Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Ondernemingsraad: Wanneer schendt OR-lid geheimhoudingsplicht?

Publicatiedatum 4 april 2017
Bij het informeren van de achterban moeten OR-leden goed opletten dat zij niet hun geheimhoudingsplicht schenden. Hoe ver gaat deze geheimhoudingsverplichting? Wat kan er gedaan worden tegen OR-leden die hun geheimhoudingsplicht schenden?

geheimhouding

Een ondernemingsraad (hierna: OR) behartigt de belangen van het personeel van de onderneming. Daarom is het verstandig om personeelsleden te betrekken bij de besluitvorming van de OR. Bij het informeren van de achterban moeten OR-leden wel goed opletten dat zij hun geheimhoudingsplicht niet schenden.

Wat mogen OR-leden wel en niet vertellen aan hun achterban? En wat kan de OR zelf ondernemen of van de ondernemer verwachten als OR-leden een geheimhoudingsverplichting schenden?

Geheimhoudingsplicht OR-leden

De geheimhoudingsplicht van OR-leden is vastgelegd in artikel 20 van de WOR. Daarnaast kan de werkgever of de OR specifieke geheimhoudingsplichten opleggen en gelden de algemene regels voor goed werknemerschap.

Algemene geheimhoudingsplicht artikel 20 WOR

OR-leden hebben op grond van artikel 20 WOR een algemene geheimhoudingsplicht, die inhoudt dat zaken- en bedrijfsgeheimen niet geopenbaard mogen worden. Voorbeelden van zaken- en bedrijfsgeheimen zijn productiemethoden, investeringsplannen, onderzoek en adressen. Ook aangelegenheden die uit concurrentieoverwegingen of wettelijke voorschriften niet openbaar gemaakt mogen worden vallen onder de geheimhoudingsplicht.

Specifieke geheimhoudingsplicht

Naast de algemene geheimhoudingsplicht kan door de ondernemer of OR een specifieke geheimhoudingsplicht worden opgelegd.

Valt een bepaalde aangelegenheid niet onder de algemene geheimhoudingsplicht, maar wilt u er toch voor zorgen dat OR-leden deze informatie vertrouwelijk houden? Wilt u bijvoorbeeld dat OR-leden niet uit de school klappen over organisatorische aspecten binnen de onderneming? Dan kan ten aanzien hiervan dus een specifieke geheimhoudingsplicht worden opgenomen in bijvoorbeeld het reglement van de OR. Wij stellen graag een reglement voor u op.

Goed werknemerschap artikel 7:611 BW

In artikel 7:611 BW is bepaald dat een werknemer zich als een goed werknemer moet gedragen. Deze verplichting brengt ook met zich mee dat een werknemer discreet en loyaal tegenover zijn werkgever dient te zijn.

Een gedraging is niet snel strijdig met goed werknemerschap als deze gedraging niet in strijd is met de algemene geheimhoudingsplicht uit artikel 20 WOR. Van een dergelijke uitzondering kan sprake zijn als de wijze van communiceren bijzonder kwalijk is en/of geheel los van het OR-lidmaatschap staat. Ook wanneer een OR-lid misstanden binnen de organisatie kenbaar maakt aan personen buiten de organisatie, voordat hij deze intern heeft besproken, kan artikel 7:611 BW worden geschonden.

Wat te doen tegen schending geheimhoudingsplicht?

Indien een lid de geheimhoudingsplicht schendt kunnen de ondernemer en/of OR de kantonrechter op grond van artikel 13 WOR verzoeken om een OR-lid voor een bepaalde tijd uit te sluiten van alle of bepaalde OR-werkzaamheden. Dit verzoek wordt slechts toegewezen als het OR-lid het overleg van de OR met de ondernemer en/of de werkzaamheden van de OR ernstig belemmert.

Indien sprake is van een zeer ernstige schending van de geheimhouding en vertrouwelijke informatie aan personen buiten het bedrijf wordt doorgegeven is het mogelijk om het OR-lid te ontslaan. Omdat OR-leden ontslagbescherming genieten, is dit echter een grote horde om te nemen.

Wat kunnen wij doen?

Vraagt u zich af welke informatie mag worden gedeeld met de achterban? Heeft u behoefte aan advies over de geheimhoudingsplicht van OR-leden? Wij helpen u hier graag mee. Ook kunnen wij u adviseren over de te nemen stappen wanneer een OR-lid uit de school klapt of geheimhoudingsovereenkomsten opstellen.

  Deel op social media

  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Arbeidsrechtelijke bescherming van OR-leden

  29 maart 2017

  Werknemers die bij de medezeggenschap zijn betrokken hebben recht op extra arbeidsrechtelijke bescherming. Wat houdt deze extra bescherming in?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Mag een werkgever in de mailboxen van ondernemingsraadleden kijken?

  10 december 2019

  Leden van de ondernemingsraad hebben het recht om niet benadeeld te worden als zij hun werk als OR-lid doen. Maar mag een werkgever wel in de mailboxen van de OR-leden kijken als hij vermoedt dat de geheimhoudingsplicht geschonden is?

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wet bescherming bedrijfsgeheimen

  5 september 2018

  De Wet bescherming bedrijfsgeheimen zal binnenkort in werking treden. Wat houdt deze wet in?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder