Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Vermogensfondsen: Bestuurlijke aansprakelijkheid

Publicatiedatum 9 mei 2017

Vermogensfondsen: Bestuurlijke aansprakelijkheid | Russell Advocaten AmsterdamBent u als bestuurder van een vermogensfonds aansprakelijk als een medebestuurder een greep in de kas doet? Moet u zelf betalen als het fonds zijn rekeningen niet voldoet? Hoe kunt u uw aansprakelijkheid beperken? In zijn bijdrage aan de bundel Vermogensfondsen (Bussum: Providence Capital, 2017) geeft mr. drs. Reinier W.L. Russell antwoord op deze en andere vragen rond bestuurdersaansprakelijkheid.

Stel, u bent bestuurder van een fonds. Eén van uw medebestuurders verduistert – zonder dat u het merkt – tonnen euro’s uit de kas. De verduistering wordt ontdekt. De frauderende bestuurder is dan reeds gevlogen en met zijn hele hebben en houden geëmigreerd naar een tropisch eiland. Kan het fonds u verantwoordelijk en aansprakelijk houden voor het ontstane tekort?

Een ander voorbeeld. Stel, u bent bestuurder van een fonds dat een opera laat uitvoeren. Het fonds geeft opdracht aan een ontwerper om medewerking te verlenen aan decor- en kostuumontwerp. Nadat u van verschillende bedrijven financiële middelen ontvangt, geeft u opdracht alle crediteuren van het fonds te betalen, behalve de ontwerper. Het fonds failleert kort daarna. Kan de ontwerper u verantwoordelijk en aansprakelijk houden voor de niet betaalde facturen?

Verantwoordelijkheden van het bestuur

Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van het fonds, vertegenwoordigt het fonds en dient het belang van het fonds in al haar functies.

Iedere rechtspersoon (waaronder BV’s, NV’s en stichtingen) heeft een eigen vermogen. Het uitgangspunt is dat het fondsvermogen van de rechtspersoon de primaire verhaalsgrond vormt voor boze crediteuren. Maar pas op! De bestuurder kan in uitzonderlijke situaties ook in persoon, dus met zijn privévermogen, aansprakelijk zijn. Dat geldt overigens zowel voor bestuurders die verwijtbaar hebben gehandeld, als voor bestuurders die meenden hun taak zorgvuldig te hebben vervuld.

De twee in de inleiding genoemde voorbeelden zijn ontleend aan gevallen uit de rechtspraak. In beide gevallen oordeelde de rechter dat de bestuursleden privé aansprakelijk waren. Over maatschappelijke bestuursfuncties moet dus niet te licht worden gedacht. Dat het (veelal) vrijwilligerswerk is, is voor de rechter geen excuus voor ernstige fouten. Bestuurders van fondsen zullen zich als een behoorlijk bestuurder moeten gedragen, dus handelen zoals een redelijk denkend bestuurder, onder dezelfde omstandigheden, zou doen. Doen zij dat niet, dan kunnen zij persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schade die als gevolg van hun handelen of nalaten ontstaan is.

Het Nederlandse recht kent verschillende gronden waarop bestuurders van fondsen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade ontstaan tijdens de taakvervulling. Onderscheid wordt gemaakt tussen interne aansprakelijkheid (de aansprakelijkheid van de bestuurder jegens het fonds) en externe aansprakelijkheid (de aansprakelijkheid van een bestuurder jegens crediteuren van het fonds).

Interne aansprakelijkheid

De interne aansprakelijkheid betreft de verantwoording die het bestuur schuldig is aan het fonds. Het gaat hier veelal om bestuurders die, nadat zij hun taken hebben neergelegd of zijn ontslagen, aansprakelijk worden gesteld (door het opvolgende bestuur) voor schade die het fonds stelt te hebben geleden door wanbeleid van de betreffende bestuurder(s).

Iedere bestuurder dient zich in te zetten voor een behoorlijke uitoefening van zijn taak. Doet hij dat niet, dan loopt hij het risico verantwoordelijk te worden gehouden voor (bijvoorbeeld) fraude of onachtzaamheid, zelfs van medebestuursleden. Voor aansprakelijkheid op grond van de wet wordt vereist dat aan de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Of daarvan sprake is, wordt door de rechter beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval.

