Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. drs. Reinier W.L. Russell
mr. drs. Reinier W.L. Russell
managing partner

Reinier Russell adviseert nationale en internationale bedrijven in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is breed gespecialiseerd in kwesties rond ondernemingen, personeel, vastgoed en overheid. Hij is sinds 1990 advocaat. Tevens is hij gecertificeerd mediator.
 

@: reinier.russell@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Contracteren onder voorwaarde

Publicatiedatum: 28 februari 2019

Opschortende voorwaarde of ontbindende voorwaardeIn Nederland hebben partijen grote contractsvrijheid. Zo kunnen partijen ook contracteren onder (opschortende of ontbindende) voorwaarde. Wat houdt dit in en waar moet u op letten?

Contracteren onder voorbehoud houdt in dat de werking van de overeenkomst tussen partijen afhankelijk is van een ‘toekomstige onzekere gebeurtenis’. Men spreekt ook wel over het maken van een ‘voorbehoud’. Hiermee kunnen partijen voorkomen dat zij onvoorwaardelijk aan de overeenkomst zijn gebonden als een toekomstige gebeurtenis nadelig blijkt voor (één van de) partijen. In dat geval hoeft er dus geen sprake te zijn van wederzijds goedvinden om de overeenkomst te ontbinden.

Er zijn twee soorten voorwaarden:

 • Opschortende voorwaarde
 • Ontbindende voorwaarde
   

Opschortende voorwaarde

Het contract tussen partijen treedt pas in werking zodra de afgesproken voorwaarde is vervuld. Hierdoor zijn partijen nog niet gebonden aan verplichtingen uit de overeenkomst.

Voorbeeld: het contract treedt pas in werking als de kopende partij de financiering rond heeft gekregen, bijvoorbeeld een financieringsvoorbehoud in een koopovereenkomst. Er valt ook te denken aan subsidies die al dan niet worden verstrekt of het verkrijgen van de vereiste vergunningen.

Voorwaarde treedt niet in werking
Als de voorwaarde niet in werking treedt, dan treden de gevolgen van de overeenkomst ook niet in. Zijn er toch al prestaties geleverd, bijvoorbeeld in de vorm van betaalde voorschotten of het verrichten van voorbereidende werkzaamheden, dan kunnen deze worden teruggevorderd op grond van onverschuldigde betaling of ongedaan gemaakt worden.
 

Ontbindende voorwaarde

Een ontbindende voorwaarde is een afspraak tussen partijen dat een overeenkomst eindigt wanneer zich bepaalde omstandigheden voordoen. Voorbeeld: het contract kan worden ontbonden wanneer de horecavergunning wordt ingetrokken.

Voorwaarde treedt in werking
Als de ontbindende voorwaarde is ingetreden, is de contractspartij die al heeft gepresteerd verplicht – voor zover mogelijk – dit ongedaan te maken. Is dit niet mogelijk, dan wordt dit een vergoeding van de waarde van de geleverde prestaties. Dit geldt niet voor duurovereenkomsten.

Partijen kunnen zijn overeengekomen dat de overeenkomst van rechtswege (automatisch) eindigt bij het intreden van de voorwaarde. In dat geval is er geen verdere (rechts)handeling vereist. Dat neemt niet weg dat het altijd verstandig is om de contractspartij te laten weten dat de ontbindende voorwaarde is ingetreden.

Als partijen hebben afgesproken dat één van hen de overeenkomst kan ontbinden bij het intreden van de voorwaarde, dan is het belangrijk dat één der partijen stelt en bewijst dat er een ontbindende voorwaarde bestaat en is vervuld. Er moet dus een uitdrukkelijk beroep worden gedaan op het in vervulling gaan van de voorwaarde en ook binnen de termijn dat is afgesproken.

In arbeidsovereenkomsten is een ontbindende voorwaarde slechts in een zeer beperkt aantal gevallen toegestaan.
 

Sabotage?

Als een contractspartij verhindert dat er wordt voldaan aan de opschortende voorwaarde, kan de rechter oordelen dat daaraan toch voldaan is. De overeenkomst treedt dan wél in werking. Hierbij moet veelal worden gedacht aan goedkeurings- of financieringsvoorbehouden. Een overeenkomst die bijvoorbeeld slechts kan worden gesloten met goedkeuring van de Ondernemingsraad vereist een inspanningsplicht. Als (bewust) wordt nagelaten de OR te informeren en toestemming te vragen, dan kan alsnog voldaan zijn aan de voorwaarde en treedt de overeenkomst in werking.

Let wel op, want het niet-vervullen van de opschortende voorwaarde dat niet (direct) is veroorzaakt door de andere contractspartij valt hier buiten. Dan is er Immers een andere oorzaak geweest die het vervullen van de voorwaarde heeft belet.

Andersom geldt het ook: als een contractspartij de ontbindende voorwaarde bewerkstelligt of deze teweeg heeft gebracht uit eigen belang, kan de voorwaarde onder omstandigheden alsnog gelden als niet vervuld. De contractspartij kan dan geen beroep doen op de ontbindende voorwaarde die is vervuld waardoor de overeenkomst blijft bestaan.

Voor beide voorwaarden geldt dat onder omstandigheden ook stilzitten kan leiden tot de conclusie dat de verhindering of vervulling van de voorwaarde is bewerkstelligd. Wie geen vergunning heeft omdat hij deze niet heeft aangevraagd, kan zich natuurlijk niet beroepen op het ontbreken van de vergunning. In de praktijk betekent dit dat de contractspartij voor wie de voorwaarde is opgenomen een inspanningsplicht geldt om ervoor te zorgen dat aan de opschortende voorwaarde wordt voldaan of de ontbindende voorwaarde niet ingaat.
 

Tips voor het formuleren van voorwaarden

 • Bepaal welk soort voorwaarde het beste past bij de situatie.
 • Neem expliciet op of het om een ontbindende of opschortende voorwaarde gaat.
 • Leg contractueel vast wat de reikwijdte en gevolgen zijn van het (niet-)vervullen van de voorwaarde.
 • Bepaal binnen welke termijn één van de contractspartijen kan verzoeken om ontbinding of dat dit van rechtswege al gebeurt.
 • Spreek af voor wie de voorwaarde is bedoeld en op welke wijze hierop een beroep kan worden gedaan.
   

Meer informatie?

Wilt u dat wij een opschortende of ontbindende voorwaarde opstellen voor u? Wilt u meer weten over contracteren onder voorwaarden? Neem dan contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.