Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Kan een werknemer aansprakelijk zijn voor schulden van zijn werkgever?

Publicatiedatum 27 maart 2017
Werknemers kunnen aansprakelijk zijn voor de schulden van de onderneming, als zij zich teveel met het beleid van de vennootschap hebben bemoeid. Wanneer verkeren zij in de ‘gevarenzone’?

corporate governance

Bestuurders van een vennootschap kunnen in een faillissement hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden van de vennootschap. Daarvoor moet er sprake zijn van onbehoorlijk bestuur en het dient aannemelijk te zijn dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Werknemers die zich teveel met het beleid van de vennootschap bemoeien, kunnen als feitelijk beleidsbepaler worden aangemerkt. Ook zij kunnen dan aansprakelijk worden gesteld. Onder welke omstandigheden kan een werknemer worden gezien als feitelijk beleidsbepaler?

De werknemer als feitelijk beleidsbepaler

Het is niet eenvoudig vast te stellen wanneer een werknemer als feitelijk beleidsbepaler kan worden aangemerkt. De rechter zal bij de beoordeling onder andere letten op:

 • In hoeverre de werknemer zich gedraagt als bestuurder en hij zijn bevoegdheden te buiten gaat. Een financieel directeur (die geen statutair bestuurder was) hield zich niet alleen bezig met de financiële administratie, maar trad tevens op als extern contactpersoon van de vennootschap. Ook nam hij deel aan directievergaderingen, waar hij zich bezighield met typische bestuursaangelegenheden. De rechtbank achtte de directeur daarom aansprakelijk voor het faillissementstekort.
 • De verhouding tussen de werknemer en de bestuurder(s). Een leidinggevende van een callcenter gaf betaalinstructies en andere opdrachten aan de statutair bestuurder en ontving aanzienlijke bonussen, waarover in de arbeidsovereenkomst niets was vermeld. Omdat hij geen ondergeschikte rol innam ten opzichte van de statutair bestuurder, werd hij als feitelijk beleidsbepaler aangemerkt.
 • De wijze waarop de werknemer zich naar buiten toe presenteert. Een hoofd sales gedroeg zich naar buiten toe als bestuurder: hij beantwoordde correspondentie van de Belastingdienst aan de statutair bestuurder, contracteerde namens de vennootschap en nam het initiatief voor de naamswijziging van de vennootschap. Zeker het contact met de Belastingdienst was geen saleskwestie en de werknemer werd dan ook als feitelijk beleidsbepaler aangemerkt.
 • In hoeverre de werknemer is betrokken bij de bedrijfsvoering. Een bedrijfsleider kon volgens de rechter niet als feitelijke beleidsbepaler worden aangemerkt. Hij zou zich volgens de curator te actief bemoeid hebben met de boekhouding en personeelszaken. De rechter achtte dit echter niet (voldoende) bewezen. De werknemer had weliswaar de leiding over de gang van zaken binnen het bedrijf, maar de bestuurder hield controle over de gang van zaken en het was de bestuurder die uiteindelijk de belangrijke beslissingen nam.

Conclusie

Een werknemer die handelt binnen de aan hem toegekende bevoegdheden en die zich niet bezighoudt met bestuurstaken, zal niet eenvoudig aansprakelijk gesteld kunnen worden. Treedt de werknemer echter buiten de grenzen van zijn bevoegdheid, dan komt hij terecht in de ‘gevarenzone’.

Wat kunnen wij voor u doen?

Bent u of uw werknemer aansprakelijk gesteld? Wilt u weten wanneer dit kan en hoe u dit kunt voorkomen? Of wilt u uw vordering(en) op een failliete onderneming verhalen op haar bestuurders of werknemers? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

  28 juni 2021

  Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder