OR-verkiezingen

Publicatiedatum 12 september 2017
De leden van de ondernemingsraad (OR) worden door middel van OR-verkiezingen gekozen. Hoe verlopen deze verkiezingen en wat moet hierover staan in het OR-reglement?

or-verkiezing-social-media.8a70f2

De verkiezingsprocedure

Hoe de verkiezingen moeten verlopen is opgenomen in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en in het OR-reglement. Gaat het om een net opgerichte OR en bestaat er nog geen OR-reglement? Dan moet de ondernemer een voorlopig reglement maken, in samenwerking met betrokken vakbonden. Hierin staan in ieder geval de basisregels, zoals bijvoorbeeld:

 • de wijze van stemming (schriftelijk, elektronisch, volmacht);
 • het aantal leden van de OR;
 • de voorlopige werkwijze;
 • de termijn tussen de bepaling van de verkiezingsdatum en de daadwerkelijke verkiezingen;
 • de wijze van vaststelling en bekendmaking van de uitslag; en
 • de voorlopige werkwijze van de OR.

Als de eerste OR gekozen is, stelt de OR een definitief reglement op. Hierin dient onder andere te staan hoe tussentijdse vacatures in de OR moeten worden vervuld. Het definitieve reglement mag afwijken van het voorlopige.

De verkiezing kan plaatsvinden via kandidaatstelling op gezamenlijke lijsten (lijstenstelsel) óf door middel van individuele kandidaten (personenstelsel). Het lijstenstelsel is gebaseerd op het kiesstelsel van o.a. de Tweede Kamerverkiezingen en is het meest gebruikelijk. Kandidatenlijsten kunnen worden ingediend door een betrokken vakbond of door de ongebonden, kiesgerechtigde werknemers zelf (‘vrije lijsten’).

Ook is het mogelijk om in het OR-reglement de in de onderneming werkzame personen te verdelen in kiesgroepen, bijvoorbeeld op basis van functies, afdelingen, parttime of fulltime dienstverband, etc. Het doel is om een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van alle werknemers van de onderneming in de OR te bewerkstelligen.

Wie mogen er kiezen?

Alle personen die op de verkiezingsdatum ten minste zes maanden in de onderneming – op basis van een arbeidsovereenkomst/aanstelling – werkzaam zijn, mogen hun stem uitbrengen. Let op: tot deze groep kiesgerechtigden behoren ook gedetacheerde werknemers, en uitzendkrachten die minimaal twee-en-een-half jaar in de onderneming werkzaam zijn. Daarnaast kunnen de OR en de ondernemer gezamenlijk andere personen aanwijzen die gelden als ‘in de onderneming werkzaam’.

De OR kiest vervolgens zelf welk OR-lid welke functie binnen de OR gaat vervullen.

Wie zijn verkiesbaar?

Werknemers die op de verkiezingsdatum langer dan een jaar werkzaam zijn in de onderneming kunnen zich kandidaat stellen voor de OR. Voor uitzendkrachten geldt dat zij minimaal 3 jaar in de onderneming werkzaam moeten zijn. Volgens de wet zijn zittende OR-leden herkiesbaar en geldt er geen beperking aan het aantal herverkiezingen.

Nieuwe verkiezingen

In principe moeten er om de drie jaren verkiezingen worden gehouden. Hiervan kan de OR per reglement afwijken.

Zittingsduur overschreden?

Worden er geen (tijdige) verkiezingen gehouden? Na het verstrijken van de zittingsduur kan de OR in beginsel geen rechtsgeldige besluiten nemen. Desondanks is verlenging van de zittingsduur soms wel mogelijk én handig, bijvoorbeeld in het geval van reorganisaties of fusies. Er moet dan wel zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. Er bestaan gegronde redenen voor uitstel (bijvoorbeeld de nieuwe OR is onvoldoende ervaren voor de werkzaamheden die op dat moment aan de orde zijn).
 2. De verlenging van de zittingsduur betreft een overzichtelijke periode.
 3. De ondernemer en vakbonden zijn akkoord met het uitstel van de verkiezingen.
 4. De OR heeft de achterban tijdig over het voorstel tot verlenging van de zittingsduur geïnformeerd en bij het voorstel betrokken.

Te weinig kandidaten?

Als te weinig kandidaten zich verkiesbaar stellen, dan komen de kandidaten die zich wel verkiesbaar hebben gesteld automatisch in de OR. De verkiezingen gaan dan niet door. Voor de eventuele overige zetels moeten er binnen een half jaar tussentijdse verkiezingen worden gehouden.

Tip

Wanneer er slechts twee OR-kandidaten zijn, kunnen zij niet altijd meerderheidsbesluiten nemen. Neem daarom voor de zekerheid in het OR-reglement op of, en zo ja hoe, een OR-raad bestaande uit twee leden rechtsgeldig besluiten kan nemen.

Afwijken in het OR-reglement

In het OR-reglement kunt u van de WOR afwijkende regels opnemen met betrekking tot de verkiezingen van de OR. Wij adviseren u hier graag over. Het is mogelijk om bijvoorbeeld afwijkende bepalingen op te nemen over de volgende onderwerpen:

 • Hoe lang een persoon in dienst moet zijn om te mogen kiezen;
 • Hoe lang een persoon in dienst moet zijn om zich verkiesbaar te stellen;
 • Het aantal (plaatsvervangend) OR-leden;
 • Regels met betrekking tot het kiezen van de voorzitter van de OR;
 • Een beperking van de herkiezingsmogelijkheid van OR-leden;
 • De zittingsduur van (een deel van) de OR.

Contact

Wilt u meer weten over verkiezingen van de OR of over wat u in een OR-reglement kunt opnemen? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  9 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder