Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Goed bestuur: Het adviesrecht van de ondernemingsraad

Publicatiedatum 24 maart 2016
Wanneer moet een ondernemer advies vragen aan de ondernemingsraad? Bij belangrijke bedrijfsbesluiten als reorganisaties, fusies, grote investeringen en benoeming/ontslag van bestuurders.

works-councils

Adviesrecht

De ondernemer moet advies vragen aan de ondernemingsraad (OR) voordat hij bepaalde besluiten neemt. De OR kan daardoor het beleid van het bestuur actief toetsen, proberen te beïnvloeden en de belangen van de werknemers behartigen. Deze verplichting geldt alleen wanneer het bedrijf meer dan 50 werknemers telt en dus een OR moet hebben.

De adviesplicht geldt voor onder andere voorgenomen besluiten tot:

 • overdracht van (een deel van) de onderneming;
 • inkrimping, uitbreiding of beëindiging van (een belangrijk deel) van de werkzaamheden;
 • het doen van belangrijke investeringen ten behoeve van de onderneming;
 • benoeming of ontslag van een bestuurder van de onderneming.

Waaraan moet een verzoek tot advies voldoen?

 1. Het advies moet worden gevraagd door de bestuurder(s) van de onderneming, omdat het bestuur de ondernemer in het overleg tegenover de OR vertegenwoordigt.
 2. Het advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Het bestuur dient zich tot de OR te wenden als de interne voorbereiding van het besluit zover gevorderd is dat het bestuur een samenhangend overzicht van mogelijke gevolgen kan presenteren. In een overlegvergadering kan de OR het bestuur om een nadere toelichting of informatie vragen.
 3. De OR moet over de informatie beschikken die hij nodig heeft om over het voorgenomen besluit te kunnen beoordelen. Hiertoe behoren in ieder geval:
  1. de motieven voor het besluit;
  2. de te verwachten gevolgen van het besluit voor het personeel;
  3. de maatregelen die het bestuur in verband met die gevolgen denkt te nemen.

Termijn voor advies

Het bestuur zal de OR een redelijke termijn voor de advisering moeten gunnen. Het zal van de omstandigheden afhangen welke termijn in een adviesprocedure redelijk is.

Het nemen van besluiten zonder het advies van de OR af te wachten is niet zonder risico. De Ondernemingskamer heeft ondernemers om die reden verschillende keren veroordeeld het desbetreffende besluit in te trekken.

Besluit in afwijking van het advies

Op het moment dat – na het (negatieve) advies van de OR of het uitblijven van een advies – het bestuur het besluit neemt, zal het bestuur de OR zo spoedig mogelijk van dat besluit schriftelijk in kennis moeten stellen. Als het bestuur het advies van de OR niet opvolgt, zal het tevens moeten uitleggen waarom van het advies is afgeweken. Daarbij moet het bestuur ingaan op de specifieke bezwaren in het advies van de OR.

Opschorten van het besluit

Het bestuur is verplicht de uitvoering van het besluit op te schorten tot een maand na de dag waarop de OR van het besluit in kennis is gesteld. Binnen deze maand moet de OR beslissen of zij tegen het besluit in beroep wil gaan bij de Ondernemingskamer.

Actie

 • Controleer tijdig of u voor een voorgenomen besluit binnen uw onderneming advies moet vragen aan de OR.
 • Indien ja, stel de OR tijdig in de gelegenheid schriftelijk advies uit te brengen en controleer of uw adviesaanvraag aan alle procedurele vereisten voldoet.
 • Win juridisch advies in wanneer u onbekend bent met vereisten van de adviesprocedure, de OR negatief heeft geadviseerd (of zal adviseren dan wel geen reactie geeft) en/of u een bestuursbesluit moet motiveren.

Meer informatie

Heeft u vragen over het adviesrecht en de andere bevoegdheden van de ondernemingsraad, of andere vragen over ondernemingsrecht en medezeggenschap? Neem dan contact op met ons:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

  28 juni 2021

  Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder