Goed bestuur: Het adviesrecht van de ondernemingsraad

Publicatiedatum 24 maart 2016
Wanneer moet een ondernemer advies vragen aan de ondernemingsraad? Bij belangrijke bedrijfsbesluiten als reorganisaties, fusies, grote investeringen en benoeming/ontslag van bestuurders.

works-councils

Adviesrecht

De ondernemer moet advies vragen aan de ondernemingsraad (OR) voordat hij bepaalde besluiten neemt. De OR kan daardoor het beleid van het bestuur actief toetsen, proberen te beïnvloeden en de belangen van de werknemers behartigen. Deze verplichting geldt alleen wanneer het bedrijf meer dan 50 werknemers telt en dus een OR moet hebben.

De adviesplicht geldt voor onder andere voorgenomen besluiten tot:

 • overdracht van (een deel van) de onderneming;
 • inkrimping, uitbreiding of beëindiging van (een belangrijk deel) van de werkzaamheden;
 • het doen van belangrijke investeringen ten behoeve van de onderneming;
 • benoeming of ontslag van een bestuurder van de onderneming.

Waaraan moet een verzoek tot advies voldoen?

 1. Het advies moet worden gevraagd door de bestuurder(s) van de onderneming, omdat het bestuur de ondernemer in het overleg tegenover de OR vertegenwoordigt.
 2. Het advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Het bestuur dient zich tot de OR te wenden als de interne voorbereiding van het besluit zover gevorderd is dat het bestuur een samenhangend overzicht van mogelijke gevolgen kan presenteren. In een overlegvergadering kan de OR het bestuur om een nadere toelichting of informatie vragen.
 3. De OR moet over de informatie beschikken die hij nodig heeft om over het voorgenomen besluit te kunnen beoordelen. Hiertoe behoren in ieder geval:
  1. de motieven voor het besluit;
  2. de te verwachten gevolgen van het besluit voor het personeel;
  3. de maatregelen die het bestuur in verband met die gevolgen denkt te nemen.

Termijn voor advies

Het bestuur zal de OR een redelijke termijn voor de advisering moeten gunnen. Het zal van de omstandigheden afhangen welke termijn in een adviesprocedure redelijk is.

Het nemen van besluiten zonder het advies van de OR af te wachten is niet zonder risico. De Ondernemingskamer heeft ondernemers om die reden verschillende keren veroordeeld het desbetreffende besluit in te trekken.

Besluit in afwijking van het advies

Op het moment dat – na het (negatieve) advies van de OR of het uitblijven van een advies – het bestuur het besluit neemt, zal het bestuur de OR zo spoedig mogelijk van dat besluit schriftelijk in kennis moeten stellen. Als het bestuur het advies van de OR niet opvolgt, zal het tevens moeten uitleggen waarom van het advies is afgeweken. Daarbij moet het bestuur ingaan op de specifieke bezwaren in het advies van de OR.

Opschorten van het besluit

Het bestuur is verplicht de uitvoering van het besluit op te schorten tot een maand na de dag waarop de OR van het besluit in kennis is gesteld. Binnen deze maand moet de OR beslissen of zij tegen het besluit in beroep wil gaan bij de Ondernemingskamer.

Actie

 • Controleer tijdig of u voor een voorgenomen besluit binnen uw onderneming advies moet vragen aan de OR.
 • Indien ja, stel de OR tijdig in de gelegenheid schriftelijk advies uit te brengen en controleer of uw adviesaanvraag aan alle procedurele vereisten voldoet.
 • Win juridisch advies in wanneer u onbekend bent met vereisten van de adviesprocedure, de OR negatief heeft geadviseerd (of zal adviseren dan wel geen reactie geeft) en/of u een bestuursbesluit moet motiveren.

Meer informatie

Heeft u vragen over het adviesrecht en de andere bevoegdheden van de ondernemingsraad, of andere vragen over ondernemingsrecht en medezeggenschap? Neem dan contact op met ons:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  9 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder