Zijn er uitzonderingen op de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte?

Ja. Als uw werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratieverplichtingen kunt u onder omstandigheden de loonbetalingsverplichting opschorten of zelfs staken.

Daarnaast kunt u met de werknemer overeenkomen dat gedurende de eerste twee ziektedagen geen recht op loon bestaat (‘wachtdagen’). Enerzijds kunnen wachtdagen een drempel opwerpen voor werknemers om zich ziek te melden. Anderzijds kan het ook langer ziekteverzuim stimuleren: werknemers blijven langer dan twee dagen ziekgemeld, zodat zij loon ontvangen. Wachtdagen gelden overigens niet bij elke ziekmelding. Wordt uw werknemer binnen vier weken opnieuw ziek? Dan mag u niet nogmaals wachtdagen inhouden: u moet dan vanaf de eerste ziektedag loon betalen.

Als blijkt dat uw werknemer niet meer kan werken, kan uw werknemer vervroegd WIA aanvragen. Als uw werknemer vervroegd WIA (IVA) krijgt, dan mag u de WIA-uitkering van het loon dat u moet doorbetalen aftrekken.

Deel op social media

Gerelateerde vragen

 • Welke verplichtingen heb ik ten opzichte van mijn zieke werknemer?

  Tijdens de eerste twee ziektejaren moet u loon doorbetalen en u inzetten voor de re-integratie van de werknemer:

  Loondoorbetaling

  Tijdens het eerste twee ziektejaar moet u minstens 70% van het loon van de werknemer betalen. Is dit minder dan het wettelijk minimumloon? Dan moet u in het eerste ziektejaar het minimumloon betalen. Dit geldt niet in het tweede ziektejaar. Dan mag u 70% van het loon uitbetalen, ook al is dat minder dan het wettelijk minimumloon.

  Re-integratie

  U moet zich actief inspannen voor de re-integratie van uw werknemer. U dient de werknemer in de gelegenheid te stellen om terug te keren in zijn eigen functie. Kan dit niet? Dan moet u zoeken naar ander passend werk binnen uw eigen onderneming of bij een andere werkgever. Bij het begeleiden van uw zieke werknemer moet u zich laten bijstaan door een bedrijfsarts.

  Als u zich onvoldoende inzet voor de re-integratie van uw zieke werknemer, kan het UWV een loonsanctie opleggen. U moet dan na twee jaar ziekte het loon tot maximaal één jaar langer doorbetalen. Tip: zorg dat al uw re-integratie-inspanningen schriftelijk worden vastgelegd in een dossier!

 • Mijn werknemer meldt zich ziek. Wat moet ik doen?

  Met het stappenplan kunt u precies zien welke stappen u op welk moment moet nemen nadat uw werknemer zich ziek heeft gemeld. In het kort moet u de volgende stappen doorlopen:

  • Dag 1: ziekmelding door werknemer;
  • Week 6: probleemanalyse;
  • Week 8: plan van aanpak;
  • Week 42: 42e-weeksmelding;
  • Week 52: eerstejaarsevaluatie;
  • Week 88: WIA-aanvraag;
  • Week 91: eindevaluatie;
  • Week 93: re-integratieverslag inleveren.

  Ook moet u minstens eens per zes weken een voortgangsgesprek met uw werknemer voeren over de ontwikkelingen in het re-integratietraject.