Indien wordt geoordeeld dat de schade is ontstaan door onbehoorlijk bestuur van één van de bestuursleden, dan bepaalt de wet dat het bestuur – als collectief – hoofdelijk aansprakelijk is. Iedere bestuurder kan dan individueel worden aangesproken voor de volledige schade. Bestuurders dienen dus van een zekere mate van toezicht op elkaars functioneren uit te oefenen.

Een individuele bestuurder kan zich slechts uit deze hoofdelijkheid onttrekken, indien hij kan aantonen dat de tekortkoming een aangelegenheid betreft die niet tot zijn werkkring behoort, de tekortkoming niet aan hem te wijten is en hij bovendien niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.

Externe aansprakelijkheid

Bestuurders kunnen ook aansprakelijk zijn ten opzichte van crediteuren van het fonds voor handelingen die zij in het kader van hun bestuurstaak hebben verricht. Het Nederlandse recht biedt verschillende grondslagen voor deze crediteuren om bestuurders aansprakelijk te houden. De drie belangrijkste grondslagen zullen hieronder kort worden besproken.

Onrechtmatige daad

Allereerst kan het handelen van de bestuurder zodanig onrechtmatig zijn, dat moet worden geoordeeld dat de bestuurder in zijn privévermogen aansprakelijk is voor de verplichtingen van het fonds. In de rechtspraak doen zich hoofdzakelijk de volgende twee situaties voor.

 • Een bestuurder handelt onrechtmatig indien hij, namens het fonds, een verplichting is aangegaan terwijl deze bestuurder wist, of behoorde te begrijpen, dat het fonds deze verplichting niet zou kunnen nakomen en daarvoor geen verhaal zou bieden. Met andere woorden: de bestuurder bevindt zich op een zinkend schip, maar geeft desondanks opdracht (aan de niets vermoedende aannemer) nieuwe masten te plaatsen.
 • Het handelen kan daarnaast onrechtmatig zijn indien de bestuurder heeft toegelaten of bewerkstelligd dat het fonds een door haar aangegane verplichting niet nakomt en daardoor aan de crediteur schade berokkend. In andere woorden, het schip vaart, de nieuwe masten zijn tijdig en zonder gebreken door de aannemer geplaatst, maar de bestuurder weigert (zonder goede redenen) te betalen.

Faillissement

Ten tweede kan het bestuur (indien het fonds failliet gaat) hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het tekort in de faillissementsboedel, indien de curator kan aantonen dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. De Hoge Raad heeft beslist dat van kennelijk onbehoorlijk bestuur slechts kan worden gesproken als geen redelijk denkend bestuurder op deze wijze zou hebben gehandeld. Heeft het bestuur geen administratie bijgehouden, of de jaarrekening in de jaren voorafgaande aan het faillissement niet (tijdig) gepubliceerd, dan kan de curator niet controleren of het bestuur zijn taak behoorlijk heeft uitgevoerd. De wet bepaalt dat het bestuur dan onbehoorlijk heeft bestuurd. Als tweede vereiste geldt dat de curator aannemelijk moet maken dat deze onbehoorlijke taakvervulling in de periode tot maximaal 3 jaren voorafgaand aan het faillisement een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

Premies en belastingen

Ten derde kan het bestuur hoofdelijk aansprakelijk zijn, indien het bestuur geen (tijdige) melding maakt van het feit dat eerdaags verschuldigde premies of belastingen niet zullen worden betaald. Het gaat om sociale verzekeringspremies, bijdragen ter zake van de verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen en diverse rijksbelastingen.

Bescherming tegen aansprakelijkheid

Bestuurders lijken zich in toenemende mate zorgen te maken over de aansprakelijkheidsrisico’s die zij lopen bij de vervulling van hun taken. Deze zorgen zijn terecht, omdat het in de praktijk steeds gebruikelijker wordt om bestuurders in hun privévermogen aansprakelijk te stellen en de financiële belangen steeds groter worden. Zelfs als de bestuurder niets te verwijten valt, zal hij zich moeten verweren met alle (juridische) kosten van dien. Welke maatregelen kan de bestuurder treffen om zich tegen deze persoonlijke aansprakelijkheid te wapenen?

