Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Ondernemingsraad: Gebrekkig gemotiveerd besluit van de onderneming

Publicatiedatum 19 april 2018
Op welk moment dient een vennootschap de beweegredenen van haar besluit kenbaar te maken aan de ondernemingsraad? Kan een gebrekkig besluit nog worden gerepareerd tijdens de procedure bij de Ondernemingskamer?

corporate governance

Adviesrecht ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) van een onderneming heeft, voordat bepaalde besluiten worden genomen door het bestuur van de onderneming, het recht om advies te geven. Indien het bestuur het (negatieve) advies van de OR niet (geheel) volgt, moet het bestuur de OR zo snel mogelijk van dat besluit schriftelijk op de hoogte brengen en uitleggen waarom van het advies is afgeweken. De OR kan binnen een maand nadat het besluit is genomen beroep instellen bij de Ondernemingskamer. De ondernemer moet daarom een maand wachten met het uitvoeren van een besluit dat afwijkt van het advies van de OR.

Motiveringsgebrek

Uit een recente uitspraak van de Ondernemingskamer blijkt hoe belangrijk het is dat de ondernemer besluiten die afwijken van het advies van de OR goed en tijdig verantwoordt.

Wat speelde er in deze zaak? Svitzer EUROMED B.V., onderdeel van de Svitzer Group, die op haar beurt onderdeel is van de logistiekreus Maersk Group, heeft haar OR om advies gevraagd ten aanzien van een voorgenomen besluit, waarbij onder andere de functie van magazijnbeheerder komt te vervallen. De OR brengt negatief advies uit: de functie is noodzakelijk en het vervallen ervan levert bovendien niet de gestelde besparing op. Toch neemt Svitzer het besluit, waarbij zij slechts marginaal ingaat op de bezwaren van de OR.

De OR stelt daarom bij de Ondernemingskamer dat Svitzer niet in redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen komen, omdat Svitzer de beweegredenen voor haar besluit niet kenbaar heeft gemaakt aan de OR en de bezwaren van de OR gebrekkig heeft behandeld. Svitzer licht tijdens de zitting toe dat het besluit mede verband houdt met het concernbelang van de Maersk Group. Op concernniveau is namelijk een voordelig contract gesloten waardoor wel degelijk de door de OR betwijfelde besparingen kunnen worden gerealiseerd en er is dus een goede reden om de functie te laten vervallen.

Kan Svitzer het besluit redden met deze toelichting? Nee, volgens de Ondernemingskamer moet de ondernemer tijdens het traject van medezeggenschap de beweegredenen voor het besluit aan de OR kenbaar maken, zodat de OR die beweegredenen bij haar advies kan betrekken en uiterlijk in haar besluit gemotiveerd dient in te gaan op de argumenten van de OR. Svitzer kan dus niet volstaan met het pas bij de Ondernemingskamer (nader) toelichten van haar besluit. Svitzer moet het bestreden besluit intrekken en de gevolgen ervan ongedaan maken.

Advies

Indien uw vennootschap een besluit neemt dat gebaseerd is op de belangen van het concern waarvan u deel uitmaakt, zult u uw OR ook tijdig op de hoogte moeten stellen van deze belangen. Bovendien dient u, indien u een advies van de OR niet (geheel) volgt, uiterlijk in het besluit zorgvuldig te motiveren waarom het advies niet wordt gevolgd. U kunt een gebrekkig besluit niet repareren door tijdens de Ondernemingskamerprocedure nog een extra toelichting te geven.

Meer informatie

Heeft u meer vragen over de relatie tussen een internationale ondernemingsraad en een ondernemingsraad van een dochtervennootschap of het adviesrecht van uw ondernemingsraad? Of wilt u weten of u verplicht bent een ondernemingsraad in te stellen? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Adviesrecht ondernemingsraad

  8 augustus 2017

  Het bestuur van een bedrijf is verplicht advies te vragen aan de ondernemingsraad voor een aantal belangrijke besluiten. Bij wat voor besluiten heeft de ondernemingsraad adviesrecht?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Geldt adviesrecht OR ook bij faillissement?

  27 juni 2017

  Het bestuur van een bedrijf is verplicht advies te vragen aan de ondernemingsraad voor een aantal belangrijke besluiten. Geldt dit adviesrecht ook tijdens het faillissement van de onderneming?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Mag u een arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen?

  15 december 2020

  Mag de werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen? Niet zonder goede reden! Is de coronacrisis een voldoende zwaarwegend belang? Maakt het uit of u een eenzijdig wijzigingsbeding bent overeengekomen?

  lees verder
  • Expats
  • Aansprakelijkheid

  Q&A coronavirus voor ondernemers

  15 september 2020

  Volg onze coronablog. Vandaag onder andere: Ik heb geen werk meer voor mijn werknemers, wat houdt de nieuwe regeling in voor compensatie van hun loon? Kan ik huurverlaging krijgen als van de verhuurder de winkel dicht moet? Welke mogelijkheden voor krediet biedt de overheid?

  lees verder
  • Ondernemingsraad

  De ondernemingsraad in tijden van crisis

  29 juni 2020

  Het advies- en instemmingsrecht zijn bijzondere bevoegdheden van de ondernemingsraad. Deze bevoegdheden heeft de ondernemingsraad te allen tijde, dus ook in tijden van crisis. Wat betreft de coronacrisis: wat zijn de bevoegdheden van de ondernemingsraad? Wanneer moet de ondernemingsraad worden geraadpleegd?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wanneer mag ik een werknemer niet ontslaan?

  18 december 2019

  In een aantal gevallen is het verboden een werknemer te ontslaan. Wanneer is dit het geval? Welke uitzonderingen zijn er op deze regeling?

  lees verder