Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Lisanne Meijerhof

advocaat

Lisanne is advocaat voor corporate litigation, AVG en contracten

lisanne.meijerhof@russell.nl
+31 20 301 55 55

UBO-register en Centraal aandeelhoudersregister

Publicatiedatum 22 februari 2018

De Nederlandse overheid introduceert twee registers ter bestrijding van witwassen en belastingontduiking: het UBO-register en het Centraal aandeelhoudersregister. Daardoor kan iedereen zien wie de eigenaar is van een bedrijf.

persoonsgegevens - ubo

De grootaandeelhouders van besloten en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen zijn momenteel moeilijk of helemaal niet te achterhalen. Alleen als de onderneming slechts één aandeelhouder heeft, wordt deze aandeelhouder geregistreerd in het handelsregister en is dit openbaar. Dit gaat de komende tijd veranderen.

UBO-register

Op grond van Europese wetgeving komt er een openbaar register voor zogenaamde Ultimate Beneficial Owners: het ‘UBO-register’. Een UBO is volgens deze wetgeving een natuurlijke persoon die uiteindelijk de eigendom heeft van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit via het direct of indirect houden van meer dan 25% van de aandelen of stemrechten. Voor vennootschappen met een verhoogd risico op witwassen, geldt een drempel van 10%.

In het register – dat onderdeel zal zijn van het handelsregister – komen onder andere de volgende gegevens over de UBO te staan:

 • naam
 • geboortemaand en -jaar
 • nationaliteit
 • woonstaat
 • aard en omvang van het gehouden economisch belang.

Deze informatie wordt (in beginsel) openbaar toegankelijk en de registers van de verschillende Europese landen zullen uiteindelijk worden gekoppeld. Voor trusts komt er een apart register, dat alleen toegankelijk zal zijn voor instanties met een legitiem belang (zoals banken, verzekeraars, notarissen en advocaten die verplicht zijn om cliëntenonderzoek te doen).

Nederland maakt in een wetsvoorstel gebruik van de mogelijkheid om in het UBO-register nog meer informatie over de UBO op te nemen, namelijk:

 • BSN
 • geboortedag, -plaats en -land
 • woonadres.

Deze nadere gegevens zullen in Nederland niet openbaar toegankelijk zijn, maar de vraag is of dat zo blijft na de koppeling met UBO-registers in andere landen met een uitgebreider openbaarheidsregime.

Transparantie versus privacy

Enerzijds is het UBO-register een middel om witwaspraktijken tegen te gaan en inzicht te krijgen in de geldstromen, eigendoms- en zeggenschapsstructuur van ondernemingen. Anderzijds staat het gebruik van persoonsgegevens voor het UBO‑register, vanwege de (gedeeltelijke) openbaarheid van dat register, op gespannen voet met de privacy van degenen die worden geregistreerd. De gebruikers van de persoonsgegevens zullen dan ook de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht moeten nemen: zij mogen gegevens enkel en alleen verzamelen en gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor een legitiem doel. Gegevens die daarvoor niet relevant zijn, zoals geslacht, geloof, ras en vermogen, mogen niet worden verlangd.

Centraal aandeelhoudersregister

Een wetsvoorstel verplicht aandeelhouders om zich als aandeelhouder te registreren in een Centraal Aandeelhoudersregister. Ook dit register moet het bestrijden van witwaspraktijken en fraude in ondernemingen tegengaan.  Alleen bepaalde gebruikers zoals de fiscus, notarissen en overheidsdiensten zullen toegang krijgen tot tet aandeelhoudersregister. Het register zal onderdeel zijn van het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Dit wetsvoorstel is nog in behandeling en een ingangsdatum is nog niet bekend.

Registratie uitgifte en handel in aandelen

Ten slotte is er een wetsvoorstel gericht op identificatie van (vooralsnog) anonieme aandeelhouders van NV’s. Na inwerkingtreding van die wet is het alleen nog maar mogelijk om aandelen aan toonder uit te geven of te verhandelen via een intermediair die de identiteit van de aandeelhouder registreert. Ook dit wetsvoorstel is nog niet van kracht.

Wat betekent dit voor u als aandeelhouder?

Momenteel heeft u als aandeelhouder nog niet de plicht om u te registreren in het Centraal Aandeelhoudersregister of in het UBO-register. In de komende tijd zal dit veranderen. In welk register u zich moet registreren hangt af van de omvang van uw belang in de onderneming. Uiteraard houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen in het wetgevingstraject en helpen u graag met uw individuele vragen. Neem contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  2020: inschrijving in UBO-register verplicht

  Vanaf 27 september 2020 moet elk nieuw of bestaand bedrijf zijn UBO’s inschrijven in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Hoe werkt dat? En hoe wordt de privacy van UBO’s gewaarborgd?

  Lees meer

  ESG-rapportage verplicht voor beursgenoteerde bedrijven

  Ruim een kwart van de bedrijven is nog niet klaar voor de ESG-rapportage, de duurzaamheidsverslaggeving die vanaf 2025 verplicht is. Aan welke regels moeten ondernemingen gaan voldoen? En welke eisen gelden nu al?

  Lees meer

  1 januari 2024: Volledig digitaal oprichten bedrijf wordt mogelijk

  Het wordt nog makkelijker om in Nederland een bedrijf te starten. Vanaf 1 januari 2024 kan het oprichten van een bv geheel online. Wat verandert er?

  Lees meer

  Wat betekent de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voor schuldeisers?

  De WHOA maakt het makkelijker voor een bedrijf dat failliet dreigt te gaan om een faillissement te voorkomen. Dat kan door een bindend akkoord met alle schuldeisers, ook als zij niet allemaal met het akkoord instemmen. Welke rechten hebben schuldeisers in de WHOA-procedure?

  Lees meer

  Statutair bestuurder of titulair bestuurder?

  Functiebenamingen als algemeen directeur, CEO, bestuurder en gevolmachtigde directeur komen veel voor. Juridisch gezien zijn er maar twee functies te onderscheiden. Wat zijn de verschillen en wie mag wat? En wat zijn de gevolgen bij ontslag van een bestuurder?

  Lees meer

  Fraud prevention in the company

  Fraud causes billions in damages each year. Companies face, for example, fraudulent contracting parties, directors and employees. The management and supervisory board might play the most important role in a company when it comes to fraud prevention. In this newsletter we will give them some legal tools to prevent fraud.

  Lees meer