Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Wanneer mag ik een werknemer niet ontslaan?

Publicatiedatum: 18 december 2019

Welke opzegverboden zijn er?  English version

Voor het ontslag van een werknemer is altijd een wettelijke reden nodig. Maar soms mag zelfs als die er is, de werknemer toch niet ontslagen worden. De belangrijkste opzegverboden zijn tijdens ziekte, zwangerschap en het lidmaatschap van de ondernemingsraad. Daarnaast zijn er een aantal personeelsleden die in principe niet ontslagen mogen worden. Tot slot zijn er een aantal redenen op grond waarvan werknemers niet mogen worden ontslagen.
 

Geen ontslag tijdens ziekte

Het is niet toegestaan een werknemer tijdens de eerste twee jaar van ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid te ontslaan. Dit verbod geldt niet als de werknemer ondanks aanmaningen weigert te voldoen aan zijn re-integratieverplichtingen. Ook geldt dit verbod niet als de reden voor ontslag is het vervallen van de functie van de werknemer.

Een werknemer kan een ontslag niet blokkeren door zich ziek te melden. Alleen als de ziekmelding is gedaan voordat de ontslagvergunning is aangevraagd bij het UWV of het ontbindingsverzoek is ingediend bij de kantonrechter geldt het opzegverbod.

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid mag de werknemer worden ontslagen. Deze twee jaar hoeven geen aaneengesloten periode te zijn. De onderbreking mag echter niet langer zijn dan vier weken. Zwangerschaps- en bevallingsverlof tellen niet mee voor het bepalen van de duur van de arbeidsongeschiktheid.
 

Geen ontslag tijdens zwangerschap en bevallingsverlof

Tijdens zwangerschap en bevallingsverlof mag de werkneemster niet worden ontslagen. Wanneer de werkneemster zwangerschapsverlof of bevallingsverlof heeft, geldt het opzegverbod zelfs als het bedrijf wordt gesloten of de functie komt te vervallen.
 

Geen ontslag tijdens lidmaatschap van de ondernemingsraad

Leden van de ondernemingsraad, commissies daarvan, of van een andere vorm van personeelsvertegenwoordiging mogen niet worden ontslagen. Dit geldt ook voor werknemers die kandidaat staan voor de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging of die minder dan twee jaar voordien lid daarvan waren. Onder dit verbod vallen ook de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad en leden van een commissie ter voorbereiding van een ondernemingsraad.
 

Welke werknemers mogen niet worden ontslagen?

Er geldt een ontslagverbod voor de volgende werknemers:

 1. preventiemedewerker,
 2. bedrijfsarts en
 3. privacyfunctionaris.

De wetgever vindt het belangrijk dat zij hun werkzaamheden onafhankelijk en zonder gevaar voor ontslag kunnen doen.
 

Wanneer geldt het opzegverbod niet?

De opzegverboden tijdens en voor de drie genoemde functies zijn niet van toepassing als:

 1. de werknemer instemt met de opzegging. Hierbij geldt voor de werknemer de wettelijke bedenktijd van 14 dagen;
 2. de werknemer nog in de proeftijd zit;
 3. er reden is voor ontslag op staande voet;
 4. het bedrijf beëindigd wordt of de functie om bedrijfseconomische redenen komt te vervallen. In dat geval blijft het opzegverbod tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof wel van kracht;
 5. de werknemer met pensioen gaat.
   

Om welke redenen mag een werknemer niet worden ontslagen?

Tot slot zijn er een aantal ontslagredenen die niet zijn toegestaan:

 1. lidmaatschap van een vakbond,
 2. lidmaatschap van een politiek orgaan (Eerste Kamer, gemeenteraad, wethouder, Provinciale en Gedeputeerde Staten) of waterschap,
 3. het willen opnemen van ouderschapsverlof,
 4. overgang van onderneming, en
 5. weigering op zondag te werken.

Deze redenen kan de werkgever dan ook niet aanvoeren als onderbouwing voor een wel toegestane ontslaggrond. Te denken valt bijvoorbeeld aan de werknemer die weigert om te werken op het tijdstip dat hij een gemeenteraadsvergadering heeft.

Hiernaast is het ook verboden om een werknemer te ontslaan op gronden die in strijd zijn met een discriminatieverbod:

 1. onderscheid tussen mannen en vrouwen,
 2. leeftijdsdiscriminatie,
 3. chronische ziekte of handicap,
 4. contract voor bepaalde of onbepaalde tijd,
 5. arbeidsduur
 6. en het algemene verbod om onderscheid te maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.

De discriminatieverboden gelden ook voor opzegging tijdens de proeftijd.
 

Meer informatie

Heeft u advies nodig over het ontslag van een werknemer of wilt u juist een arbeidsovereenkomst aangaan. Wij zijn u graag van dienst. Neem contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.