NOW 2.0: de (nieuwe) voorwaarden waaraan u als ondernemer moet voldoen

Publicatiedatum 26 mei 2020
De Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) wordt verlengd voor de maanden juni tot en met september. Enkele voorwaarden en regelingen veranderen. Zo vervalt de ontslagboete en wordt uitgegaan van een hogere loonsom van de werknemer.

De Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) wordt verlengd tot en met september 2020. Enkele voorwaarden en regelingen veranderen. Zo vervalt de ontslagboete en wordt uitgegaan van een hogere loonsom van de werknemer.

Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Achtergrond en doel

 • Eenmalige verlenging van de tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% van de loonsom in de maanden juni tot en met september 2020.

Aanvraag en beslissing

 • U kunt de tegemoetkoming naar verwachting vanaf 6 juli tot en met 30 september 2020 aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
 • Zowel ondernemers die een beroep hebben gedaan op NOW 1.0 als ondernemers die voor het eerst een beroep doen op NOW kunnen een aanvraag indienen.
 • Het UWV beslist binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.
 • U ontvangt eerst een voorschot van 80%. Na afloop van de tegemoetkoming dient u aan te tonen wat uw werkelijke omzetdaling was. Indien u een tegemoetkoming ontvangt van € 125.000 of meer, of een voorschot van € 100.000 of meer dan dient u hiertoe een accountantsverklaring te overleggen.
 • De naam van een aanvrager, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde tegemoetkoming, wordt door het UWV op haar website openbaar gemaakt zonder dat daarvoor eerst een zienswijze hoeft te worden gevraagd.

Voorwaarden

 • Minimaal 20% (concern) omzetverlies vanaf 1 juni 2020.
 • U dient werknemers 100% van hun loon door te betalen.
 • U dient de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging/personeelsvergadering te informeren over de verkregen NOW-tegemoetkoming.
 • U dient geen ontslagaanvragen in op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode dat u de tegemoetkoming ontvangt, anders vindt er een correctie op de subsidie plaats met 100% van de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. De boete van 50% van de loonsom van deze werknemers, die daarnaast bij NOW 1.0 werd gevorderd, vervalt.
 • Indien u toch werknemers ontslaat gedurende de tijd dat u de NOW-tegemoetkoming krijgt, dan dient u zich bij het ontslag van 20 of meer werknemers te houden aan de verplichtingen uit de Wet Melding Collectief Ontslag. Tevens vindt er een correctie op de subsidie plaats en bent u een boete van 5% van de uiteindelijke subsidie verschuldigd. Deze boete geldt niet als u ontslaat met instemming van de vakbonden of na mediation door een commissie van de Stichting van de Arbeid.
 • Indien u een tegemoetkoming ontvangt van € 125.000 of meer, of een voorschot van € 100.000 of meer dan mag u over dit jaar geen winstuitkering doen aan aandeelhouders, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren (wel aan ‘gewone’ werknemers) en geen eigen aandelen inkopen.
 • U dient uw werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen (inspanningsverplichting).

Berekening loonsom en omzetverlies

 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020 (in plaats van januari 2020, zodat een eventuele dertiende maand uit de loonsom wordt ‘gefilterd’ en er rekening wordt gehouden met seizoensgebonden bedrijven).
 • De loonsom wordt als volgt berekend: loonsom x 3 x 1,4. Als grondslag geldt het socialeverzekeringsloon, waarbij het UWV vast 40% (in plaats van 30% in de NOW 1.0) optelt voor onder andere vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten.
 • De berekening van de tegemoetkoming is: percentage omzetverlies x 90% x loonsom.
 • Het maximum maandloon per werknemer is € 9.538. Dit is tweemaal het maximumdagloon per maand. Salarissen boven dit bedrag worden niet gecompenseerd.

Meer informatie

Heeft u vragen over de NOW 2.0 of andere steunmaatregelen van de overheid? Neem dan contact op met ons juridisch coronacrisisteam:

U kunt ook bellen naar 020 – 301 55 55 of het contactformulier gebruiken.

  Deel op social media

  • Mode en luxury
  • Arbeidsrecht en ontslag

  In een notendop: de gewijzigde en nieuwe financiële regelingen voor ondernemers vanwege COVID-19

  24 juni 2020

  De Nederlandse overheid heeft enkele financiële coronaregelingen gewijzigd en nieuwe regelingen vastgesteld. Welke regelingen zijn er nu om ondernemers door de crisis heen te helpen? Lees ons overzicht.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  22 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  11 augustus 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Voorschriften aan het uiterlijk van werknemers in een bedrijfsreglement

  10 augustus 2021

  Werkgevers kunnen in een bedrijfsreglement voorschriften stellen aan werknemers ten aanzien van hun kleding en uiterlijke verzorging. Waarmee moet een werkgever hierbij rekening houden?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder