Priscilla de Leede

advocaat

Priscilla adviseert werkgevers en OR-leden over ontslag en medezeggenschap

priscilla.deleede@russell.nl
+31 20 301 55 55

Jan Dop

partner

Jan is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

jan.dop@russell.nl
+31 20 301 55 55

Ondernemingsraad: een advies handen en voeten geven

Publicatiedatum 1 juni 2023

De ondernemingsraad heeft een adviesrecht bij voorgenomen besluiten ten aanzien van bepaalde bedrijfseconomische en -organisatorische aangelegenheden. Maar hoe ziet een goed advies eruit? En aan welke eisen dient een advies te voldoen?

ondernemingsraad-594090_1920

Het belang van een goed advies

Een van de belangrijke rechten van de ondernemingsraad is het adviesrecht (artikel 25 Wet op de ondernemingsraden, “WOR”). Het belang van een goed advies is tweeledig:

 1. De ondernemer dient een gegeven advies in zijn besluitvorming mee te nemen. Het is dus belangrijk daarin alle kanttekeningen, voorwaarden en/of aanbevelingen op te nemen die de ondernemingsraad bij een voorgenomen besluit heeft. Op deze manier kan de ondernemingsraad de ondernemer overtuigen om zijn advies te volgen.
 2. Onder meer indien de ondernemer vervolgens een besluit neemt dat niet (geheel) in lijn is met het advies van de ondernemingsraad, kan de ondernemingsraad een procedure bij de Ondernemingskamer starten. De Ondernemingskamer kijkt slechts naar de argumenten die in het advies zijn opgenomen. Er kunnen tijdens de procedure geen nieuwe argumenten meer worden ingebracht.

Het advies vormt dus het sluitstuk van het adviestraject en tegelijkertijd de grondslag voor een eventuele procedure bij de Ondernemingskamer.

Hoe vorm te geven?

Uit de wet vloeien geen formele eisen voort waaraan het advies moet voldoen. Het staat de ondernemingsraad dus vrij een advies naar eigen inzicht vorm te geven. Uit de rechtspraak blijken echter wel een aantal handvatten. Wij raden de ondernemingsraad sterk aan om deze in acht te nemen:

 1. Breng het advies schriftelijk uit. Zo kan discussie over de exacte inhoud van het advies worden voorkomen en is de kans op een succesvol beroep op de inhoud van het advies in een juridische procedure groter. Ook is dan tijdens een procedure eenvoudiger vast te stellen in welke mate het besluit van de ondernemer afwijkt van het advies. Bovendien kan zo worden bezien in hoeverre de bedoeling van de ondernemingsraad met het advies voldoende duidelijk was.
 2. Zorg ervoor dat het advies alle bezwaren die de ondernemingsraad tegen een voorgenomen besluit heeft volledig tot uitdrukking brengt. Heeft de ondernemingsraad reeds bezwaren geuit op het voornemen? Dan is het verstandig deze bezwaren ook in het advies op te nemen. Zo wordt voorkomen dat de ondernemer deze bezwaren niet meeneemt in zijn besluitvorming. Ook wordt daarmee voorkomen dat deze niet in het advies vastgelegde bezwaren tijdens een eventuele procedure bij de Ondernemingskamer buiten beschouwing moeten worden gelaten.
 3. Zet het standpunt van de ondernemingsraad gedetailleerd in het advies uiteen. Uit de rechtspraak vloeit voort dat de ondernemer gemotiveerd moet ingaan op hetgeen door de ondernemingsraad naar voren is gebracht in het advies; een algemene motivering volstaat niet. De mate waarin de ondernemer zijn besluit moet motiveren wordt dus voor een groot deel bepaald door de inhoud van het advies.
 4. De ondernemingsraad hoeft niet sec een positief of negatief advies te geven. Indien de ondernemingsraad niet onverdeeld positief of negatief is over een advies, dan doet hij er verstandig aan het advies vorm te geven als een opsomming van aanbevelingen, alternatieven en/of voorwaarden. Zorg ervoor dat deze exact geformuleerd en onderbouwd zijn. Indien een globaal positief advies wordt gegeven of een gebrekkige onderbouwing, dan is er het risico dat de ondernemer over overwegingen of opmerkingen heenstapt en het advies ziet als een akkoord van de ondernemingsraad (alsook zal het lastiger zijn om in een procedure bij de Ondernemingskamer te onderbouwen dat het door de ondernemer genomen besluit ‘apert onredelijk’ is).

