Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. drs. Reinier W.L. Russell
mr. drs. Reinier W.L. Russell
managing partner

Reinier Russell adviseert nationale en internationale bedrijven in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is breed gespecialiseerd in kwesties rond ondernemingen, personeel, vastgoed en overheid. Hij is sinds 1990 advocaat. Tevens is hij gecertificeerd mediator.
 

@: reinier.russell@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Goed bestuur: Het beroepsrecht van de ondernemingsraad

Publicatiedatum: 26 mei 2016

De ondernemingsraad heeft – in aanvulling op het adviesrecht en het instemmingsrecht - een beroepsrecht als het bestuur het advies van de ondernemingsraad niet (geheel) overneemt of geen advies heeft ingewonnen. Beroep kan worden ingesteld bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Download nieuwsflits (PDF)
 

Beroepsrecht ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) kan beroep instellen tegen een besluit van het bestuur als bedoeld in artikel 25 Wet op de Ondernemingsraden (WOR) wanneer:

 • Het advies van de OR door het bestuur niet of niet geheel is gevolgd;
 • Het bestuur heeft nagelaten advies te vragen aan de OR, of de OR geen advies heeft kunnen uitbrengen (bijv. als de OR te weinig informatie is gegeven);
 • Er na het advies van de OR feiten en omstandigheden bekend zijn geworden, die mogelijk tot een ander advies van de OR zouden hebben geleid.

De OR kan gedurende een maand beroep instellen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tegen het besluit. De termijn begint te lopen op het moment dat de OR schriftelijk in kennis is gesteld van het besluit. Tijdens deze termijn dient het bestuur de uitvoering van het besluit op te schorten.

Het beroep wordt ingesteld door het indienen van een verzoekschrift door een advocaat. De OR dient het bestuur van het ingestelde beroep in kennis te stellen, zodat het bestuur in de gelegenheid wordt gesteld een verweerschrift in te dienen.
 

Behandeling

De Ondernemingskamer behandelt het verzoek met de meeste spoed. De mondelinge behandeling van het beroep vindt in het algemeen ongeveer zes weken na de indiening van het verzoekschrift plaats. Deze zitting is openbaar.
 

Redelijke afweging van de betrokken belangen

De OR zal zich op het standpunt moeten stellen dat het bestuur “bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen” (art. 26 lid 2 WOR). Daarbij worden de volgende hoofdlijnen door de Ondernemingskamer in acht genomen:

 1. Levert het voorbijgaan aan het advies in het algemeen een kennelijke onredelijke beslissing op?
 2. Heeft het bestuur rekening heeft gehouden met de procedurele voorschriften uit de WOR?
 3. Heeft het bestuur het belang van de werknemers voldoende duidelijk afgewogen tegen andere belangen?
 4. Zijn er toezeggingen gedaan door het bestuur?
   
Vonnis en voorzieningen

Indien de Ondernemingskamer het beroep gegrond bevindt, verklaart zij dat het bestuur bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid niet tot het besluit had kunnen komen. Dit is een zogenaamd declaratoir vonnis, dat wil zeggen dat het in feite niet meer betekenis toekomt dan een morele sanctie. Het bestuur wordt daardoor in de uitvoering van het besluit niet gehinderd.

Wil de OR maatregelen getroffen zien die ertoe strekken dat het besluit (voorlopig) niet uitgevoerd wordt, dan moet de OR in het verzoekschrift de Ondernemingskamer vragen om voorzieningen te treffen. Dit kunnen zijn:

 • Het opleggen van de verplichting aan het bestuur om het besluit (geheel of gedeeltelijk) in te trekken;
 • Bepaalde gevolgen van het besluit ongedaan maken;
 • Het opleggen van een verbod aan het bestuur om handelingen te (doen) verrichten ter uitvoering van (onderdelen) van het besluit.
   
Actie
 • Win juridisch advies in wanneer de OR beroep heeft ingesteld bij de Ondernemingskamer of voornemens is dat te doen;
 • Probeer een onnodige en vertragende procedure bij de Ondernemingskamer te vermijden;
 • Laat u bijstaan door een advocaat in de procedure bij de Ondernemingskamer.
   
Meer informatie

Heeft u vragen over het beroepsrecht en de andere bevoegdheden van de ondernemingsraad, of andere vragen over ondernemingsrecht en medezeggenschap, dan kunt u contact opnemen met:
mr. drs. Reinier W.L. Russell (reinier.russell@russell.nl).

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.