Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Kan een aanzegging worden omgezet in een opzegging?

Publicatiedatum 17 oktober 2016
Wat gebeurt er als een werkgever abusievelijk het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanzegt, terwijl er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is en er opgezegd moet worden? Kan de aanzegging dan worden omgezet in een opzegging en eindigt de arbeidsovereenkomst toch of kan dit niet en blijft de arbeidsovereenkomst doorlopen? Mr. Jan Dop gaat in zijn noot voor het tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht in op deze vragen aan de hand van de recente rechtspraak over dit onderwerp .

vertrekregeling-weblijst.c02219

In beide hier behandelde uitspraken gaat het om een onjuiste voorstelling van zaken door de werkgever. De werkgever gaat uit van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die van rechtswege afloopt, terwijl sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De oorzaak van een dergelijke ‘rechtsdwaling’ aan de zijde van de werkgever kan zijn een slechte administratie/onjuist taalgebruik van de arbeidsovereenkomsten (zoals in ‘t Zonnehoekje), een verkeerde inschatting van de termijn waarna bepaalde tijdcontracten geconverteerd worden naar een onbepaalde tijdcontract (Rb. Midden-Nederland 18 maart 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:1475 (Slachtofferhulp Nederland)), maar ook onduidelijkheid over opvolgend werkgeverschap (ASAS International). Kan een aanzegging conform de sinds 1 juli 2015 geldende aanzegverplichting gelden als opzegging indien achteraf sprake blijkt te zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Voor de beantwoording hiervan geef ik eerst de huidige stand van de rechtspraak kort weer om vervolgens nader in te gaan op de eisen die aan een opzegging door de werkgever gesteld moeten worden, in het bijzonder of de aanzegging conform de met de WWZ ingevoerde aanzegverplichting onder omstandigheden beschouwd kan worden als een opzegging in de zin van artikel 7:667 lid 6 BW.

Stand van de rechtspraak

De lijn in de rechtspraak tot nu toe is dat een aanzegging in de zin van artikel 7:668 BW niet heeft te gelden als opzegging, zoals wordt bevestigd in het vonnis ASAS International en de daarin genoemde uitspraken Slachtofferhulp Nederland en Constar Plastics (Hof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2016, «JAR» 2016/192 m.nt. mr. J. van der Pijl). De voornaamste reden hiervoor is dat volgens deze uitspraken de conversie van aanzegging naar opzegging zich niet verdraagt met het doel van de aanzegplicht: de werknemer duidelijkheid verschaffen. Een onjuiste voorstelling van zaken in de aanzegging — namelijk dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, terwijl deze doorloopt — voldoet hier niet aan. In Constar Plastics gold als extra argument dat de werkgever uitdrukkelijk stelde dat het ook nimmer de intentie was om op te zeggen zonder vergunning van UWV en zonder inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

In ’t Zonnehoekje overweegt de kantonrechter “het is dan ook juist dat de aanzegging niet zonder meer als opzegging kan gelden.” Vervolgens overweegt de kantonrechter echter dat uit de aanzegging voldoende blijkt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst wenste te beëindigen én dat de werkneemster de aanzegging ook als zodanig heeft begrepen. Als gevolg daarvan had de werkneemster binnen twee maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst een verzoek bij de kantonrechter moeten indienen tot vernietiging van die opzegging. Nu dat niet is gebeurd, is de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig tot een einde gekomen.

Vereisten opzegging

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan volgens artikel 7:667 lid 6 BW alleen tot een einde komen door voorafgaande opzegging (waaronder ontbinding begrepen). Anders dan bij de opzegging door de werknemer die volgens vaste rechtspraak “duidelijk en ondubbelzinnig” moet zijn, worden deze vereisten niet gesteld aan de opzegging door de werkgever (HR 10 juni 2005, «JAR» 2005/157 m.nt. E. Verhulp (Grillroom Ramses II)). De opzegging door de werkgever kan vormvrij geschieden en moet worden getoetst aan de algemene vereisten van artikel 3:33 en 3:35 BW: de wil en verklaring van de werkgever moeten gericht zijn op het eindigen van de arbeidsovereenkomst, terwijl de werknemer de wilsverklaring als zodanig heeft mogen opvatten, zo blijkt onder meer uit het onder het oude recht gewezen arrest Dakteam (HR 13 november 2015, «JAR» 2016/13). In die zaak was eveneens de werkgever in de veronderstelling dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gold, terwijl op grond van de ketenregeling inmiddels een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was ontstaan. De werkgever bevestigde aan de werknemer dat hij tot en met het einde van de bepaalde periode in dienst was geweest en dat “beëindiging alleen is te wijten aan de economische omstandigheden”. De AG concludeert bij dit arrest onder meer (2.6): “Bij de invoering van titel 7.10 is men ervan uitgegaan dat elke beëindigingshandeling, stilzwijgend of uitdrukkelijk, als opzegging wordt beschouwd” en verwijst verder naar art. 3:35 BW.

