Welke verplichtingen heb ik ten opzichte van mijn zieke werknemer?

Tijdens de eerste twee ziektejaren moet u loon doorbetalen en u inzetten voor de re-integratie van de werknemer:

Loondoorbetaling

Tijdens het eerste twee ziektejaar moet u minstens 70% van het loon van de werknemer betalen. Is dit minder dan het wettelijk minimumloon? Dan moet u in het eerste ziektejaar het minimumloon betalen. Dit geldt niet in het tweede ziektejaar. Dan mag u 70% van het loon uitbetalen, ook al is dat minder dan het wettelijk minimumloon.

Re-integratie

U moet zich actief inspannen voor de re-integratie van uw werknemer. U dient de werknemer in de gelegenheid te stellen om terug te keren in zijn eigen functie. Kan dit niet? Dan moet u zoeken naar ander passend werk binnen uw eigen onderneming of bij een andere werkgever. Bij het begeleiden van uw zieke werknemer moet u zich laten bijstaan door een bedrijfsarts.

Als u zich onvoldoende inzet voor de re-integratie van uw zieke werknemer, kan het UWV een loonsanctie opleggen. U moet dan na twee jaar ziekte het loon tot maximaal één jaar langer doorbetalen. Tip: zorg dat al uw re-integratie-inspanningen schriftelijk worden vastgelegd in een dossier!

Deel op social media

Gerelateerde vragen

 • Welke verplichtingen heeft een werknemer tijdens ziekte?

  Uw werknemer moet zich actief inspannen voor zijn herstel en re-integratie. Belangrijke re-integratieverplichtingen van de werknemer zijn:

  • naleven van uw redelijke, schriftelijke controlevoorschriften. U heeft immers informatie nodig om vast te stellen of de werknemer recht heeft op loon;
  • opvolgen van redelijke voorstellen en meewerken aan maatregelen van u of de bedrijfsarts;
  • meewerken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak; en
  • accepteren van passend werk.
 • Mijn werknemer meldt zich ziek. Wat moet ik doen?

  Met het stappenplan kunt u precies zien welke stappen u op welk moment moet nemen nadat uw werknemer zich ziek heeft gemeld. In het kort moet u de volgende stappen doorlopen:

  • Dag 1: ziekmelding door werknemer;
  • Week 6: probleemanalyse;
  • Week 8: plan van aanpak;
  • Week 42: 42e-weeksmelding;
  • Week 52: eerstejaarsevaluatie;
  • Week 88: WIA-aanvraag;
  • Week 91: eindevaluatie;
  • Week 93: re-integratieverslag inleveren.

  Ook moet u minstens eens per zes weken een voortgangsgesprek met uw werknemer voeren over de ontwikkelingen in het re-integratietraject.