Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Wat moet in een beëindigingsovereenkomst staan?

Publicatiedatum 10 april 2018
In deze blog staat een checklist van dingen die u in de beëindigingsovereenkomst kunt regelen, zoals de einddatum van het dienstverband, vrijstelling van werk, vakantiedagen opnemen of uitbetalen, ontslagvergoeding, eindafrekening, geheimhouding, outplacement, social media-clausule, de wettelijke bedenktijd, finale kwijting, etc.

arbeidsovk - social media

De eenvoudigste manier om een arbeidsovereenkomst te beëindigen is met wederzijds goedvinden. De afspraken legt u vervolgens vast in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Waarop moet u bij zo’n overeenkomst letten?

Wat moet in de beëindigingsovereenkomst geregeld worden?

De meest voorkomende zaken die in de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst worden opgenomen zijn:

 1. Einddatum arbeidsovereenkomst

  Hierbij moet rekening worden gehouden met de fictieve opzegtermijn. De werknemer heeft pas recht op WW-uitkering na afloop van de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

 2. Vrijstelling van werk / garden leave

  Wordt de werknemer tot de einddatum geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van werk met behoud van loon?

 3. Verlofdagen

  Moeten niet-opgenomen vakantiedagen worden uitbetaald of opgenomen?

 4. Terugbetalen studiekosten

  Leg vast of een regeling over het terugbetalen van studiekosten wel of niet geldt.

 5. Ontslagvergoeding

  Het is niet verplicht de werknemer een ontslagvergoeding te betalen. Een dergelijk aanbod vergroot echter wel de kans op instemming van de werknemer. Voor de hoogte van de vergoeding kan aansluiting worden gezocht bij de transitievergoeding. Partijen kunnen daar echter ook van afwijken.

 6. Eindafrekening

  Leg de datum voor de financiële eindafrekening vast. De eindafrekening geeft een overzicht van wat de werkgever de werknemer nog moet uitbetalen en wat de werknemer de werkgever nog verschuldigd is, zoals openstaand salaris, niet-opgenomen of juist te veel opgenomen vakantiedagen, vakantietoeslag, 13e maand, bonus en voorschotten op loon of vakantietoeslag. Leg met het oog hierop ook vast voor welke datum de werknemer nog niet ingediende declaraties moet indienen.

 7. Pensioenopbouw

  De pensioenopbouw stopt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Soms kan de werknemer op vrijwillige basis pensioen blijven opbouwen.

 8. Gebruiken en inleveren bedrijfseigendommen

  Mag de werknemer bedrijfsmiddelen blijven gebruiken en zo ja, tot wanneer? Welke eigendommen van de werkgever (bijvoorbeeld een toegangspas, laptop, mobiele telefoon, leaseauto, etc.) dient de werknemer terug te geven aan de werkgever en wanneer?

 9. Postcontractuele verplichtingen

  Blijven een geheimhoudingsplicht of een concurrentie- en relatiebeding onverminderd van kracht, komen zij te vervallen of worden zij beperkt?

 10. Social media-clausule

  Vastgelegd kan worden dat de werknemer zich na de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst niet negatief mag uitlaten op het internet over de werkgever. Ook kan het ‘ontvrienden’ van zakelijke contacten worden verplicht.

 11. Outplacement budget

  De werknemer kan een budget krijgen voor het inschakelen van een outplacementbureau.

 12. Vergoeding kosten juridische rechtsbijstand

  De werkgever kan de werknemer een budget voor juridisch advies aanbieden.

 13. Getuigschrift en referenties

  Krijgt de werknemer op verzoek een positief of neutraal getuigschrift?

 14. Ontslag op staande voet of overlijden werknemer

  Vastgelegd kan worden dat geen rechten aan de beëindigingsovereenkomst kunnen worden ontleend als tussen ondertekening en de einddatum van de arbeidsovereenkomst sprake is van ontslag op staande voet of overlijden van de werknemer.

 15. Bedenktijd

  Binnen twee weken na het ondertekenen van de overeenkomst kan de werknemer – zonder opgaaf van redenen – schriftelijk zijn instemming intrekken. De werkgever is verplicht de werknemer in de overeenkomst op dit herroepingsrecht te wijzen. Als de werkgever dit niet doet, wordt de bedenktijd van de werknemer verlengd tot drie weken.

 16. Finale kwijting

  De werkgever en de werknemer kunnen elkaar wederzijds volledige en finale kwijting verlenen voor eventuele vorderingen die zij tegen elkaar kunnen hebben op basis van (de beëindiging van) de arbeidsovereenkomst. Dit voorkomt dat later nog juridische geschillen ontstaan over zaken die niet expliciet in de beëindigingsovereenkomst zijn geregeld.

Recht op een WW-uitkering

Voor werknemers is belangrijk dat zij na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Om te waarborgen dat een werknemer recht heeft op een WW-uitkering moet in de beëindigingsovereenkomst worden opgenomen:

 • dat het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst uitgaat van de werkgever;
 • dat het ontslag geen verband houdt met een door werknemer veroorzaakte dringende reden voor ontslag (ontslag op staande voet).

Aantastbaarheid na bedenktijd

In uitzonderlijke gevallen kan de beëindigingsovereenkomst  ook na de bedenktijd worden vernietigd. Dat is het geval als sprake is van een wilsgebrek zoals dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden. Gelet op het karakter van deze overeenkomst, wordt door de rechter zeer terughoudend omgegaan met een beroep op vernietiging. Zo kan bijvoorbeeld de werknemer de beëindigingsovereenkomst niet laten vernietigen omdat hij geen juridisch advies heeft ingewonnen.

Indien één van de partijen de beëindigingsovereenkomst niet nakomt, kan de rechter worden verzocht de niet-nakomende partij tot nakoming te veroordelen of de beëindigingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ook ten aanzien van een dergelijk ontbindingsverzoek dient de rechter terughoudend te zijn.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de beëindigingsovereenkomst? Heeft u hulp nodig bij het opstellen of beoordelen van een beëindigingsovereenkomst? Of heeft u andere vragen over arbeidsrecht en ontslag. Wij helpen u graag! Neem contact op met Russell Advocaten:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: How to: opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

  27 oktober 2016

  In welke gevallen mag een werkgever zijn werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontslaan? Waar dient hij op te letten? En welke regels gelden voor de werknemer die zelf zijn dienstverband wil opzeggen?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag en vervaltermijnen

  8 april 2021

  Vervaltermijnen in het arbeidsrecht zijn strikt. Wie te laat is, kan niets meer doen tegen zijn ontslag en verspeelt het recht op vergoeding. Wat zijn de termijnen waar u op moet letten?

  lees verder