27 september 2020: inschrijving in UBO-register verplicht

Publicatiedatum 26 augustus 2020
Op 27 september 2020 zal het UBO-register in gebruik worden genomen. Rechtspersonen moeten in het Handelsregister inschrijven welke natuurlijke persoon uiteindelijk belanghebbende is. Het register is openbaar toegankelijk. De privacy van UBO’s wordt echter gewaarborgd, doordat niet iedereen alle gegevens kan inzien. Waar moeten bedrijven en UBO’s bij de inschrijving op letten?

persoonsgegevens - ubo

UBO-register: inschrijving

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de introductie van een UBO-register en het wetsvoorstel waarin is vastgelegd wie UBO (Ultimate Beneficial Owner of uiteindelijk belanghebbende) is, welke gegevens van de UBO u moet inschrijven en welke gegevens openbaar zullen zijn. De regering wil vanaf 27 september 2020 het UBO-register in gebruik nemen. Inschrijvingsplichtig zijn bv’s, nv’s, cv’s, personenvennootschappen, stichtingen en verenigingen die in Nederland zijn gevestigd of toebehoren aan een buitenlandse vennootschap met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland. Het wetsvoorstel maakt onderscheid tussen nieuwe en bestaande rechtspersonen:

Nieuwe rechtspersonen die vanaf 27 september 2020 worden opgericht, zullen meteen hun UBO moeten inschrijven. Dit is een verplicht onderdeel voor het verkrijgen van een KvK-nummer. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Bestaande rechtspersonen die vóór de invoering van het UBO-register al zijn opgericht, ontvangen een brief van de Kamer van Koophandel met het verzoek om hun UBO’s op te geven. Inschrijving van UBO’s kan vanaf 27 september 2020 online, via een formulier (post) of via de notaris. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Bestaande rechtspersonen moeten voor 27 maart 2022 de inschrijving gedaan hebben. De verantwoordelijkheid hiertoe komt toe aan degene aan wie de onderneming toebehoort. Voldoen rechtspersonen niet tijdig aan deze verplichtingen, dan kunnen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

Pseudo-UBO

U moet altijd een UBO opgeven. Indien het niet mogelijk blijkt om een UBO aan te wijzen, dan dient u het hoger leidinggevend personeel van de entiteit als pseudo-UBO aan te wijzen en te registreren.

UBO-register: privacy

Het UBO-register zal diverse privacygevoelige persoonsgegevens van de UBO bevatten. Daarom zijn verschillende maatregelen genomen om de privacy van UBO’s meer te waarborgen. Zo zal het UBO-register slechts gedeeltelijk openbaar toegankelijk zijn: niet iedereen heeft toegang tot alle gegevens. Alleen Fiscale Inlichtingen Eenheden (FIE’s) en geautoriseerde overheden – met geheimhoudingsplicht – krijgen toegang tot àlle UBO-gegevens. Voor anderen zijn uitsluitend de voor- en achternaam, geboortemaand en -jaar, woonland, nationaliteit en aard en omvang van het gehouden economisch belang zichtbaar.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de openbare UBO-gegevens op verzoek van de UBO geheel of gedeeltelijk worden afgeschermd van inzage. FIE’s, geautoriseerde overheden, financiële instellingen of notarissen krijgen echter wel inzage hierin. De aard en omvang van het gehouden economisch belang blijft altijd voor iedereen zichtbaar.

Wie gegevens in het UBO-register wil raadplegen, zal zich bij de Kamer van Koophandel moeten registreren. Daarbij vindt een identiteitscontrole van de verzoeker plaats. Daarnaast kan de UBO op zijn verzoek inzicht krijgen in het aantal keer dat zijn gegevens zijn verstrekt aan anderen dan FIE’s en geautoriseerde overheden.

Meer informatie?

Heeft u vragen over het UBO-register? Wilt u weten welke gegevens van uw UBO u moet doorgeven? Of wilt u dat wij een verzoek om uw gegevens af te schermen voor u opstellen? De specialisten van Russell Advocaten zijn u graag van dienst. Neem contact met ons op:

  Deel op social media

  • Ondernemingsrecht

  UBO-register en Centraal aandeelhoudersregister

  22 februari 2018

  In Nederland worden twee registers geïntroduceerd ter bestrijding van witwassen en belastingontduiking: het UBO-register en het Centraal aandeelhoudersregister. Daardoor kan iedereen zien wie de eigenaar is van een bedrijf.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Nieuw wetsvoorstel UBO-register

  5 april 2019

  Persoonsgegevens van UBO’s (ultimate beneficial owner of uiteindelijk belanghebbende) van rechtspersonen worden opgenomen in het Handelsregister en worden voor iedereen openbaar toegankelijk. Dat is de insteek van het wetsvoorstel voor invoering van het UBO-register dat Minister Hoekstra (Financiën) op 4 april 2019 heeft ingediend. Welke gegevens komen in het UBO-register? En wie kan welke gegevens zien?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Aandeel aan toonder wordt aandeel op naam

  23 juli 2019

  Uiterlijk 31 december 2019 moeten niet-beursgenoteerde nv’s hun aandelen aan toonder omzetten naar aandelen op naam. Doen zij dit niet, dan worden deze aandelen per 1 januari 2020 van rechtswege aandelen op naam. Welke maatregelen moeten de nv en de aandeelhouders nemen? Wat zijn de gevolgen als u niets doet?

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

  28 juni 2021

  Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder