UBO-register en Centraal aandeelhoudersregister

Publicatiedatum 22 februari 2018
De Nederlandse overheid introduceert twee registers ter bestrijding van witwassen en belastingontduiking: het UBO-register en het Centraal aandeelhoudersregister. Daardoor kan iedereen zien wie de eigenaar is van een bedrijf.

persoonsgegevens - ubo

De grootaandeelhouders van besloten en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen zijn momenteel moeilijk of helemaal niet te achterhalen. Alleen als de onderneming slechts één aandeelhouder heeft, wordt deze aandeelhouder geregistreerd in het handelsregister en is dit openbaar. Dit gaat de komende tijd veranderen.

UBO-register

Op grond van Europese wetgeving komt er een openbaar register voor zogenaamde Ultimate Beneficial Owners: het ‘UBO-register’. Een UBO is volgens deze wetgeving een natuurlijke persoon die uiteindelijk de eigendom heeft van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit via het direct of indirect houden van meer dan 25% van de aandelen of stemrechten. Voor vennootschappen met een verhoogd risico op witwassen, geldt een drempel van 10%.

In het register – dat onderdeel zal zijn van het handelsregister – komen onder andere de volgende gegevens over de UBO te staan:

 • naam
 • geboortemaand en -jaar
 • nationaliteit
 • woonstaat
 • aard en omvang van het gehouden economisch belang.

Deze informatie wordt (in beginsel) openbaar toegankelijk en de UBO-registers van de verschillende Europese landen zullen uiteindelijk worden gekoppeld. Voor trusts komt er een apart register, dat alleen toegankelijk zal zijn voor instanties met een legitiem belang (zoals banken, verzekeraars, notarissen en advocaten die verplicht zijn om cliëntenonderzoek te doen).

Nederland maakt in een wetsvoorstel gebruik van de mogelijkheid om in het UBO-register nog meer informatie over de UBO op te nemen, namelijk:

 • BSN
 • geboortedag, -plaats en -land
 • woonadres.

Deze nadere gegevens zullen in Nederland niet openbaar toegankelijk zijn, maar de vraag is of dat zo blijft na de koppeling met UBO-registers in andere landen met een uitgebreider openbaarheidsregime.

Transparantie versus privacy

Enerzijds is het UBO-register een middel om witwaspraktijken tegen te gaan en inzicht te krijgen in de geldstromen, eigendoms- en zeggenschapsstructuur van ondernemingen. Anderzijds staat het gebruik van persoonsgegevens voor het UBO‑register, vanwege de (gedeeltelijke) openbaarheid van dat register, op gespannen voet met de privacy van degenen die worden geregistreerd. De gebruikers van de persoonsgegevens zullen dan ook de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht moeten nemen: zij mogen gegevens enkel en alleen verzamelen en gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor een legitiem doel. Gegevens die daarvoor niet relevant zijn, zoals geslacht, geloof, ras en vermogen, mogen niet worden verlangd.

Centraal aandeelhoudersregister

Een wetsvoorstel verplicht aandeelhouders om zich als aandeelhouder te registreren in een Centraal Aandeelhoudersregister. Ook dit register moet het bestrijden van witwaspraktijken en fraude in ondernemingen tegengaan.  Alleen bepaalde gebruikers zoals de fiscus, notarissen en overheidsdiensten zullen toegang krijgen tot tet aandeelhoudersregister. Het register zal onderdeel zijn van het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Dit wetsvoorstel is nog in behandeling en een ingangsdatum is nog niet bekend.

Registratie uitgifte en handel in aandelen

Ten slotte is er een wetsvoorstel gericht op identificatie van (vooralsnog) anonieme aandeelhouders van NV’s. Na inwerkingtreding van die wet is het alleen nog maar mogelijk om aandelen aan toonder uit te geven of te verhandelen via een intermediair die de identiteit van de aandeelhouder registreert. Ook dit wetsvoorstel is nog niet van kracht.

Wat betekent dit voor u als aandeelhouder?

Momenteel heeft u als aandeelhouder nog niet de plicht om u te registreren in het Centraal Aandeelhoudersregister of in het UBO-register. In de komende tijd zal dit veranderen. In welk register u zich moet registreren hangt af van de omvang van uw belang in de onderneming. Uiteraard houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen in het wetgevingstraject en helpen u graag met uw individuele vragen. Neem contact met ons op:

  Deel op social media

  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Ondernemingsrecht

  2020: inschrijving in UBO-register verplicht

  26 augustus 2020

  Vanaf 27 september 2020 moet elk nieuw of bestaand bedrijf zijn UBO’s inschrijven in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Hoe werkt dat? En hoe wordt de privacy van UBO’s gewaarborgd?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

  28 juni 2021

  Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Moet u uw statuten wijzigen vanwege de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen?

  15 april 2021

  Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Wat betekent dit voor de statuten van uw vereniging, stichting of coöperatie?

  lees verder