Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. drs. Reinier W.L. Russell
mr. drs. Reinier W.L. Russell
managing partner

Reinier Russell adviseert nationale en internationale bedrijven in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is breed gespecialiseerd in kwesties rond ondernemingen, personeel, vastgoed en overheid. Hij is sinds 1990 advocaat. Tevens is hij gecertificeerd mediator.
 

@: reinier.russell@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Goed bestuur: Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad

Publicatiedatum: 26 april 2016

Het bestuur van een bedrijf heeft de instemming nodig van de ondernemingsraad voor een aantal belangrijke besluiten. Wat als de ondernemingsraad geen instemming verleent?

Download nieuwsflits (PDF)
 

Instemmingsrecht

Als een onderneming 50 of meer werknemers telt dan kan de ondernemer (vertegenwoordigd door het bestuur) bepaalde besluiten slechts met instemming van de ondernemingsraad (OR) nemen. Het instemmingsrecht is naast het adviesrecht het tweede belangrijke recht van de OR.

Het instemmingsrecht heeft betrekking op voorgenomen besluiten inzake het sociaal beleid van de overneming, die niet door een cao worden geregeld. Hieronder vallen o.a. besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen ten aanzien van:

 • werktijden en vakantie;
 • belonings- of functiewaarderingsystemen;
 • arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratiebeleid;
 • privacy en gebruik social media;
 • pensioenovereenkomst.

Onderwerpen die reeds bij cao zijn geregeld of een individueel karakter hebben, vallen niet onder het instemmingsrecht.
 

Welke procedure dient de ondernemer te volgen bij een instemmingsplichtig besluit?
 1. De ondernemer dient zijn voornemen tot een instemmingsplichtig besluit (inclusief zijn beweegredenen en de verwachte gevolgen voor het personeel) schriftelijk voor te leggen aan de OR.
 2. De OR dient in de gelegenheid te worden gesteld de instemmingsaanvraag te bestuderen en (intern) te bespreken.
 3. De ondernemer en de OR dienen (ten minste) één keer gezamenlijk te overleggen over dit onderwerp.
 4. De OR deelt aan de ondernemer mee of hij wel of niet instemt met de instemmingsaanvraag.
 5. Zo spoedig mogelijk daarna deelt de ondernemer schriftelijk en gemotiveerd zijn besluit mede aan de OR.
   
Gevolgen weigering instemming OR

Een besluit dat zonder de vereiste instemming is genomen is nietig (niet geldig), indien de OR schriftelijk de nietigheid van het besluit inroept tot één maand nadat:

 • de OR door de ondernemer op de hoogte is gebracht van het besluit;
 • de OR is gebleken dat de ondernemer uitvoering of toepassing heeft gegeven aan het besluit.

De ondernemer kan dan (op verzoek van de OR) door de kantonrechter worden verplicht geen uitvoering of toepassing te geven aan dit nietige besluit.
 

Wat kan de ondernemer doen als de OR instemming blijft weigeren?

De ondernemer kan de kantonrechter om vervangende toestemming vragen. De kantonrechter kan – na afweging van de argumenten van de ondernemer en de bezwaren van de OR - deze toestemming alleen geven indien:

 • de beslissing van de OR onredelijk is;
 • er zwaarwegende redenen voor de onderneming aanwezig zijn die het voorgenomen besluit noodzakelijk maken.
   
Actie
 • Controleer tijdig of u voor een voorgenomen besluit binnen uw onderneming de instemming nodig heeft van de OR.
 • Indien ja, leg het besluit voor aan de OR en controleer of uw instemmingsaanvraag aan alle procedurele vereisten voldoet.
 • Win juridisch advies in wanneer u onbekend bent met de vereisten van de instemmingsprocedure of de OR geen instemming verleent.
   
Meer informatie

Heeft u vragen over het adviesrecht en de andere bevoegdheden van de ondernemingsraad, of andere vragen over ondernemingsrecht en medezeggenschap, dan kunt u contact opnemen met:
mr. drs. Reinier W.L. Russell (reinier.russell@russell.nl).

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.