Moet de huurder de winkel ontruimen op de aangezegde einddatum?

Nee, de huur eindigt niet vóór de datum die de rechter heeft vastgesteld. De verhuurder moet dus een procedure starten. De rechter toetst bijvoorbeeld of de juiste opzegtermijn in acht is genomen en of de aangevoerde wettelijke opzeggingsgrond beëindiging van de huur rechtvaardigt. Is dat het geval dan stelt de rechter een einddatum en ontruimingsdatum vast.

Een uitzondering geldt als de huurder zelf opzegt of instemt met de opzegging door de verhuurder. Dan eindigt de huur wel op de aangezegde einddatum en moet de huurder het pand op die datum hebben ontruimd.

Deel op social media

Gerelateerde vragen

 • Valt een webshop onder de huurbescherming voor winkelruimte?

  Dat hangt ervan af of klanten van de webshop bestellingen kunnen ophalen in het gehuurde. Is dat het geval, dan geldt in beginsel dezelfde, uitgebreide huurbescherming als voor gewone winkelruimte voor detailhandel, horeca en afhaal- of besteldiensten, waar klanten rechtstreeks producten of diensten kunnen afnemen. Bijvoorbeeld: de verhuurder kan alleen opzeggen met een wettelijke opzeggingsgrond en die opzegging vereist instemming van de huurder of de rechter.

  Is de webshop vooral een showroom waar producten kunnen worden uitgeprobeerd die na bestelling worden thuisgestuurd, dan geldt die uitgebreide huurbescherming in beginsel niet. De huurder kan slechts een beroep doen op ontruimingsbescherming.

  Bij een combinatie van beide soorten gebruik, bepaalt het overheersende gebruik de mate van huurbescherming. Een pedicure die behandelingen uitvoerde in het gehuurde en daarnaast ook verzorgingsproducten die ze via haar webshop had verkocht, liet afhalen in de zaak, viel volgens de rechter bijvoorbeeld niet onder de uitgebreide huurbescherming die wel geldt voor gewone winkelruimte.

 • Mijn buren gaan verbouwen, wat kan ik daartegen doen?

  Als de bouwplannen van uw buren vergunningplichtig zijn, kunt u bij de gemeente bezwaar maken of een zienswijze indienen. Dat moet binnen de fatale termijn van zes weken na de bekendmaking van het (ontwerp-)besluit. Houd daarom de gemeentelijke bekendmakingen in de gaten. U vindt die op internet en in het huis-aan-huisblad.

  In het bezwaarschrift/de zienswijze geeft u aan dat u het niet eens bent met de bouwplannen en waarom. Slaagt het bezwaar/de zienswijze niet, dan kunt u in beroep bij de rechtbank en eventueel in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Sommige verbouwingen, met name aan de achterzijde van een pand, zijn niet vergunningplichtig. Bent u het met die plannen niet eens, ga dan in gesprek met uw buren en probeer er samen uit te komen.

 • Mag de koper van een verhuurde kantoorruimte de huurprijs verhogen?

  Nee. De huurprijs van een kantoorruimte kan slechts worden aangepast als de huurder en de verhuurder dat in de huurovereenkomst of in een nadere overeenkomst hebben afgesproken. Is in de huurovereenkomst niets bepaald over huurprijsaanpassing en stemt de huurder niet in met de huurverhoging, dan mag de verhuurder de huur niet verhogen.

 • Mag ik mijn beroep/bedrijf uitoefenen in het pand dat ik heb gevonden?

  Dat hangt af van het bestemmingsplan en eventueel de erfpachtvoorwaarden en huurovereenkomst. In het gemeentelijke bestemmingsplan is vastgelegd welk gebruik op een bepaald perceel is toegestaan, bijvoorbeeld: wonen, detailhandel, bedrijf, kantoor of maatschappelijk.

  Afwijking van het bestemmingsplan is soms mogelijk met een omgevingsvergunning. Zo kan uw bedrijf toch in het gevonden pand worden gerealiseerd.

  Laat dus een deskundige het bestemmingsplan beoordelen voordat u een pand koopt of huurt.