Goed bestuur

Het voorkomen van aansprakelijkheid begint bij de uitoefening van de bestuurstaken. Wat goed bestuur is, daar lopen de meningen over uiteen. In zijn algemeenheid kunnen de volgende aspecten (die ontleend zijn aan zowel de wet, de rechtspraak, als de praktijk) wellicht enige houvast bieden, een goed bestuur:

 • handelt – autonoom – op grond van de statutaire doelomschrijving van het fonds,
 • onderhoudt een ordentelijke administratie van de vermogenstoestand en de werkzaamheden van het fonds en publiceert tijdig de jaarstukken,
 • ontwikkelt structureel beleid: bijvoorbeeld ten aanzien van de samenstelling van het bestuur, de (eventuele) honorering, het vermogensbeheer, de activiteiten en de uitgaven,
 • stelt een (schriftelijke) taakverdeling op waarin de werkzaamheden binnen een bestuur redelijk worden verdeeld,
 • In een goed bestuur houden bestuursleden intern toezicht op elkaars werkzaamheden en treft maatregelen ter afwending van gemaakte (individuele) fouten,
 • gaat geen verplichtingen aan, terwijl het weet dat het fonds deze verplichtingen niet zal kunnen nakomen,
 • evalueert op regelmatige basis.

Verzekering

In de situatie dat er geen behoorlijk bestuur wordt uitgeoefend, kan een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (ook wel Directors & Officers Liability Insurance of kortweg “D&O”) een belangrijk deel van de aansprakelijkheid (zowel intern als extern) dekken. Schade die opzettelijk (doelbewust) is veroorzaakt valt nooit onder de dekking.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan worden gesloten door zowel de bestuurder zelf als de instelling waarvoor hij actief is. Voor fondsen is het nuttig om een dergelijke verzekering af te sluiten aangezien zij zo zeker zijn dat er verhaal is bij onverhoopte bestuurdersfouten. Daarnaast is het – zeker bij vrijwilligers – ook een uiting van respect voor de inzet van de bestuurders, hetgeen de kwaliteit van het bestuur alleen maar ten goede komt. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt ook de aansprakelijkheid van (eventuele) raden van toezicht. Naast de schade dienen ook de kosten van (juridisch) verweer onder de verzekering te vallen.

Tot slot

De verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van het bestuur krijgen steeds meer aandacht. Advocaten en curatoren, maar ook de media en de publieke opinie richten zich daar in toenemende mate op. Het is daarom zaak voor u, als bestuurder van een fonds, zorgvuldig om te gaan met uw bestuurstaak en de daarbij behorende verplichtingen en verantwoordelijkheden. Uw organisatie en het bestuur dienen voldoende toegerust te zijn voor hun taken. Laat u daarom te allen tijde goed informeren en, zo nodig, extern adviseren.

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  ESG-rapportage verplicht voor beursgenoteerde bedrijven

  Ruim een kwart van de bedrijven is nog niet klaar voor de ESG-rapportage, de duurzaamheidsverslaggeving die vanaf 2025 verplicht is. Aan welke regels moeten ondernemingen gaan voldoen? En welke eisen gelden nu al?

  Lees meer

  1 januari 2024: Volledig digitaal oprichten bedrijf wordt mogelijk

  Het wordt nog makkelijker om in Nederland een bedrijf te starten. Vanaf 1 januari 2024 kan het oprichten van een bv geheel online. Wat verandert er?

  Lees meer

  Wat betekent de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voor schuldeisers?

  De WHOA maakt het makkelijker voor een bedrijf dat failliet dreigt te gaan om een faillissement te voorkomen. Dat kan door een bindend akkoord met alle schuldeisers, ook als zij niet allemaal met het akkoord instemmen. Welke rechten hebben schuldeisers in de WHOA-procedure?

  Lees meer

  Nieuwe Europese Verordening Productveiligheid

  Op 12 juni 2023 is de nieuwe Verordening Productveiligheid in werking getreden. Per 13 december 2024 moeten producten aan deze verordening voldoen. Welke gevolgen heeft de nieuwe productveiligheidsverordening? En welke ondernemers moeten nu al maatregelen gaan nemen?

  Lees meer

  Statutair bestuurder of titulair bestuurder?

  Functiebenamingen als algemeen directeur, CEO, bestuurder en gevolmachtigde directeur komen veel voor. Juridisch gezien zijn er maar twee functies te onderscheiden. Wat zijn de verschillen en wie mag wat? En wat zijn de gevolgen bij ontslag van een bestuurder?

  Lees meer

  Fraud prevention in the company

  Fraud causes billions in damages each year. Companies face, for example, fraudulent contracting parties, directors and employees. The management and supervisory board might play the most important role in a company when it comes to fraud prevention. In this newsletter we will give them some legal tools to prevent fraud.

  Lees meer