Maak afspraken!

Om discussie te vermijden, kan het zinvol zijn om al voor het moment van advisering afspraken te maken met de ondernemer, bijvoorbeeld tijdens de overlegvergadering. Zo kan al in een eerder stadium onderhandeld worden over de voorwaarden die voor de ondernemingsraad belangrijk zijn en kan daar niet ‘overheen gestapt’ worden door de ondernemer. Indien tijdens de overlegvergadering afspraken worden gemaakt, zorg er dan voor dat deze schriftelijk worden vastgelegd.

Conclusie

Bij het opstellen van een advies geldt in alle gevallen: wees helder en nauwkeurig in de formulering van aanbevelingen, alternatieven en voorwaarden bij een voorgenomen besluit van de ondernemer. Zorg voor een goede onderbouwing van het advies en maak waar mogelijk voorafgaand aan het adviestraject goede afspraken met de ondernemer. Op die manier wordt het advies eerder door de ondernemer overgenomen en wordt discussie en onduidelijkheid voorkomen. Tevens wordt voorkomen dat in een procedure bij de Ondernemingskamer de argumenten van de ondernemingsraad die niet volledig zijn vastgelegd, buiten beschouwing worden gelaten.

Advocaat ondernemingsraad

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem dan gerust contact met ons op!

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Hoe ver reiken de bevoegdheden van de ondernemingsraad?

  Een ondernemingsraad heeft verschillende bevoegdheden. Met zijn bevoegdheden kan de ondernemingsraad veel invloed uitoefenen op besluiten van het bedrijf. Aan welke bevoegdheden kan worden gedacht en hoe ver reiken deze bevoegdheden?

  Lees meer

  Wat betekent de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voor schuldeisers?

  De WHOA maakt het makkelijker voor een bedrijf dat failliet dreigt te gaan om een faillissement te voorkomen. Dat kan door een bindend akkoord met alle schuldeisers, ook als zij niet allemaal met het akkoord instemmen. Welke rechten hebben schuldeisers in de WHOA-procedure?

  Lees meer

  Statutair bestuurder of titulair bestuurder?

  Functiebenamingen als algemeen directeur, CEO, bestuurder en gevolmachtigde directeur komen veel voor. Juridisch gezien zijn er maar twee functies te onderscheiden. Wat zijn de verschillen en wie mag wat? En wat zijn de gevolgen bij ontslag van een bestuurder?

  Lees meer

  Fraud prevention in the company

  Fraud causes billions in damages each year. Companies face, for example, fraudulent contracting parties, directors and employees. The management and supervisory board might play the most important role in a company when it comes to fraud prevention. In this newsletter we will give them some legal tools to prevent fraud.

  Lees meer

  Protecting your company’s assets and interests. The importance of getting it right from the start

  Company directors and company owners are more than ever reliant on assets such as a company’s brand name, patented inventions, trade secrets, customer data base and skillful employees. Yet, all too often, when faced with a potential infringement or misappropriation, companies find themselves woefully underprepared in terms of risk management. This may prove highly detrimental to the company’s best interests.

  Lees meer

  Doing business in Europe: Changes in European Union legislation and their impact on EU member state law

  During the summer months of 2022, the necessary relevant changes at the European level for, in particular, suppliers and distributors, founders of legal entities and employers came into force. It is therefore time for these distributors and employers to update their distribution and labor agreements, while it becomes easier for foreign founders of companies to establish themselves in the Netherlands for the first time or expand their presence here.

  Lees meer