Jan Dop

partner

Jan is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

jan.dop@russell.nl
+31 20 301 55 55

Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Rechtspraak statutair bestuurder tweede helft 2023

Publicatiedatum 29 januari 2024

Geschillen tussen statutair bestuurders en hun werkgever komen geregeld voor de rechter. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal relevante uitspraken over de rechtspositie van de statutair bestuurder in de periode juli-december 2023.

statutair directeur - social media

Bad/early leaverregeling

De nieuwe directeur-aandeelhouder van een BV kondigt binnen anderhalf jaar na zijn benoeming aan te stoppen met werken voor de BV en ook het bedrijf niet zoals tevoren afgesproken over te zullen nemen. De BV vordert dat de bestuurder zijn aandelen voor 50% van de marktwaarde aanbiedt, omdat vanwege de opzegging de bad/early leaverregeling van toepassing is. De bestuurder ontkent echter opgezegd te hebben, maar alleen wegens ziekte te willen stoppen met werken. De voorzieningenrechter maakt hier korte metten mee. De bestuurder heeft zich pas na zijn opzegging ziek gemeld en uit de correspondentie blijkt dat duidelijk dat ziekte niet de reden was voor de opzegging. De bestuurder moet zijn aandelen aan de BV aanbieden. (ECLI:NL:RBNHO:2023:12306)

H-grond

De bestuurder vordert een billijke vergoeding van de BV omdat er geen redelijke arbeidsrechtelijke grond zou zijn voor zijn ontslag. Volgens de BV is er echter sprake van verschil van inzicht over het te voeren beleid, een reden die valt onder de h-grond. De bestuurder ontkent dat hij invloed had op het beleid. Het blijkt echter dat hij op zijn afdeling weinig aandacht had voor scholing van het personeel en een sociaal veilige werkomgeving, punten waar de BV veel waarde aan hecht. Hij zette vooral in op verhoging van de productie. Dit is volgens de rechter een beleidskeuze en daarom is een redelijke grond aanwezig, zodat de bestuurder geen recht heeft op een billijke vergoeding. (ECLI:NL:RBMNE:2023:6219)

Herplaatsing

Een bestuurder wordt door de aandeelhoudersvergadering ontslagen omdat zijn functie wegens reorganisatie komt te vervallen. Het blijkt echter dat de verkokering die de reorganisatie zou moeten oplossen bij de andere bestuursfuncties gewoon blijft bestaan. Bovendien zou de reorganisatie vooral de sales moeten verbeteren, de afdeling waarvoor de bestuurder verantwoordelijk was. Hij is echter pas op het laatst betrokken bij de reorganisatie, toen geen werkelijke invloed meer mogelijk was. Ook is geen poging gedaan tot herplaatsing, bijvoorbeeld met hulp van scholing. De reorganisatie lijkt daarom niet de werkelijke reden voor het ontslag te zijn. De bestuurder heeft dus recht op de gevorderde billijke vergoeding. (ECLI:NL:RBAMS:2023:7710)

Vennootschapsrechtelijk en arbeidsrechtelijk ontslag

Het vennootschapsrechtelijk ontslag van een bestuurder betekent tegelijk dat de managementovereenkomst met de bestuurder per direct eindigt. Hoewel er discussie is of een managementovereenkomst een opdrachtovereenkomst of een arbeidsovereenkomst is, oordeelt de rechter in deze zaak dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. De bestuurder heeft geen andere werkgevers. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat hierbij de reden voor het vennootschapsrechtelijk ontslag een rol heeft gespeeld. De bestuurder werd namelijk ontslagen omdat er geen overeenstemming kon worden bereikt over het omzetten van de managementovereenkomst in een arbeidsovereenkomst. (ECLI:NL:RBAMS:2023:7240)

De Nederlandse bestuurder van een Kazachstaanse vennootschap wordt zowel vennootschapsrechtelijk als arbeidsrechtelijk ontslagen. Hij vecht het ontslag aan in een procedure tegen de Nederlandse holding die hoofdaandeelhouder van de vennootschap is. De rechter wil graag weten welk arbeidsrecht van toepassing is en of het Kazachstaans arbeidsrecht, dat van toepassing is verklaard in de arbeidsovereenkomst van de bestuurder, ook de koppeling kent tussen het vennootschapsrechtelijk en het arbeidsrechtelijk ontslag. Partijen krijgen de gelegenheid om zich uit te laten over de aanstelling van een deskundige die deze vragen zal moeten beantwoorden. (ECLI:NL:RBROT:2023:7814)

De arbeidsovereenkomst van een statutair bestuurder eindigt volgens de BV van rechtswege. Dit blijkt niet juist, waardoor de bestuurder recht heeft op achterstallig loon en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging. In het – geantedateerde – aandeelhoudersbesluit om de bestuurder te ontslaan wordt het eindigen van rechtswege als enige grond voor het ontslag genoemd. Omdat dit niet juist is, ontbreekt een geldige ontslaggrond en heeft de bestuurder dus ook nog recht op een billijke vergoeding. (ECLI:NL:RBZWB:2023:6072)

Ontslag en ziekte

De bestuurder van een stichting is ziek ten tijde van het ontslagbesluit, zodat een opzegverbod geldt. Daarom besluit de stichting dat de arbeidsovereenkomst pas zal worden opgezegd nadat de bestuurder zich beter heeft gemeld. Bij de opzegging na de hersteldmelding vergeet de stichting echter de opzegtermijn in acht te nemen, waardoor de bestuurder recht heeft op de gefixeerde schadevergoeding. Op deze vergoeding is de WNT niet van toepassing. Daarom moet de werkgever nog een bedrag betalen bovenop de EUR 75.000 die reeds betaald is. Ook moet de werkgever de contractueel overeengekomen schadevergoeding nog voldoen. Deze wordt gemaximeerd op EUR 75.000, omdat deze wel valt onder de WNT. (ECLI:NL:GHSHE:2023:2603)

Het arbeidsrechtelijk ontslag van de bestuurster van een stichting houdt geen stand, aangezien zij ziek was ten tijde van het nemen van het ontslagbesluit en vluchten in ziekte niet is bewezen. De stichting moet het loon doorbetalen. Omdat er een procedure voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst loopt en het waarschijnlijk is dat het ontbindingsverzoek wordt toegewezen, wordt de loondoorbetalingsplicht in tijd beperkt tot een jaar na de datum waarop de stichting is gestopt met het betalen van loon. (ECLI:NL:GHAMS:2023:1911)

Een statutair bestuurder die na twee jaar ziekte is ontslagen vordert bijna 300.000 euro extra transitievergoeding, omdat niet alle bonussen en toeslagen zijn meegerekend. Ook is volgens hem wegens zijn ziektejaren een andere referentieperiode van toepassing dan de werkgever heeft gekozen. De rechter oordeelt dat de referentieperiode correct is gekozen en dat enkele bonussen en toeslagen niet onder het loon voor de berekening van de transitievergoeding vallen. De bestuurder heeft uiteindelijk recht op ruim 10.000 euro extra vergoeding. (ECLI:NL:RBAMS:2023:4526)

Ontslag overig

Een stichting verliest haar subsidie. De bestuurder van deze stichting wil daarop de werkzaamheden onderbrengen in een coöperatie waarvan hij zelf bestuurder is. Het bestuur besluit de stichting te ontbinden en de bestuurder aan te stellen als vereffenaar. De Raad van Toezicht stelt dat sprake is van een tegenstrijdig belang, ontslaat de bestuurder en stelt een andere vereffenaar aan. In kort geding vordert de bestuurder vernietiging van het ontslag en wedertewerkstelling. Het laatste wordt toegewezen, omdat het ontslagbesluit vernietigbaar is, aangezien de bestuurder niet gehoord is over het ontslag. Vernietiging van een ontslagbesluit is echter in kort geding niet mogelijk. (RBDHA:2023:12825)

Een statutair bestuurder is na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst vrijwillig afgetreden. Hij vordert vernietiging van de vaststellingsovereenkomst en dus doorbetaling van het loon. De vso zou onder invloed van dwang zijn gesloten doordat de BV dreigde aangifte tegen hem te doen wegens verduistering. Bovendien heeft de BV de belofte dat hij niet vervolgd zou worden niet gehouden. Hij is inmiddels veroordeeld wegens verduistering van bijna drie ton van de BV. Het hof acht niet bewezen dat de vso onder dwang tot stand is gekomen. Volgt afwijzing van alle vorderingen. (ECLI:NL:GHSHE:2023:3524)

Een statutair bestuurder is op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst werkzaam. Omdat hij met vervroegd pensioen wil, wordt de arbeidsovereenkomst niet verlengd. Op het laatste moment deelt hij mede dat hij toch als werknemer in dienst van de vennootschap wil blijven. De rechter oordeelt dat de statutair bestuurder zelf ontslag heeft genomen en dat ook in dat geval geldt dat met het vennootschapsrechtelijk ontslag tevens de arbeidsovereenkomst eindigt. (ECLI:NL:RBNHO:2023:7140)

Een vennootschap ontslaat een bestuurder onder andere omdat deze solistisch zou optreden, met name vrouwelijke medewerkers zou intimideren en onprofessioneel zou handelen. De rechter oordeelt dat de bestuurder niet op zijn gedrag is aangesproken en dus geen kans heeft gekregen om dit aan te passen. Er is daarom geen sprake van disfunctioneren of een duurzame verstoring van de arbeidsverhouding. Omdat een redelijke grond voor het ontslag ontbreekt, is dit ernstig verwijtbaar. De bestuurder heeft recht op een billijke vergoeding van EUR 300.000, gebaseerd op de verwachte duur van het dienstverband en de hoogte van de contractuele beëindigingsvergoeding die de bestuurder door het ontslag niet heeft gekregen. Ook kan de werkgever geen rechten meer ontlenen aan het non-concurrentiebeding. (ECLI:NL:RBAMS:2023:5565)

Een BV ontslaat binnen vier maanden na zijn benoeming een statutair bestuurder. De bestuurder verzoekt een billijke vergoeding en krijgt deze ook toegewezen. De BV heeft namelijk niet duidelijk gemaakt welk concrete veranderingen zij van de bestuurder verwachtte en hem dus ook niet de kans gegeven om zijn functioneren te verbeteren. (ECLI:NL:RBOVE:2023:3324)

Gevolgen WBTR voor bevoegdheid rechter

De statutair bestuurder van een stichting vecht zijn ontslag op staande voet door de Raad van Toezicht aan bij de kantonrechter. De stichting stelt dat de kantonrechter niet bevoegd is om over het ontslag te oordelen. Met de invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen is alleen de kamer voor handelszaken van de rechtbank bevoegd om over het vennootschapsrechtelijk ontslag van een bestuurder te oordelen. De kantonrechter volgt dit standpunt en verwijst de zaak naar de handelskamer. (ECLI:NL:RBOBR:2023:4876)

Schorsing statutair bestuurder

De Raad van Toezicht van een stichting heeft een conflict met de bestuurder over diens salaris en de wijze waarop toezicht wordt gehouden. Vervolgens schorst de RvT de bestuurder en ontslaat hem, ondanks een negatief advies van de medezeggenschapsraad. Reden hiervoor is dat het conflict tussen de RvT en de directeur ernstige schade zou toebrengen aan de stichting. De bestuurder vordert in kort geding schorsing van de schorsing en toelating tot zijn werkzaamheden. De voorzieningenrechter oordeelt dat de organisatie ondanks het conflict tussen de bestuurder en de RvT nog goed functioneert en dat dus de opgegeven grond voor het ontslag geen stand houdt. Het ontslagbesluit wordt geschorst en de stichting moet de directeur weer tot zijn werkzaamheden toelaten. (ECLI:NL:RBOVE:2023:2522)

Schade verhalen op ex-bestuurder

Een vennootschap vordert schadevergoeding van ontslagen bestuurder, die voor privédoeleinden geld aan de vennootschap heeft onttrokken. De bestuurder verweert zich met een beroep op finale kwijting bij de overdracht van aandelen vanuit de BV van de bestuurder en de verleende decharge bij de jaarrekeningen. De rechter oordeelt dat de privéschuld van de bestuurder hier niet onder valt. Daarnaast heeft de vennootschap nog recht op schadevergoeding van ruim een ton op grond van onbehoorlijk bestuur door de bestuurder. (ECLI:NL:RBNHO:2023:10924)

Advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog of wilt u als statutair bestuurder advies of juridische ondersteuning in een geschil met uw werkgever? Of bent u werkgever van een statutair bestuurder en wilt u weten wat uw opties zijn bij een conflict met de bestuurder? Wij staan u graag bij. Neem contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Enquêterecht: wanneer wordt een enquêteverzoek toegewezen?

  Voordat de Ondernemingskamer een enquêteverzoek kan toewijzen, moet sprake zijn van gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid of een juiste gang van zaken binnen een onderneming. Wanneer is dit het geval?

  Lees meer

  Charity law

  In an article in the April 2024 issue of Lady Justice, the magazine of the Women Lawyers Section of Primerus, Lisanne Meijerhof shares her passion and expertise in charity law. Why has she chosen to focus on the law of foundations and other philanthropic organizations? What legal issues should charities be aware of?

  Lees meer

  1 januari 2025: Belastingdienst gaat wet DBA handhaven

  Per 1 januari 2025 gaat de Belastingdienst de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) handhaven. Wat zijn de gevolgen hiervan voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  Lees meer

  Dutch employment law: 6 clauses that should be included in an employment contract

  Our longstanding partner Diplomatic Magazine has interviewed our employment law and diplomatic missions expert Jan Dop on the relevance of Dutch employment law for Embassies and Consulates in the Netherlands.

  Lees meer

  Wettelijk minimumuurloon

  De hoogte van het wettelijk minimumuurloon verandert ieder half jaar. Wat zijn de nieuwe bedragen per 1 juli 2024?

  Lees meer

  De rentmeestervennootschap: een nieuwe rechtsvorm waar aandeelhouders geen zeggenschap uitoefenen?

  De Tweede Kamer heeft de regering verzocht een nieuwe rechtsvorm uit te werken: de rentmeestervennootschap. Deze rechtsvorm moet maatschappelijk ondernemen stimuleren door de zeggenschap over de onderneming te verleggen van de aandeelhouders naar zogenaamde rentmeesters. Wat kenmerkt een rentmeestervennootschap?

  Lees meer