Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Ondernemingsraad: Op welke faciliteiten heeft de ondernemingsraad recht?

Publicatiedatum 6 april 2017
Om als OR goed te kunnen functioneren, is het belangrijk dat de OR bepaalde faciliteiten tot zijn beschikking heeft. Op welke faciliteiten heeft een OR minimaal recht?

corporate governance

Om als ondernemingsraad (hierna: OR) goed te kunnen functioneren, heeft de OR voldoende faciliteiten nodig. De OR-leden hebben minimaal recht op het volgende.

Voorzieningen

De OR heeft recht op het gebruik van voorzieningen die redelijkerwijs nodig zijn voor de vervulling van zijn taak. Hierbij kan gedacht worden aan een vergaderruimte, computer, kopieerapparaat, telefoon, e-mailadres of archiefkast. De kosten voor het gebruik van de benodigde voorzieningen mogen niet aan een maximum budget worden gebonden.

Ook kan de bestuurder een secretariaat toekennen aan de OR, bijvoorbeeld voor het notuleren tijdens overlegvergaderingen. De secretaris wordt in beginsel uit de werknemers binnen de onderneming gerekruteerd. Verder moet de OR de gelegenheid hebben om werknemers binnen de organisatie onder werktijd te raadplegen.

Let op: het gaat hier over voorzieningen die al aanwezig zijn binnen de onderneming. Is de OR van mening dat er ook nieuwe voorzieningen dienen te worden aangeschaft, dan moet de OR deze kosten en de noodzakelijkheid van de aanschaf met de ondernemer overleggen.

Tijd voor OR-werk

De vergaderingen van de OR moeten zoveel mogelijk onder werktijd plaatsvinden. De OR-leden worden tijdens deze vergaderingen gewoon doorbetaald. Elk jaar moeten de OR en de ondernemer gezamenlijk vaststellen hoeveel uren er redelijkerwijs nodig zullen zijn voor de uitoefening van de taken van de OR. Het minimaal aantal uren dat onder werktijd mag worden besteed aan OR-werkzaamheden bedraagt 60 uren.

Let op: onder OR-taken vallen alleen de taken die de OR op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft. De tijd die aan extra taken wordt besteed, valt buiten deze urenbegroting. Het is uiteraard wel aan te bevelen om hier ook afspraken over te maken.

Tijd voor scholing

Het is belangrijk dat OR-leden over voldoende kennis beschikken zodat zij hun taak goed kunnen uitvoeren. Daarom mogen OR-leden minimaal 5 dagen per jaar onder werktijd besteden aan scholing. Ook deze uren worden gewoon doorbetaald. De kosten die redelijkerwijze gemaakt worden voor scholing komen voor rekening van de ondernemer.

Inschakeling deskundige

De OR mag één of meer deskundigen uitnodigen om een vergadering bij te wonen of een schriftelijk advies uit te brengen. De kosten voor het raadplegen van een deskundige zijn voor rekening van de ondernemer. De ondernemer moet wel voorafgaand op de hoogte zijn gesteld van deze kosten.

Voeren rechterlijke procedure

De kosten van het voeren van een rechterlijke procedure door de OR tegen de ondernemer kunnen ten laste van de ondernemer worden gebracht. Het gaat dan om kosten voor een advocaat en procesonkosten zoals griffierechten. De ondernemer moet wel voorafgaand van de kosten op de hoogte zijn gesteld. De ondernemer kan tegen de hoogte van de kosten bezwaar maken. Stem de hoogte van de kosten daarom goed van tevoren af.

Meer faciliteiten?

De ondernemer en de OR kunnen de bovenstaande faciliteiten in overleg ook uitbreiden. Om zowel voor de OR als de ondernemer duidelijk te hebben waarop de OR recht heeft, is het aan te bevelen om afspraken goed vast te leggen in een schriftelijke ondernemingsovereenkomst.

Tips

 • Maak in de urenbegroting een onderscheid tussen werkuren en scholingsuren en houd er rekening mee dat de voorzitter en secretaris meer uren nodig hebben dan andere OR-leden.
 • Neem bij de afspraken tussen de OR en de ondernemer op dat deze afspraken aan een maximale termijn zijn gebonden en dat het mogelijk is om deze afspraken tussentijds aan te passen. Zo maakt u het makkelijker om opnieuw over de faciliteit te onderhandelen en voorkomt u dat de OR gebonden blijft aan een bepaalde afspraak, terwijl deze niet meer bij de OR-werkzaamheden past.
 • Bedenk of het nodig is om afspraken te maken over eventuele compensatie voor OR-leden bij bonusregelingen, omdat targets niet meer gehaald kunnen worden.
 • Maak afspraken over vergoeding van reiskosten – zeker voor een Centrale of Europese Ondernemingsraad – en vergoeding of compensatie van OR-werkuren buiten werktijd.
 • Stel een budget vast voor kosten voor scholing en voor inschakeling van deskundigen. Op die manier hoeft de OR niet telkens toestemming te vragen aan de ondernemer.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over op welke faciliteiten de OR recht heeft? Bestaat er een geschil tussen de ondernemer en de OR over wat de OR nodig heeft? Wilt u de afspraken en faciliteiten van de OR neerleggen in een ondernemingsovereenkomst? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Ondernemingsraad

  Ondernemingsraad: Aandachtspunten voor een OR-reglement

  15 mei 2017

  Iedere ondernemingsraad moet een reglement opstellen. Wat moet daar allemaal in worden geregeld? Wie is bevoegd het reglement vast te stellen, aan te vullen en te wijzigen? En is de ondernemer ook gebonden aan het reglement?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

  28 juni 2021

  Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder