Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Aansprakelijkheid van uitgetreden bestuurders en vennoten

Publicatiedatum 2 november 2011
Het bedrijf is van u af, maar bent u ook van het bedrijf af? Een voormalig bestuurder of vennoot kan aansprakelijk zijn voor schulden die de rechtspersoon of personenvennootschap is aangegaan ook nadat hij is uitgetreden. Hoe kunt u dit voorkomen?

aandeelhoudersvergadering

Een bestuurder of vennoot die uit respectievelijk een rechtspersoon of personenvennootschap stapt, zal nadien niet meer aansprakelijk willen zijn voor het handelen of nalaten van die rechtspersoon of personenvennootschap. Hij is immers vertrokken en heeft geen invloed meer op de onderneming.

Uit recente rechtspraak blijkt dat de aansprakelijkheid van de uittredende bestuurder en vennoot niet noodzakelijk eindigt bij de afscheidsreceptie, maar pas nadat hij uit het handelsregister is uitgeschreven. Voor de vennoot die (mede) namens de personenvennootschap een duurovereenkomst is aangegaan, geldt bovendien dat de contractspartij ermee dient in te stemmen dat de vennoot niet meer jegens hem aansprakelijk is voor nakoming van die overeenkomst.

De bestuurder van een rechtspersoon

In een zaak die de rechtbank Rotterdam onlangs beoordeelde, werd de ex-bestuurder van een inmiddels failliet verklaarde rechtspersoon persoonlijk (!) aansprakelijk gehouden voor de schade van een leverancier. De rechtbank Rotterdam achtte doorslaggevend, dat noch de rechtspersoon noch de ex-bestuurder de ex-bestuurder uit het handelsregister had uitgeschreven. Zolang de ex-bestuurder nog in het handelsregister staat ingeschreven, is hij (althans voor de buitenwereld) formeel in de positie om het schade toebrengend handelen door de rechtspersoon te voorkomen. De ex-bestuurder heeft dus laten gebeuren dat de rechtspersoon een overeenkomst sloot met de leverancier, terwijl de ex-bestuurder wist of (formeel) behoorde te weten dat de rechtspersoon de verplichtingen uit die overeenkomst niet zou kunnen voldoen.

De rechtbank oordeelde daarom dat de ex-bestuurder persoonlijk verwijtbaar heeft gehandeld en dat hij voor de daaruit voortvloeiende schade van de schuldeiser persoonlijk aansprakelijk was. Door het faillissement bood de rechtspersoon de schuldeiser onvoldoende verhaal, zodat de schuldeiser in dit geval zijn toevlucht mocht zoeken in persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder(s).

De aansprakelijkheid van een ex-bestuurder van een rechtspersoon tegenover handelspartners eindigt dus niet automatisch na uittreding, ontslag(neming) en decharge, maar pas nadat hij als bestuurder is uitgeschreven uit het handelsregister. Het handelsregister dient ertoe om het handelsverkeer te beschermen, zodat duidelijk is met wie men handelt en wie bevoegd is om namens een rechtspersoon of vennootschap te handelen. De wederpartij mag derhalve afgaan op de juistheid van de inschrijving in het handelsregister, tenzij hij beter weet of beter zou moeten weten.

Vennoten van een vennootschap onder firma

Vennoten van een personenvennootschap lopen vanwege de aard van een dergelijke vennootschap nog meer kans dat zij ook na hun uittreding persoonlijk worden aangesproken voor de schulden van de vennootschap. Een personenvennootschap, zoals een vennootschap onder firma (hierna: VOF), is geen rechtspersoon met een volledig afgescheiden eigen vermogen dat schuldeisers verhaal kan bieden. Het vermogen van de VOF is hetgeen de vennoten op grond van een vennootschapsovereenkomst in de personenvennootschap hebben ingebracht. Als dit vermogen onvoldoende is om de schulden van de VOF te kunnen voldoen, zijn de vennoten – naast de VOF – daarom ook persoonlijk aansprakelijk.

In beginsel kan iedere vennoot namens de VOF overeenkomsten sluiten en daardoor zowel de VOF als zijn medevennoten binden. Komt de VOF haar verplichtingen uit de overeenkomst niet na, dan kan de schuldeiser niet alleen de VOF, maar ook de vennoten hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de schade die hij daardoor lijdt.

Deze aansprakelijkheid wordt bevestigd door een recente uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch. Dit kreeg de vraag voorgelegd of een reeds uitgetreden vennoot aansprakelijk kan zijn voor de huurachterstand van de VOF, ook al was die vennoot uit de VOF getreden en had hij daardoor geen invloed kunnen hebben op het ontstaan van de huurschuld.

