over ondernemingsrecht en medezeggenschap, dan kunt u contact opnemen met ons:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  9 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder