Paul Russell

senior partner

Paul is een zeer ervaren, creatief en vasthoudend procesadvocaat

paul.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Advies Commissie Collectie Nederland treft verzamelaars en kunsthandel

Publicatiedatum 17 maart 2022

Het lang verwachte advies van de Commissie-Buma over de bescherming van essentieel Nederlands cultureel erfgoed is uit. En de inhoud daarvan is slecht nieuws voor verzamelaars en handelaars die op de internationale kunstmarkt actief zijn.

adrianus eversen

Het definitieve advies van de commissie-Buma, Onvervangbaar & Onmisbaar, wijkt weinig af van het tussenadvies dat zij in maart 2021 uitbracht. De kritiek die wij hierop leverden geldt dus ook voor het eindadvies.

De hoofdlijn van het advies is dat het huidige systeem van bescherming door plaatsing op een lijst van cultuurgoederen die niet mogen worden uitgevoerd, wordt vervangen door een systeem van uitvoervergunningen. Uitgangspunt is dus dat de uitvoer van cultuurgoederen verboden is. Alleen met vergunning is uitvoer toegestaan. Deze vergunning is nu reeds vereist voor uitvoer naar landen buiten de Europese Unie, maar wordt ook verplicht voor uitvoer naar landen binnen de EU. Kortom: meer onzekerheid voor wie zijn kunst wil aanbieden op de internationale markt.

Wat valt onder de Collectie Nederland?

De Commissie ziet de Collectie Nederland als een dynamisch geheel, omdat de opvattingen over wat Nederlands cultureel erfgoed is aan het veranderen zijn. Daarin moet meer ruimte zijn voor het recente verleden en voor het erfgoed van regionale en migrantengemeenschappen. De criteria voor bescherming zijn: “Cultuurgoederen en verzamelingen komen in aanmerking voor bescherming indien ze onvervangbaar zijn én van onmisbaar cultuurhistorisch of onmisbaar maatschappelijk belang voor de Collectie Nederland. Bovendien moeten ze minimaal vijf jaar in Nederland aanwezig zijn.” De toelichting bij de gekozen termijn is dat zij bedoeld is om de kunsthandel niet onnodig te frustreren. Dat neemt niet weg dat deze nog altijd slechts een tiende van de huidige termijn van vijftig jaar is. Een termijn die het rapport overigens niet vermeldt.

Wat gebeurt er met de huidige lijst?

De huidige lijst van beschermd cultureel erfgoed moet de komende tien jaar geëvalueerd worden. Er zullen geen nieuwe objecten worden toegevoegd, wel is het mogelijk dat voorwerpen van de lijst worden gehaald. Zolang de evaluatie van een object nog niet is afgerond, mag het niet worden uitgevoerd.

Vergunning

Voor de categorieën in het vergunningenstelsel wil de Commissie aansluiten bij de  richtlijnen voor uitvoer naar buiten de EU. Wel pleit zij ervoor om in overleg met de kunsthandel de drempelwaarden waarboven een vergunning vereist is te verhogen. Deze zijn oud en juist voor de te beschermen topstukken zijn de prijzen flink gestegen. Daarnaast moet ook de uitvoer van kunst tussen 20 en 50 jaar met een waarde van meer dan € 750.000,- vergunningplichtig worden.

In de praktijk betekent dit dat de kunsthandelaar of verzamelaar die een kunstwerk wil uitlenen, verkopen of schenken aan het buitenland moet controleren of het onder een van de beschermde categorieën valt. Is dat het geval dan dient deze een vergunning aan te vragen. Een buitenlands persoon die Nederlands cultureel erfgoed erft of gelegateerd krijgt, heeft ook een uitvoervergunning nodig. De overheid moet binnen acht weken op het verzoek om een uitvoervergunning beslissen. Is een kunstwerk zonder vergunning uitgevoerd, dan kan de Nederlandse overheid dit terughalen.

Paspoort

Kunsthandelaren krijgen de mogelijkheid om voor kunstwerken een “paspoort” aan te vragen. Zij kunnen daarmee het kunstwerk gedurende tien jaar vrij verplaatsen binnen de EU. Dan hoeft niet voor iedere buitenlandse beurs of bezoek aan potentiële koper een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. Met dit paspoort mag het kunstwerk ook worden verkocht. Er is daarvoor geen nieuwe vergunning nodig. Voorwaarde voor het krijgen van een “paspoort” is dat het gaat om een kunstwerk dat niet voldoet aan de beschermingscriteria.

Dit lijkt een tegemoetkoming aan de kunsthandel, maar het komt erop neer dat de overheid hiermee de kans krijgt om haar eerdere beslissing te herzien. Voor de kunsthandel zou het praktischer zijn indien zij hiervoor gebruik kan maken van de permanente vergunning. Het kunstwerk komt immers niet voor bescherming in aanmerking en een vergunningverlening maakt uitvoer slechts mogelijk, maar is geen verplichting het werk uit te voeren.

Geen vergunning

Zet de eigenaar zijn plan tot verkoop door, dan krijgen eerst anderen dan de Staat zes maanden de gelegenheid om het kunstwerk te kopen. Binnen deze zes maanden valt ook de tijd om het kunstwerk te taxeren, eventueel met een procedure bij de Rechtbank Den Haag. Komt er geen koper, dan dient de Staat zelf binnen zes maanden het kunstwerk te kopen, al dan niet met steun vanuit andere fondsen. Gebeurt dit niet, dan krijgt de eigenaar alsnog de uitvoervergunning. De termijn van onzekerheid of de verkoop door kan gaan duurt voor de eigenaar in het slechtste geval dus een jaar en acht weken. Dat deze verlenging van de huidige termijn van zes weken de eigenaar van het cultuurgoed de zo gewenste grotere duidelijkheid geeft, zoals de Commissie voortdurend suggereert, valt niet te begrijpen.

Museaal Aankoopfonds

Hoeksteen van de bescherming is het Museaal Aankoopfonds. Uitvoer van een beschermd cultuurgoed kan immers uiteindelijk alleen worden voorkomen door het werk te kopen tegen de op de internationale markt geldende prijs. In het fonds moet jaarlijks 25 miljoen euro gestort worden en er moet standaard 50 miljoen euro beschikbaar zijn. Eerder constateerden wij al dat dit voor topstukken tegenwoordig een schijntje is. Voor de aanschaf van De Vaandeldrager van Rembrandt dient de Staat 150 miljoen euro te betalen. Dat is zes keer het jaarlijkse budget van het Museaal Aankoopfonds. Dat was dan ook te klein en er was een begrotingswijziging nodig om deze aankoop te kunnen financieren.

Van het fonds is bovendien momenteel 15 miljoen euro gereserveerd voor garantstellingen voor werken die Nederlandse musea uit het buitenland in bruikleen ontvangen, zoals wij al eerder meldden. Winst is dat de Commissie nu adviseert om die garantstellingen niet langer uit het Museaal Aankoopfonds te halen.

Compensatie voor eigenaars

De Commissie adviseert om eigenaren meer compensatie te geven voor het onderhoud van het beschermd cultureel erfgoed dat zij bezitten. Ook moeten er ruimere mogelijkheden komen om een schenking bij leven af te trekken van de belasting. Verder pleit de Commissie voor meer publiciteit rond schenkingen, omdat dit gevers zou stimuleren. Hier valt toch wel een kanttekening bij te plaatsen. Indien iemand een waardevol kunstwerk schenkt, ligt de veronderstelling voor de hand dat deze persoon nog wel meer waardevolle kunstwerken zal bezitten. De meeste verzamelaars zullen niet wachten op extra aandacht van het dievengilde.

Beoordelingscommissie

In plaats van de huidige Ad hoc Commissie Onvervangbaar en Onmisbaar moet een vaste onafhankelijke adviescommissie komen. Deze moet de beoordelingscriteria handen en voeten geven, adviseren over uitvoervergunningen en over de aanschaf van cultureel erfgoed van geringe financiële waarde. Daarnaast dient de adviescommissie de huidige lijst te evalueren. Om voldoende expertise in huis te halen kan de vaste commissie werken met een brede kring van nationale en internationale experts. Uitdrukkelijk advies is om hierin ook verzamelaars en kunsthandelaren op te nemen, zodat ook met hun belangen gerekend kan worden.

Onmisbaar en onvervangbaar

Al met al krijgt met deze voorstellen de Staat veel meer ruimte om de vrije beschikking van verzamelaars en kunsthandelaren over hun eigendom te beperken. Dat vergroot alleen maar de onzekerheid bij verkopen en schenkingen aan het buitenland. Die duidelijkheid biedt het advies dan weer wel.

