Goed bestuur: Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad

Publicatiedatum 26 april 2016
Het bestuur van een bedrijf heeft de instemming nodig van de ondernemingsraad voor een aantal belangrijke besluiten. Wat als de ondernemingsraad geen instemming verleent?

corporate governance

Instemmingsrecht

Als een onderneming 50 of meer werknemers telt dan kan de ondernemer (vertegenwoordigd door het bestuur) bepaalde besluiten slechts met instemming van de ondernemingsraad (OR) nemen. Het instemmingsrecht is naast het adviesrecht het tweede belangrijke recht van de OR.

Het instemmingsrecht heeft betrekking op voorgenomen besluiten inzake het sociaal beleid van de overneming, die niet door een cao worden geregeld. Hieronder vallen o.a. besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen ten aanzien van:

 • werktijden en vakantie;
 • belonings- of functiewaarderingsystemen;
 • arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratiebeleid;
 • privacy en gebruik social media;
 • pensioenovereenkomst.

Onderwerpen die reeds bij cao zijn geregeld of een individueel karakter hebben, vallen niet onder het instemmingsrecht.

Welke procedure dient de ondernemer te volgen bij een instemmingsplichtig besluit?

 1. De ondernemer dient zijn voornemen tot een instemmingsplichtig besluit (inclusief zijn beweegredenen en de verwachte gevolgen voor het personeel) schriftelijk voor te leggen aan de OR.
 2. De OR dient in de gelegenheid te worden gesteld de instemmingsaanvraag te bestuderen en (intern) te bespreken.
 3. De ondernemer en de OR dienen (ten minste) één keer gezamenlijk te overleggen over dit onderwerp.
 4. De OR deelt aan de ondernemer mee of hij wel of niet instemt met de instemmingsaanvraag.
 5. Zo spoedig mogelijk daarna deelt de ondernemer schriftelijk en gemotiveerd zijn besluit mede aan de OR.

Gevolgen weigering instemming OR

Een besluit dat zonder de vereiste instemming is genomen is nietig (niet geldig), indien de OR schriftelijk de nietigheid van het besluit inroept tot één maand nadat:

 • de OR door de ondernemer op de hoogte is gebracht van het besluit;
 • de OR is gebleken dat de ondernemer uitvoering of toepassing heeft gegeven aan het besluit.

De ondernemer kan dan (op verzoek van de OR) door de kantonrechter worden verplicht geen uitvoering of toepassing te geven aan dit nietige besluit.

Wat kan de ondernemer doen als de OR instemming blijft weigeren?

De ondernemer kan de kantonrechter om vervangende toestemming vragen. De kantonrechter kan – na afweging van de argumenten van de ondernemer en de bezwaren van de OR – deze toestemming alleen geven indien:

 • de beslissing van de OR onredelijk is;
 • er zwaarwegende redenen voor de onderneming aanwezig zijn die het voorgenomen besluit noodzakelijk maken.

Actie

 • Controleer tijdig of u voor een voorgenomen besluit binnen uw onderneming de instemming nodig heeft van de OR.
 • Indien ja, leg het besluit voor aan de OR en controleer of uw instemmingsaanvraag aan alle procedurele vereisten voldoet.
 • Win juridisch advies in wanneer u onbekend bent met de vereisten van de instemmingsprocedure of de OR geen instemming verleent.

Meer informatie

Heeft u vragen over het adviesrecht en de andere bevoegdheden van de ondernemingsraad, of andere vragen over ondernemingsrecht en medezeggenschap, dan kunt u contact opnemen met ons:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  9 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder