Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Nieuwe regels voor EU-werkgevers die detacheren in Nederland

Publicatiedatum 30 juli 2020
Buitenlandse detacheerders en uitzendbureaus zijn verplicht om hun personeel dat in Nederland werkt de Nederlandse arbeidsvoorwaarden te garanderen. Ook zijn zij verplicht om controle hierop door de Inspectie SZW mogelijk te maken.

detachering

Op 30 juli 2020 wijzigt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). De WagwEU regelt een aantal verplichtingen voor EU-werkgevers die werknemers in het kader van transnationale dienstverrichting tijdelijk in Nederland detacheren of als uitzendkracht laten werken. Wat houden deze verplichtingen uit de WagwEU in? En welke veranderingen komen er per 30 juli 2020?

Transnationale dienstverrichting: detachering en uitzendwerk

De WagwEU implementeert wijzigingen in de Europese Detacheringsrichtlijn en legt verplichtingen op aan de buitenlandse werkgever die in het kader van transnationale dienstverrichting tijdelijk werknemers in Nederland detacheert. Transnationale dienstverrichting kan in drie vormen voorkomen:

 • Zuivere detachering: het voor rekening en onder leiding en toezicht van de dienstverrichter ter beschikking stellen van een werknemer aan de dienstontvanger om arbeid te verrichten in een andere lidstaat in het kader van een overeenkomst tussen de dienstverrichter en de dienstontvanger.
 • Intra-concern detachering: het ter beschikking stellen van een werknemer van een onderneming aan een vestiging van die onderneming of een tot hetzelfde concern behorende onderneming in een andere lidstaat.
 • Uitzendarbeid: het door de dienstverrichter tegen vergoeding ter beschikking stellen van een werknemer aan de dienstontvanger om onder leiding en toezicht van de dienstontvanger arbeid te verrichten in een andere lidstaat.

Verplichtingen WagWeU

De WagwEU legt vijf verplichtingen op aan de buitenlandse werkgever:

1. Minimum arbeidsvoorwaarden garanderen

De buitenlandse werkgever dient te waarborgen dat de werknemer die hij tijdelijk in het buitenland detacheert, ten minste de belangrijkste arbeidsvoorwaarden heeft die de Nederlandse wet voorschrijft (de harde kern). Dit betreft onder meer het minimumloon, voldoende rusttijden, veilige arbeidsomstandigheden, gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het recht op een minimum aantal vakantiedagen.

Per 30 juli 2020 geldt de herziening van de Detacheringsrichtlijn, hetgeen inhoudt dat:

 • Het begrip “loon” is vervangen door het begrip “beloning”, waarbij is verduidelijkt welke toeslagen onder dit begrip vallen.
 • De harde kern (de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die dienstverrichters ten minste moeten waarborgen voor hun gedetacheerde werknemers) is uitgebreid met huisvestingsvoorwaarden en bepaalde toeslagen en vergoedingen;
 • Deze uitgebreide harde kern is van toepassing op een detachering van maximaal 12 maanden, welke termijn onder omstandigheden kan worden verlengd tot 18 maanden.
 • Na een detachering van 12 dan wel 18 maanden in Nederland, gelden er nog meer arbeidsvoorwaarden. De rechten van gedetacheerde uitzendkrachten worden dan bijna helemaal gelijkgetrokken met die van nationale uitzendkrachten. Uitgezonderd zijn het ontslagrecht en aanvullende bedrijfspensioenregelingen);
 • Uitzendbureaus blijven verantwoordelijk voor de toepassing van de verplichte arbeidsvoorwaarden ten aanzien van de gedetacheerde werknemer. Dit blijft ook gelden als de dienstontvanger de gedetacheerde werknemer doorzendt naar een volgende dienstontvanger.

2. Informatieplicht

De buitenlandse werkgever dient op verzoek van de Inspectie Sociale Zekerheid & Werkgelegenheid gegevens en inlichtingen te verstrekken. Zo kan de Inspectie SZW vaststellen of de detacherende onderneming daadwerkelijk substantiële activiteiten verricht om werknemers in het kader van een grensoverschrijdende dienstverlening te detacheren en of het inderdaad om tijdelijke detachering gaat.

3. Aanwijsplicht

De buitenlandse werkgever dient een contactpersoon in Nederland aan te wijzen. Deze contactpersoon dient bereikbaar te zijn tijdens de periode van detachering en dient te verblijven in de lidstaat waar de werknemer is gedetacheerd. De contactpersoon is beschikbaar voor het verzenden en ontvangen van bescheiden en kennisgevingen omtrent de dienstverrichting en fungeert als aanspreekpunt van de dienstverrichter, die aanspreekpunt is voor de Inspectie SZW.

4. Meldplicht

De buitenlandse werkgever dient de komst van alle gedetacheerde werknemers te melden bij een online meldloket, dat de gemelde gegevens stuurt aan de Inspectie SZW, de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst. De volgende gegevens dienen in ieder geval te worden gemeld:

 • de identiteit van de melder, van de klant/opdrachtgever en van de naar Nederland gedetacheerde werknemer(s);
 • de aangewezen contactpersoon;
 • de sector waarin de activiteiten in Nederland worden uitgevoerd;
 • het adres van de werkplek;
 • de aard en de verwachte duur van de werkzaamheden;
 • de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon;
 • informatie omtrent het land waar de sociale premies betaald worden voor de werknemer(s).

5. Administratieplicht

Ten slotte dient de buitenlandse werkgever ervoor te zorgen dat er bepaalde bescheiden (schriftelijk dan wel digitaal) op de werkplek in Nederland aanwezig zijn. Het betreft de volgende bescheiden:

 • een afschrift van de arbeidsovereenkomst;
 • de loonstrook;
 • informatie die een werkgever aan een werknemer moet verstrekken over de wezenlijke elementen van de arbeidsovereenkomst;
 • overzicht van de door de werknemer gewerkte uren;
 • bewijsstukken waaruit de bijdrage voor de socialezekerheidswetgeving, de identiteit van de dienstverrichter, de dienstontvanger, de gedetacheerde werknemer en de verantwoordelijke voor de uitbetaling van het loon blijken;
 • bewijs van dat betaling van het loon.

Boete bij niet voldoen aan verplichtingen

Wanneer niet wordt voldaan aan de meldplicht, administratieplicht en/of informatieplicht kan aan de buitenlandse werkgever een bestuurlijke boete worden opgelegd. Bij meerdere overtredingen wordt er per overtreding een boete opgelegd. Er is overigens wel ruimte voor matiging van de bestuurlijke boete, dus het kan lonen om tegen opgelegde boetes bezwaar te maken.

Conclusie

Er zijn een heel aantal verplichtingen waaraan u als buitenlandse werkgever moet voldoen wanneer u werknemers tijdelijk in Nederland detacheert. Indien u niet voldoet aan de verplichtingen riskeert u een (forse) boete, dus laat u goed informeren over de verplichtingen!

Meer informatie

Wilt u weten of het door u detacheren een transnationale dienstverrichting is en derhalve valt onder de WagwEU? Wilt u dat wij controleren of uw administratie voldoet aan de regels van de WagwEU of heeft u andere vragen over detachering en arbeidsrecht in Nederland? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Detacheren werknemers: voorkom overstap naar inlener

  21 februari 2017

  Indien u medewerkers detacheert, wilt u voorkomen dat een werknemer zomaar in dienst treedt bij het bedrijf waar hij gedetacheerd is. Hoe kunt u dit doen?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Gedetacheerden met vast contract vallen onder belemmeringsverbod Waadi

  2 februari 2017

  Het is de nachtmerrie van iedere detacheerder: een werknemer waarin veel is geïnvesteerd treedt in dienst bij het bedrijf waar hij gedetacheerd is. Valt daar wat tegen te doen? Wanneer is het belemmeringsverbod uit de Waadi van toepassing?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder