Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Huur/verhuur: Te late huuropzegging niet altijd fataal

Publicatiedatum 21 juni 2018

U bent te laat met het opzeggen van de huur. Zit u dan onherroepelijk vast aan de nieuwe huurtermijn die bij winkelvastgoed soms vijf jaar kan zijn?

huur-en-verhuur - social media

Een huurovereenkomst moet tijdig worden opgezegd. De opzegtermijnen staan in de wet of in de huurovereenkomst. Een opzegging die te laat is, kan zijn doel missen, zodat de huur (soms nog jaren) gewoon doorloopt. Maar onder omstandigheden kan een te late opzegging toch nog tijdig worden geacht. Wanneer is een te late opzegging toch nog geldig?

Termijnoverschrijding

Bij opzegging van een huurovereenkomst moet een opzegtermijn in acht worden genomen. De opzegtermijn biedt de ontvanger van de opzegging de gelegenheid om een vervangende huurder of een vervangende ruimte te vinden.

Wettelijke termijn

De wettelijke termijn voor opzegging van een huurovereenkomst is:

 • bij woonruimte:
  • voor de huurder: niet korter dan 1 maand (tenzij korter is overeengekomen) en niet langer dan 3 maanden;
  • voor de verhuurder: niet korter dan 3 maanden, plus 1 maand voor elk jaar dat de huurovereenkomst heeft geduurd, met een maximum van 6 maanden (tenzij langer is overeengekomen);
 • bij 290-bedrijfsruimte (winkels, horeca):
  • voor huurder en verhuurder: minimaal 1 jaar;
 • bij 230a-ruimte (kantoren en overige bedrijfsruimte):
  • voor huurder en verhuurder: ten minste 1 maand (voor zover opzegging is vereist).

Te laat. Wat nu?

In onze praktijk en uit de rechtspraak blijkt dat huurders en verhuurders toch met enige regelmaat te laat zijn met een huuropzegging. Als de ontvanger van de opzegging vervolgens vasthoudt aan verlenging van de huur, zal de rechter moeten beoordelen of de huur – hoewel de opzegging te laat is – daadwerkelijk eindigt. Daarbij maakt de rechter een afweging van de belangen van huurder en verhuurder.

Als de huurder de huur te laat heeft opgezegd, zal de rechter kijken of de verhuurder desondanks voldoende tijd heeft om een vervangende huurder te vinden, en hoeveel nadeel de huurder lijdt als de huur wordt verlengd. Daarbij zal de rechter onder andere letten op:

 • de reden voor de termijnoverschrijding;
 • de duur van de termijnoverschrijding in verhouding tot de duur van de opzegtermijn en de duur van de huurovereenkomst (een termijnoverschrijding wordt niet snel door de vingers gezien als de opzegging kort na het aangaan van de huur al had moeten worden verzonden);
 • of de verhuurder voor het verstrijken van de opzegtermijn al wist of had moeten begrijpen dat de huurder de huur wilde beëindigen (bijvoorbeeld door uitlatingen van de huurder of doordat de huurder het gehuurde al niet meer bewoonde/exploiteerde);
 • de financiële armslag van de huurder ten opzichte van de financiële armslag van de verhuurder.

Overige vormvoorschriften

Behalve dat een opzegging tijdig moet worden verzonden, gelden er nog meer vormvereisten waaraan de opzegging van een huurovereenkomst voor vastgoed moet voldoen:

 • schriftelijk;
 • per aangetekende post of deurwaardersexploot;
 • tegen de einddatum of een voor betaling overeengekomen datum;
 • en – voor verhuurders van woonruimte en 290-bedrijfsruimte – met vermelding van een wettelijke opzeggingsgrond.

In de huurovereenkomst kunnen nog andere afspraken zijn gemaakt.

Waarom deze voorwaarden?

De voorschriften waaraan een huuropzegging dient te voldoen, dienen verschillende doelen, bijvoorbeeld:

 • de vermelding van de wettelijke opzeggingsgrond biedt de huurder gelegenheid om zich in rechte te verweren tegen de huuropzegging;
 • verzending per deurwaardersexploot of aangetekende brief (met handtekening retour) verschaft de verzender een bewijs dat de ontvanger de opzegging heeft ontvangen en dat de opzegtermijn is nageleefd.

Wordt een vormvoorschrift geschonden, dan is dikwijls de vraag of en in hoeverre de andere partij daardoor in zijn belang wordt geschaad. Als de ontvanger – in relatie tot de belangen van de verzender en de ernst van de normschending – niet of nauwelijks in zijn belangen wordt getroffen, zal de rechter minder strikt vasthouden aan de vereisten.

Conclusie

Wie een huurovereenkomst wil beëindigen, doet er verstandig aan om de geldende (wettelijke en contractuele) opzegtermijn en vormvereisten in acht te nemen. Dat voorkomt discussies en onnodige procedures. Maar is een vormvereiste niet nagekomen, dan is de opzegging niet per definitie ongeldig. Een te late huuropzegging kan onder omstandigheden toch effect hebben en leiden tot huurbeëindiging.

Meer informatie

Wilt u weten welke opzegtermijn voor u geldt en wanneer u uiterlijk een huuropzegging moet versturen? Wilt u weten of uw huuropzegging voldoet aan de geldende vormvoorschriften? Of heeft u andere vragen over een huurovereenkomst? Neem dan contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Stilzwijgende voortzetting van een geëindigde huurovereenkomst

  Welke regels zijn van toepassing wanneer een huurovereenkomst is afgelopen, deze niet wordt verlengd, maar de huurder wel van het gehuurde gebruik blijft maken en de huur blijft betalen? Gelden dan de regels van de oude overeenkomst of is er geen overeenkomst en zijn er dus ook geen regels voor bijvoorbeeld de opzegtermijn?

  Lees meer

  Vastgoed: 3 verschillen tussen renovatie en onderhoud bij huur

  Gebouwen kunnen tijdloos zijn, maar eens in de zoveel tijd zullen er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om verval te voorkomen. Huurder en verhuurder hebben verschillende rechten en plichten al naar gelang de werkzaamheden zijn aan te merken als renovatie of (dringend) onderhoud.

  Lees meer

  Huur bedrijfsruimte: huurtermijnen

  Het grootste verschil tussen 230a- en 290-bedrijfsruimte is de minimale termijn van de huurovereenkomst. De langere huurtermijn voor 290-bedrijfsruimte geeft detailhandel en horeca meer tijd om hun investeringen terug te verdienen. Wat zijn de huurtermijnen voor de verschillende soorten bedrijfsruimte?

  Lees meer

  Huur bedrijfsruimte: het verschil tussen 230a- en 290-bedrijfsruimte

  Wanneer is sprake van 230a-bedrijfsruimte en wanneer van 290-bedrijfsruimte? Wat betekenen deze termen eigenlijk? En vooral: welke gevolgen heeft dit verschil voor verhuurders en huurders van deze bedrijfsruimte?

  Lees meer

  Wet goed verhuurderschap

  Met een nieuwe wet die per 1 juli van kracht zou moeten worden wil de regering uitbuiting van huurders door malafide verhuurders en bemiddelaars van woonruimte aanpakken. De Wet goed verhuurderschap is echter ook voor bonafide verhuurders van belang omdat er voor alle verhuurders nieuwe verplichtingen komen. Waar moeten verhuurders voortaan rekening mee houden?

  Lees meer

  Circulair bouwen: 3 tips om verlies van uw eigendommen te voorkomen

  Omdat duurzame producten als zonnepanelen en herbruikbare vloeren en muren erg duur kunnen zijn, worden deze steeds vaker verhuurd. Hierdoor kunnen ook mensen en bedrijven met een kleinere beurs investeren in duurzaamheid. Verhuurders van deze duurzame producten lopen echter het risico hun eigendommen te verliezen door juridische regels. Hoe kunnen zij dit risico verkleinen?

  Lees meer