Opzegging en aanzegging

Houweling (https://vaan.ar-updates.nl/commentaar/AR_2015_1163) en Stamoulis en De Vos («JIN» 2016/24) zijn het in hun noten bij het arrest Dakteam oneens met het oordeel van de AG over de vereisten waaraan een werkgeversopzegging moet voldoen in het licht van de vertrouwensleer. Dat heeft namelijk het in hun ogen onwenselijke gevolg dat de werknemer onder het huidig recht binnen twee maanden de rechter moet verzoeken de opzegging te vernietigen, omdat anders het einde van zijn arbeidsovereenkomst vaststaat (art. 7:686a lid 4). Naar mijn mening is de opvatting van de AG echter juist. Ditzelfde geldt voor de uitleg die de kantonrechter in lijn met de overwegingen van de AG geeft aan de aanzegging in ’t Zonnehoekje. De gevolgen voor de werknemer kunnen inderdaad ingrijpend zijn, maar dat neemt niet weg dat van een opzegging sprake kan zijn. De kantonrechter heeft op basis van de gedragingen van partijen kunnen vaststellen dat beide partijen uitgingen van een einde van de arbeidsovereenkomst, met als gevolg dat binnen twee maanden de werknemer de rechter had moeten verzoeken de opzegging te vernietigen. De werkgever heeft met zijn aanzeggingsbrief voorzienbaar de wil gehad dat de arbeidsovereenkomst tot een einde zou komen. Dat hij daarbij van een onjuiste veronderstelling is uitgegaan, namelijk dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die — zonder dat daarvoor opzegging is vereist — van rechtswege afloopt, doet daar niet aan af. Indien de aanzegging en/of de gedragingen van partijen die een feitelijk einde van de arbeidsovereenkomst bevestigen niet zouden kunnen worden beschouwd als een opzegging, zou de arbeidsovereenkomst blijven doorlopen. Dit betekent een onzekere situatie voor zowel werkgever en werknemer, hetgeen juist door de invoering van een korte vervaltermijn voorkomen zou moeten worden.

Waar de werknemer dient te begrijpen dat een aanzegging terwijl opgezegd diende te worden, toch gericht is op het beëindigen van de arbeidsrelatie, kan andersom een werkgever niet ineens terugkomen op een opzegging door te stellen dat slechts sprake was van een informatieve mededeling zonder bedoeling de arbeidsovereenkomst te doen eindigen. Zie in dit verband Rb. Amsterdam 6 september 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:5741, waarbij de werkgever zijn werknemer na twee jaar ziekte informeerde dat de loondoorbetalingsverplichting tot een einde was gekomen en “per deze datum eindigt dan ook de arbeidsovereenkomst”. Toen de werkgever werd aangesproken op betaling van de transitievergoeding stelde hij dat geen sprake was van een opzegging en dat hij ook nooit heeft willen opzeggen. Tevergeefs, aldus de kantonrechter, die oordeelt dat de werknemer de mededeling heeft mogen opvatten als een opzegging van het dienstverband.

De passage in de brief aan de werknemer “Hereby we inform you that your employment contract expires on 20/04/2016 and will not be extended” in ASAS International kon volgens de rechter niet als opzegging gelden, nu deze mededeling onmiskenbaar een aanzegging vormde in de zin van artikel 7:668 lid 1 BW. Dat kan zo zijn, de werkgever had wel degelijk de wil om de arbeidsovereenkomst te eindigen. Omstandigheden als bijvoorbeeld het opmaken en behouden van een eindafrekening, (schriftelijk) protest van de werknemer tegen de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst, kunnen de interpretatie van een aanzegging als opzegging nader bevestigen. Ook onder het oude recht was een mededeling gericht op het eindigen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet ongebruikelijk en kon deze mededeling (zie Dakteam) onder omstandigheden worden beschouwd als een opzegging. Daar doet de invoering van een wettelijke aanzegplicht niets aan af. Een aanzegging kan, zoals de kantonrechter oordeelde in ’t Zonnehoekje, evenals in eerste aanleg de kantonrechter in Constar Plastics (Ktr. Arnhem 15 januari 2016, «JAR» 2016/48 m.nt. E.S. de Jong), naar mijn mening wel degelijk gelden als een opzegging.

Een werknemer die geconfronteerd wordt met een ongewenst einde van zijn arbeidsovereenkomst doet er goed aan om ook bij twijfel of zijn arbeidsovereenkomst al dan niet voortduurt, respectievelijk of de werkgever deze op de juiste wijze heeft beëindigd, binnen twee maanden naar de rechter te stappen om geen rechten te verspelen.

De besproken uitspraken

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag en vervaltermijnen

  8 april 2021

  Vervaltermijnen in het arbeidsrecht zijn strikt. Wie te laat is, kan niets meer doen tegen zijn ontslag en verspeelt het recht op vergoeding. Wat zijn de termijnen waar u op moet letten?

  lees verder