Ondernemingsraad: Wanneer schendt OR-lid geheimhoudingsplicht?

Publicatiedatum 4 april 2017
Bij het informeren van de achterban moeten OR-leden goed opletten dat zij niet hun geheimhoudingsplicht schenden. Hoe ver gaat deze geheimhoudingsverplichting? Wat kan er gedaan worden tegen OR-leden die hun geheimhoudingsplicht schenden?

geheimhouding

Een ondernemingsraad (hierna: OR) behartigt de belangen van het personeel van de onderneming. Daarom is het verstandig om personeelsleden te betrekken bij de besluitvorming van de OR. Bij het informeren van de achterban moeten OR-leden wel goed opletten dat zij hun geheimhoudingsplicht niet schenden.

Wat mogen OR-leden wel en niet vertellen aan hun achterban? En wat kan de OR zelf ondernemen of van de ondernemer verwachten als OR-leden een geheimhoudingsverplichting schenden?

Geheimhoudingsplicht OR-leden

De geheimhoudingsplicht van OR-leden is vastgelegd in artikel 20 van de WOR. Daarnaast kan de werkgever of de OR specifieke geheimhoudingsplichten opleggen en gelden de algemene regels voor goed werknemerschap.

Algemene geheimhoudingsplicht artikel 20 WOR

OR-leden hebben op grond van artikel 20 WOR een algemene geheimhoudingsplicht, die inhoudt dat zij zaken- en bedrijfsgeheimen niet mogen openbaren. Voorbeelden van zaken- en bedrijfsgeheimen zijn productiemethoden, investeringsplannen, onderzoek en adressen. Ook aangelegenheden die uit concurrentieoverwegingen of wettelijke voorschriften niet openbaar gemaakt mogen worden vallen onder de geheimhoudingsplicht.

Specifieke geheimhoudingsplicht

Naast de algemene geheimhoudingsplicht kunnen de ondernemer of OR een specifieke geheimhoudingsplicht opleggen.

Valt een bepaalde aangelegenheid niet onder de algemene geheimhoudingsplicht, maar wilt u er toch voor zorgen dat OR-leden deze informatie vertrouwelijk houden? Wilt u bijvoorbeeld dat OR-leden niet uit de school klappen over organisatorische aspecten binnen de onderneming? Dan kunt u ten aanzien hiervan dus een specifieke geheimhoudingsplicht opnemen in bijvoorbeeld het reglement van de OR. Wij stellen graag een reglement voor u op.

Goed werknemerschap artikel 7:611 BW

In artikel 7:611 BW is bepaald dat een werknemer zich als een goed werknemer moet gedragen. Deze verplichting brengt ook met zich mee dat een werknemer discreet en loyaal tegenover zijn werkgever dient te zijn.

Een gedraging is niet snel strijdig met goed werknemerschap als deze gedraging niet in strijd is met de algemene geheimhoudingsplicht uit artikel 20 WOR. Van een dergelijke uitzondering kan sprake zijn als de wijze van communiceren bijzonder kwalijk is en/of geheel los van het OR-lidmaatschap staat. Ook wanneer een OR-lid misstanden binnen de organisatie kenbaar maakt aan personen buiten de organisatie, voordat hij deze intern heeft besproken, kan een schending zijn van artikel 7:611 BW.

Wat te doen tegen schending geheimhoudingsplicht?

Indien een lid de geheimhoudingsplicht schendt kunnen de ondernemer en/of OR de kantonrechter op grond van artikel 13 WOR verzoeken om een OR-lid voor een bepaalde tijd uit te sluiten van alle of bepaalde OR-werkzaamheden. De kantonrechter wijst dit verzoek slechts toe als het OR-lid het overleg van de OR met de ondernemer en/of de werkzaamheden van de OR ernstig belemmert.

Indien sprake is van een zeer ernstige schending van de geheimhouding en vertrouwelijke informatie aan personen buiten het bedrijf wordt doorgegeven is het mogelijk om het OR-lid te ontslaan. Omdat OR-leden ontslagbescherming genieten, is dit echter een grote horde om te nemen.

Wat kunnen wij doen?

Vraagt u zich af welke informatie de OR mag delen met de achterban? Heeft u behoefte aan advies over de geheimhoudingsplicht van OR-leden? Wij helpen u hier graag mee. Ook kunnen wij u adviseren over de te nemen stappen wanneer een OR-lid uit de school klapt of geheimhoudingsovereenkomsten opstellen.

  Deel op social media

  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Arbeidsrechtelijke bescherming van OR-leden

  29 maart 2017

  Werknemers die bij de medezeggenschap zijn betrokken hebben recht op extra arbeidsrechtelijke bescherming. Wat houdt deze extra bescherming in?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Mag een werkgever in de mailboxen van ondernemingsraadleden kijken?

  10 december 2019

  Leden van de ondernemingsraad hebben het recht om niet benadeeld te worden als zij hun werk als OR-lid doen. Maar mag een werkgever wel in de mailboxen van de OR-leden kijken als hij vermoedt dat de geheimhoudingsplicht geschonden is?

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wet bescherming bedrijfsgeheimen

  5 september 2018

  De Wet bescherming bedrijfsgeheimen zal binnenkort in werking treden. Wat houdt deze wet in?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder