Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Personeel: Ontslagvergoeding

Publicatiedatum: 25 juni 2015

Per 1 juli 2015 wordt een nieuw soort ontslagvergoeding ingevoerd: de zogenaamde ‘transitievergoeding’. Deze vergoeding komt in de plaats van de huidige ontbindingsvergoeding op basis van de kantonrechtersformule.

Download nieuwsflits (PDF)
 

Transitievergoeding

Verschuldigd bij ontslag op initiatief van de werkgever
Wanneer de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd (opzegging, ontbinding of van rechtswege), is de werkgever – in tegenstelling tot wat het geval was – een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd, tenzij één van de hierna besproken uitzonderingen zich voordoet. Dit geldt zowel voor vaste als tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Ook wanneer de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer wordt beëindigd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd.

Hoogte transitievergoeding
De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband (1/3 van het maandsalaris per dienstjaar over de eerste 10 dienstjaren en vanaf de jaren na het 10e dienstjaar 1/2 maandsalaris per dienstjaar). De transitievergoeding is gemaximeerd tot EUR 75.000 of één jaarsalaris wanneer dat hoger is. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de kosten die zijn gemaakt ter bevordering van het vinden van een andere baan (bijvoorbeeld de kosten voor scholing of een outplacementtraject) op de transitievergoeding in mindering kunnen worden gebracht.

N.B. Voor het bepalen van het aantal dienstjaren worden ook voorafgaande tijdelijke contracten meegerekend, mits de tijd tussen deze contracten 6 maanden of minder is. Contracten gesloten voor 1 juli 2012 tellen alleen mee wanneer zij zijn gesloten met een tussenruimte van ten hoogste 3 maanden.

Geen of lagere transitievergoeding verschuldigd
De werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt vóór het bereiken van de leeftijd van 18 jaar óf op of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook is er geen (of een lagere) transitievergoeding verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Daarnaast is de transitievergoeding niet verschuldigd wanneer de werkgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling aan hem is verleend of op hem de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is. Tot slot zal ook geen transitievergoeding verschuldigd zijn voor werknemers met een tijdelijk contract die de garantie krijgen dat zij een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgen die ten hoogste 6 maanden na het aflopen van hun contract ingaat.

Uitzondering oudere werknemers
Tot 1 januari 2020 geldt er voor oudere werknemers een overgangsregeling waardoor zij recht hebben op een hogere transitievergoeding. Werknemers van 50 jaar of ouder met een arbeidsovereenkomst van 10 jaar of langer bij dezelfde (of opvolgend) werkgever, hebben over de periode na het bereiken van de 50-jarige leeftijd recht op 1 maandsalaris per dienstjaar (het maximum van EUR 75.000 blijft wel gelden). Deze overgangsregeling is niet van toepassing op werkgevers die minder dan 25 werknemers in dienst hebben.

Overbruggingsregeling kleine MKB-werkgevers
Tot 1 januari 2020 gaat er voor werkgevers met minder dan 25 werknemers een overbruggingsregeling gelden. Deze regeling houdt in dat wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens de slechte financiële omstandigheden van de werkgever, de dienstjaren vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst. Wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd wegens andere redenen, dan geldt de overbruggingsregeling niet en tellen dus de dienstjaren voor 1 mei 2013 wel mee bij de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst.

Afwijken bij cao
Bij cao kan worden afgeweken van de wettelijke regeling voor de transitievergoeding. Voorwaarde is dat de cao voorziet in een regeling op grond waarvan werknemers aanspraak kunnen maken op een voorziening die gericht is op het voorkomen van werkloosheid of het verkorten van de periode van werkloosheid. Een dergelijke voorziening kan uit geld of natura (of een combinatie daarvan) bestaan en moet gelijkwaardig zijn aan de transitievergoeding.
 

Billijke vergoeding

Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten
Wanneer het ontslag is toe te rekenen aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, kan de rechter bovenop de transitievergoeding een billijke vergoeding aan de werknemer toekennen. De kantonrechter is vrij in het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding.
 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het nieuwe arbeidsrecht? Of heeft u andere vragen over het aannemen en het ontslag van personeel? Dan kunt u contact opnemen met:
mr. Jan Dop (jan.dop@russell.nl).

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.