Veel zal ook afhangen van hoe de criteria worden toegepast. Daarvan zijn onvervangbaar en onmisbaar volgens de Commissie-Buma de belangrijkste. Dat deze echter zeer specifiek kunnen worden ingevuld, blijkt bijvoorbeeld uit de toelichting op de aanschaf van De vaandeldrager, waarom dit werk naast alle werken van Rembrandt die reeds in Nederland zijn, dient te worden aangeschaft. Het is een onmisbare schakel als ambitieus schilderij uit Rembrandts korte barokke periode, die tot nu toe niet in Nederlandse musea is vertegenwoordigd, en als opmaat tot de Nachtwacht.

Advies is nog geen wet

Het advies van de Commissie Collectie Nederland is op dit moment nog niet meer dan een advies. Omdat de inhoud weinig afwijkt van het tussenadvies, waarop de toenmalige minister al positief op gereageerd heeft, valt te verwachten dat dit nu niet anders zal zijn. Het zal echter nog wel een tijd duren voordat dit wet wordt. De regering moet eerst een standpunt innemen en de gewenste wijzigingen in een wetsontwerp verwerken. Met alle volgende stappen – advies Raad van State, Tweede Kamer en Eerste Kamer – vallen er binnen een jaar nog geen veranderingen te verwachten. Dat betekent dat de huidige werkwijze met exportvergunningen voor buiten de EU voorlopig van kracht zal blijven. Binnen de EU kunnen kunstwerken echter zonder vergunning worden uitgevoerd.

Advocaat kunst en recht

Russell Advocaten is al vele jaren gespecialiseerd in kunst en recht. Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen rond de bescherming van cultuurgoederen en houden u hiervan via onze website en LinkedIn op de hoogte. Heeft u vragen over de uitvoer en invoer van kunstwerken? Of heeft u juridische ondersteuning nodig in een kunstzaak? Neem dan contact op met mr. Paul W.L. Russell (paul.russell@russell.nl of 020-301 55 55).

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Huur bedrijfsruimte: het verschil tussen 230a- en 290-bedrijfsruimte

  Wanneer is sprake van 230a-bedrijfsruimte en wanneer van 290-bedrijfsruimte? Wat betekenen deze termen eigenlijk? En vooral: welke gevolgen heeft dit verschil voor verhuurders en huurders van deze bedrijfsruimte?

  Lees meer

  Advies aan Hoge Raad: geef Krimschatten terug aan Oekraïne

  De strijd om de Krimschatten nadert na negen jaar de ontknoping. Na het advies van de advocaat-generaal is nu de Hoge Raad aan zet om het eindoordeel in Nederland in deze kwestie te geven. Vaak volgt de Hoge Raad het advies van de A-G. Hoe luidt dit advies?

  Lees meer

  Reactie regering op advies commissie-Buma ontoereikend

  Op de valreep heeft de regering nog in 2022 haar reactie gegeven op het eerdere advies van de Commissie Collectie Nederland (Commissie-Buma). Wat zijn de voorstellen? Welke gevolgen hebben deze voor eigenaren, erfgenamen en verzamelaars van kunst?

  Lees meer

  Juridische Top 2022

  Wat was het belangrijkste en meest interessante juridische nieuws van 2022? Bekijk onze top 10 van berichten uit 2022.

  Lees meer

  Gerechtelijke bewaring en opslagkosten veilinghuis

  Veilinghuis BVA Auctions was blij met de kans om in opdracht van de Gemeente Den Helder de collectie van de bekende kunstenaar Rob Scholte te verkopen. Aan die blijdschap kwam een eind toen de 8000 werken meer dan een jaar in de opslag bleven staan, omdat de veiling steeds moest worden uitgesteld. Kon het veilinghuis de overeenkomst ontbinden? Of blokkeerde de rechter dat omdat sprake was van gerechtelijke bewaring?

  Lees meer

  Algemene voorwaarden: informatieplicht

  De algemene voorwaarden die u gebruikt zijn niet zo maar van toepassing. Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een van daarvan is dat uw contractspartij bekend is met deze voorwaarden. Hoe kunt u voldoen aan deze informatieplicht?

  Lees meer