Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Esmée Bootsman

advocaat

Esmée geeft advies over ondernemingsrecht, contracten en corporate litigation.

esmee.bootsman@russell.nl
+31 20 301 55 55

Wat betekent de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voor schuldeisers?

Publicatiedatum 27 september 2023

De WHOA maakt het makkelijker voor een bedrijf dat failliet dreigt te gaan om een faillissement te voorkomen. Dat kan door een bindend akkoord met alle schuldeisers, ook als zij niet allemaal met het akkoord instemmen. Welke rechten hebben schuldeisers in de WHOA-procedure?

whoa

De WHOA maakt het voor bedrijven gemakkelijker om een herstructurering te bewerkstelligen als zij failliet dreigen te gaan.

Wat is het doel van de WHOA?

Het doel van de WHOA is om het vermogen van levensvatbare ondernemingen in zwaar weer te herstellen en faillissement te voorkomen. Het gaat om de continuïteit van de onderneming en het behoud van haar waarde. Een bedrijf kan zijn schuldeisers en aandeelhouders – of een deel van hen – een akkoord aanbieden onder de WHOA dat voorziet in een wijziging van hun rechten. In de praktijk zal dit meestal betekenen dat de onderneming nog slechts een deel van de schulden zal betalen.

Het akkoord is na homologatie door de rechter bindend voor alle schuldeisers en/of aandeelhouders waarvan de rechten worden gewijzigd onder het akkoord. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan het akkoord worden opgelegd aan schuldeisers die niet hebben ingestemd. Vandaar ook de term ‘dwangakkoord’.

Welke stappen kent het WHOA-traject?

Een WHOA-traject kent zeven stappen, deze zullen hier kort worden toegelicht.

1.    De start

Om een procedure te starten, kan het noodlijdende bedrijf een startverklaring deponeren bij de rechtbank. Deze verklaring geeft toegang tot voorzieningen die de onderneming kunnen helpen om een akkoord te bereiken, zoals een afkoelingsperiode. Deze verklaring is echter niet verplicht. De rechtbank kan ook pas later in het traject worden betrokken.

2.    Het voorbereiden van het akkoord

Deze stap houdt in dat de financiële positie van het bedrijf in kaart wordt gebracht. Het bedrijf kan vervolgens met zijn aandeelhouders en schuldeisers overleggen en onderzoeken of een akkoord haalbaar is.

3.    Het conceptakkoord

Na het overleg dient een conceptakkoord te worden opgesteld. Daarin komt te staan welke afspraken er zijn gemaakt met de aandeelhouders en schuldeisers van het bedrijf. Daarnaast worden de schuldeisers en aandeelhouders in klassen van vergelijkbare schuldeisers ingedeeld. De onderneming is niet verplicht om al haar schuldeisers een akkoord te bieden, ook slechts een deel hiervan kan worden betrokken. Het concept akkoord moet minimaal 8 dagen voor de stemming worden verstrekt aan de schuldeisers en aandeelhouders.

4.    Stemming

Schuldeisers en aandeelhouders stemmen per klasse. Dit kan zowel een elektronisch of schriftelijke vergadering/stemming zijn. Een klasse wordt geacht vóór te stemmen als ten minste de vertegenwoordigers van 2/3e van het totale bedrag aan vorderingen in die klasse voor stemmen.

5.    Indienen homologatieverzoek

Als ten minste één klasse voor stemt, is homologatie van het akkoord door de rechter mogelijk. De rechtbank bepaalt vervolgens de datum waarop het homologatieverzoek wordt behandeld. De schuldeisers en aandeelhouders moeten hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld door de onderneming.

6.    Bezwaar

Tot de dag van de zitting kunnen schuldeisers bezwaar aantekenen. De rechter behandelt de bezwaren en beoordeelt of de homologatie kan worden toegewezen.

7.    Uitvoering van het akkoord

Indien de rechter het akkoord homologeert moet hieraan uitvoering worden gegeven door de schuldeisers.

Wanneer wordt een WHOA-akkoord gehomologeerd?

In het WHOA-traject heeft de noodlijdende onderneming veel vrijheid. Deze kiest zelf welke schuldenaren in het traject worden betrokken en kan zelf de stemprocedure inrichten. Tegen het gehomologeerde akkoord staat in beginsel geen beroep open, zodat langdurige juridische procedures worden voorkomen en de onderneming het traject efficiënt en snel kan doorlopen. De rechter heeft slechts een beperkte rol in de WHOA-procedure.

Een akkoord komt slechts in aanmerking voor homologatie door de rechter als aan de voorschriften is voldaan. Een van de voorwaarden is dat de schuldeisers en/of aandeelhouders de gelegenheid hebben gekregen om zich via de stemming uit te spreken over het akkoord. Daarnaast geldt dat een dwangakkoord alleen wordt uitgesproken indien dit gerechtvaardigd is in de gegeven omstandigheden.

Er gelden daarom een aantal afwijzingsgronden die slechts kunnen worden ingeroepen door de schuldeisers die tegen het akkoord hebben gestemd. De afwijzingsgronden borgen dat het akkoord redelijk is. De rechter kan het verzoek bijvoorbeeld afwijzen als blijkt dat de verzoekende schuldeiser onder het akkoord slechter af is dan bij vereffening van de boedel in faillissement. Daarnaast dienen MKB-ondernemers ten minste 20% van hun vorderingen te ontvangen.

Advocaat incasso

Bent u als schuldeiser betrokken in een WHOA-traject of dreigt u daarin betrokken te raken? Worden uw vorderingen niet betaald? Neem dan contact op met een van onze advocaten:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  ESG-rapportage verplicht voor beursgenoteerde bedrijven

  Ruim een kwart van de bedrijven is nog niet klaar voor de ESG-rapportage, de duurzaamheidsverslaggeving die vanaf 2025 verplicht is. Aan welke regels moeten ondernemingen gaan voldoen? En welke eisen gelden nu al?

  Lees meer

  1 januari 2024: Volledig digitaal oprichten bedrijf wordt mogelijk

  Het wordt nog makkelijker om in Nederland een bedrijf te starten. Vanaf 1 januari 2024 kan het oprichten van een bv geheel online. Wat verandert er?

  Lees meer

  Nieuwe Europese Verordening Productveiligheid

  Op 12 juni 2023 is de nieuwe Verordening Productveiligheid in werking getreden. Per 13 december 2024 moeten producten aan deze verordening voldoen. Welke gevolgen heeft de nieuwe productveiligheidsverordening? En welke ondernemers moeten nu al maatregelen gaan nemen?

  Lees meer

  Vastgoed: 3 verschillen tussen renovatie en onderhoud bij huur

  Gebouwen kunnen tijdloos zijn, maar eens in de zoveel tijd zullen er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om verval te voorkomen. Huurder en verhuurder hebben verschillende rechten en plichten al naar gelang de werkzaamheden zijn aan te merken als renovatie of (dringend) onderhoud.

  Lees meer

  Statutair bestuurder of titulair bestuurder?

  Functiebenamingen als algemeen directeur, CEO, bestuurder en gevolmachtigde directeur komen veel voor. Juridisch gezien zijn er maar twee functies te onderscheiden. Wat zijn de verschillen en wie mag wat? En wat zijn de gevolgen bij ontslag van een bestuurder?

  Lees meer

  Fraud prevention in the company

  Fraud causes billions in damages each year. Companies face, for example, fraudulent contracting parties, directors and employees. The management and supervisory board might play the most important role in a company when it comes to fraud prevention. In this newsletter we will give them some legal tools to prevent fraud.

  Lees meer