Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Versterking rechtspositie flexwerker

Publicatiedatum 2 januari 2020
In 2015 is de rechtspositie van de flexwerker versterkt. Sinds 1 januari mag er in contracten korter dan zes maanden geen proeftijd meer worden opgenomen en is het verplicht om het aflopen van de tijdelijke overeenkomst aan de flexwerker te melden. Per 1 juli is de ketenregeling aangescherpt.

keten - social media

Aanscherping ketenregeling

Werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben eerder recht op een vaste arbeidsovereenkomst. De zogenaamde ketenregeling is namelijk aangescherpt. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar binnen een periode van 6 maanden (was 3) opvolgen zal bij het 4e contract of na 2 jaar (was 3) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Per 1 januari 2020 geldt weer het oude maximum van 3 jaar (in plaats van 2).

Geen proeftijd in korte tijdelijke arbeidsovereenkomsten

In een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 6 maanden of korter mag geen proeftijdbeding meer worden opgenomen. Daarnaast is, conform de reeds geldende jurisprudentie, in het Burgerlijk Wetboek opgenomen dat een proeftijdbeding nietig is in geval van opvolgende arbeidsovereenkomsten. Dit is slechts anders wanneer de nieuwe arbeidsovereenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden vereist. In een dergelijk geval is een proeftijdbeding wel geldig.

Geen concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten

In een tijdelijke arbeidsovereenkomst mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Slechts in uitzonderlijke gevallen is dit wel toegestaan. In dat geval dient de werkgever in het concurrentiebeding zelf gemotiveerd aan te geven welke zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen.

Concurrentiebedingen in tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn overeengekomen vóór 1 januari 2015 blijven geldig.

Aanzegtermijn

Bij afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van 6 maanden of langer dient de werkgever de werknemer uiterlijk 1 maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren over (1) het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst én (2) de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eventueel kan worden voortgezet. Laat de werkgever het in zijn geheel na om de werknemer te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, dan is hij de werknemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een maandsalaris. Wanneer de werknemer te laat wordt geïnformeerd is de werkgever een vergoeding naar rato verschuldigd.

Vanaf 1 januari 2015 geldt de aanzegtermijn voor alle bestaande en nieuwe arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een duur van 6 maanden of langer.

Beperking uitsluiting loondoorbetalingsplicht

De periode waarin de loondoorbetalingsplicht (bijvoorbeeld bij ziekte of vermindering van werkzaamheden) kan worden uitgesloten is beperkt. In tegenstelling tot wat nu het geval is, kan de loondoorbetalingsplicht in principe niet meer bij cao worden uitgesloten voor langer dan de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst. Alleen ten aanzien van uitzendovereenkomsten en functies waarvan de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben blijft het mogelijk om de loondoorbetalingsplicht bij cao voor langer dan de eerste 6 maanden uit te sluiten. Ten aanzien van de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst blijft het mogelijk om de loondoorbetalingsplicht in de individuele arbeidsovereenkomst uit te sluiten. Deze mogelijkheid kan op verzoek van de Stichting van de Arbeid door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden uitgesloten voor bepaalde bedrijfstakken: in het regeerakkoord is afgesproken dat een dergelijk verzoek voor nulurencontracten in de zorg zal worden ingewilligd.

De huidige (ruimere) mogelijkheid tot het uitsluiten van de loondoorbetalingsplicht blijft van toepassing op vóór 1 januari 2015 overeengekomen arbeidsovereenkomsten. Cao’s die vóór 1 januari 2015 tot stand zijn gekomen en waarin de loondoorbetalingsplicht voor langer dan de eerste 6 maanden wordt uitgesloten blijven geldig voor de loopduur van de cao, maar niet langer dan tot uiterlijk 1 januari 2016.

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag en vervaltermijnen

  8 april 2021

  Vervaltermijnen in het arbeidsrecht zijn strikt. Wie te laat is, kan niets meer doen tegen zijn ontslag en verspeelt het recht op vergoeding. Wat zijn de termijnen waar u op moet letten?

  lees verder