Het gerechtshof oordeelde dat de uitgetreden vennoot toch aansprakelijk is voor de na zijn uittreden ontstane huurachterstand. Daarbij heeft het gerechtshof een scherp onderscheid gemaakt tussen enerzijds de huurovereenkomst tussen huurder (de VOF èn alle vennoten) en de verhuurder, en anderzijds de vennootschapsovereenkomst tussen de beide vennoten. Het feit dat de uitgetreden vennoot door het uittreden geen partij meer is bij de vennootschapsovereenkomst, betekent niet dat hetzelfde geldt voor de huurovereenkomst. Ook de uitgetreden vennoot is immers in de huurovereenkomst met de verhuurder overeengekomen dat hij tot de einddatum van die huurovereenkomst, huurpenningen zal voldoen.

De verhuurder heeft er (financieel) belang bij om het vermogen van al diegenen met wie hij de huurovereenkomst is aangegaan te kunnen aanspreken voor nakoming van de huurovereenkomst, dus zowel dat van de VOF als dat van de verschillende vennoten. Dit belang acht het gerechtshof groter dan het belang van de uittredende vennoot om verlost te worden van voortdurende verbintenissen die hij is aangegaan, maar op de naleving waarvan hij geen invloed meer kan uitoefenen. De vennoot kan zich volgens het gerechtshof Den Bosch niet zomaar aan zijn contractuele verplichtingen jegens derden onttrekken door uit de vennootschap te treden. De vennoot kan slechts worden verlost van zijn aansprakelijkheid voor nakoming van de huurovereenkomst, als de verhuurder daarmee heeft ingestemd.

Conclusie

Bestuurders en vennoten die uit een rechtspersoon, respectievelijk een vennootschap stappen, dienen hun functie goed af te ronden om voortdurende, persoonlijke aansprakelijkheid ten opzichte van schuldeisers van de rechtspersoon of vennootschap te voorkomen. De functionaris moet zo spoedig mogelijk uit het handelsregister worden uitgeschreven.

De uittredende vennoot van een personenvennootschap moet bovendien met de verhuurder (en andere wederpartijen bij door de vennootschap gesloten duurovereenkomsten) tot overeenstemming komen over beëindiging van diens aansprakelijkheid. Dit probleem kan voorkomen worden wanneer de (uittredende) vennoot en/of de VOF bij het sluiten van een huur- of andere overeenkomst uitdrukkelijk met de tegenpartij overeenkomt, dat de vennoot na zijn uittreden niet langer gebonden zal zijn aan de (huur)overeenkomst.

Meer informatie

De ondernemingsrechtspecialisten van Russell Advocaten adviseren al vele jaren ondernemers over bestuurdersaansprakelijkheid en andere vennootschapsrechtelijke kwesties. Onze gespecialiseerde advocaten zijn u ook graag van dienst indien u uw functie gaat beëindigen. Voor vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u contact met ons opnemen:

  Deel op social media

  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

  28 juni 2021

  Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Moet u uw statuten wijzigen vanwege de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen?

  15 april 2021

  Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Wat betekent dit voor de statuten van uw vereniging, stichting of coöperatie?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  250 dagen bedenktijd voor beursvennootschappen

  30 maart 2021

  Besturen van beursgenoteerde vennootschappen krijgen een nieuw middel om de vennootschap te beschermen tegen ongewenst aandeelhoudersactivisme of een dreigende (vijandelijke) overname. Zij krijgen de mogelijkheid tot het inroepen van een bedenktijd van maximaal 250 dagen. Wat houdt deze bedenktijd precies in?

  lees verder
  • Kunst
  • Ondernemingsrecht

  Mr. Paul W.L. Russell in rechtencircuit.nl: “Zoek datgene wat bij je past”

  25 februari 2021

  Mr. Paul W.L. Russell heeft een interview gegeven aan rechtencircuit.nl over zijn ervaringen als advocaat. Waar moet een procesadvocaat op letten? Hoe zorg je als jurist dat je werk interessant en relevant blijft?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Distribution & Agency in the Netherlands

  25 februari 2021

  Russell Advocaten heeft in de Lexology Guide Distribution & Agency het hoofdstuk over Nederland geschreven. Lexology is de grootste bron voor internationaal juridisch nieuws, analyses en inzichten voor advocatenkantoren en bedrijfsjuristen.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay”

  11 februari 2021

  We are hosting a special webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay” in cooperation with IN Amsterdam on 23 March. During the webinar, we will discuss issues that employers and international employees face due to the impact of the coronavirus. Register today!

  lees verder