Waar moet ik op letten bij het aangaan van een pop-up store overeenkomst?

In de pop-up store overeenkomst moet duidelijk worden vastgelegd dat deze voor minder dan twee jaar wordt aangegaan. Bij de verhuur van winkelruimte zijn namelijk in principe de regels voor (ver)huur van bedrijfsruimte van toepassing, waarbij opzegging van de overeenkomst lastig is. Dit past natuurlijk niet bij het flexibele karakter van een pop-up store, maar wanneer de huurovereenkomst wordt aangegaan voor twee jaar of korter, zijn deze regels niet van toepassing.

Naast de termijn die wordt overeengekomen voor de huur van de winkelruimte, moeten partijen bij het aangaan van de overeenkomst ook nog rekening houden met:

 • plaatselijke wet- en regelgeving, zoals het bestemmingsplan;
 • noodzakelijke vergunningen, zoals een omgevingsvergunning voor verbouwingen en/of het maken van reclame;
 • mogelijkheden voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer een vaste huurder voor de ruimte wordt gevonden;
 • aansprakelijkheid bij gebreken aan het gehuurde.

Deel op social media

Gerelateerde vragen

 • Kan ik mijn franchisegever aansprakelijk stellen voor het verstrekken van onjuiste omzet- en winstprognoses?

  Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst verstrekt de franchisegever vaak omzet- en winstprognoses aan de (potentiële) franchisenemer. Wanneer de voorgespiegelde verwachtingen onrealistisch blijken te zijn en de franchisenemer bij een juiste voorstelling van zaken nooit de franchiseovereenkomst zou zijn aangegaan, zal hij de schade die hij heeft geleden waarschijnlijk op de franchisegever willen verhalen.

  Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst verstrekt de franchisegever vaak omzet- en winstprognoses aan de (potentiële) franchisenemer. Wanneer de voorgespiegelde verwachtingen onrealistisch blijken te zijn en de franchisenemer bij een juiste voorstelling van zaken nooit de franchiseovereenkomst zou zijn aangegaan, zal hij de schade die hij heeft geleden waarschijnlijk op de franchisegever willen verhalen.

  Als de franchisegever het onderzoek naar en de rapportage over de prognoses heeft uitbesteed aan een derde, geldt dat de franchisegever mag vertrouwen op de juistheid van de gegevens zoals verstrekt door die derde. Hij zal dan dus in principe niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de schade.

 • Moet de huurder de winkel ontruimen op de aangezegde einddatum?

  Nee, de huur eindigt niet vóór de datum die de rechter heeft vastgesteld. De verhuurder moet dus een procedure starten. De rechter toetst bijvoorbeeld of de juiste opzegtermijn in acht is genomen en of de aangevoerde wettelijke opzeggingsgrond beëindiging van de huur rechtvaardigt. Is dat het geval dan stelt de rechter een einddatum en ontruimingsdatum vast.

  Een uitzondering geldt als de huurder zelf opzegt of instemt met de opzegging door de verhuurder. Dan eindigt de huur wel op de aangezegde einddatum en moet de huurder het pand op die datum hebben ontruimd.

 • Wat moet ik regelen in een shop-in-shopovereenkomst?

  Naast afspraken over de hoogte van de gebruiksvergoeding/huurprijs, de duur van de overeenkomst en de wijze van beëindiging van de samenwerking, zijn er ook andere belangrijke zaken waarover de hoofdwinkelier en shop-in-shophouder afspraken dienen te maken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan afspraken over de inrichting, het personeel en het onderhoud van de shop-in-shop.

 • Ik heb mijn woning voor één jaar verhuurd. De huurder wil voor een half jaar verlengen. Kan ik hier zonder risico mee instemmen?

  Nee. U loopt het risico dat de huur voor onbepaalde tijd wordt verlengd. En de huurder krijgt mogelijk volledige huurbescherming.

  Sinds 1 juli 2016 is het mogelijk om woonruimte te verhuren voor bepaalde tijd tot maximaal 2 jaar met verminderde huurbescherming. Daarvoor gelden wel strikte voorwaarden, bijvoorbeeld dat de huur niet mag worden verlengd. Doet u dat toch, dan verandert de huurovereenkomst automatisch in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd en heeft de huurder recht op volledige huurbescherming.

  Gevolg: u heeft een wettelijke opzeggingsgrond nodig om de huur te beëindigen en instemming van de huurder of de rechter.

 • Wanneer moet de huurder van een kantoor, opslagruimte of praktijkruimte het pand verlaten als de verhuurder opzegt?

  De huurder moet binnen 2 maanden na de aangezegde ontruimingsdatum ontruimen of ontruimingsbescherming vragen aan de kantonrechter. De rechter weegt het belang van de verhuurder bij ontruiming af tegen het belang van de huurder bij voortzetting van de huur.

  De rechter kan de ontruimingstermijn met één jaar verlengen. Daarna kan de huurder nog tweemaal verlenging vragen. Tijdens de procedure mag de huurder het gehuurde blijven gebruiken. Uiteraard moet de huurder dan gewoon huur blijven betalen.

  De verhuurder kan in kort geding ontruiming vorderen als de huurder nalaat om tijdig ontruimingsbescherming te vragen en het gehuurde niet vrijwillig ontruimt.